Marketing lidských zdrojů

Marketing lidských zdrojů se zabývá řízením lidského kapitálu.

Cílem předmětu Marketing lidských zdrojů je seznámit studenty se smyslem a významem marketingu lidských zdrojů. Nedílnou součástí je identifikace potřeb v organizaci a poptávky znalostních pracovníků na trhu práce. Pozornost je věnována předpokladům úspěšného managementu lidských zdrojů a faktorům ovlivňujícím práci se znalostními pracovníky a talenty pro přilákání potenciálních uchazečů. Předmět dále blíže diskutuje marketingový a komunikační mix v oblasti řízení lidských zdrojů.

  • Změny v pojetí lidských zdrojů a práce s nimi. Vývoj pojetí a přístupu k lidským zdrojům. Uvedení základních pojmů. Stěžejní nové přístupy k efektivní práci s lidskými zdroji. Knowledge management, age management, talent management, performance management, career management.
  • Význam klíčových znalostí a kompetencí pro organizaci. Vnitřní prostředí organizace v rámci managementu a marketingu lidských zdrojů, podniková kultura. Klíčové faktory hrající roli v rozvoji jedince i organizace. Přístupy ke znalostním pracovníkům. Přenos znalostí a kompetencí. Mobilita znalostních pracovníků. Strategické zaměření managementu organizací na marketing lidských zdrojů.
  • Pracovní trh. Prostředí pracovního trhu, změny v přístupu aktérů. Nedostatek pracovních příležitostí versus nedostatek znalostních a talentovaných pracovníků. Nabídka a poptávka po pracovní síle.
  • Koncepce personálního marketingu v organizaci. Marketingový mix a komunikační mix v managementu lidských zdrojů. Prezentace pracovních příležitostí na trhu práce. Práce s personálními daty, headhunting, personální controlling.

 

Olga Kutnohorská

  • Zkušenosti získala během studií na VŠCHT a při práci v marketingovém oddělení akciové společnosti Pražská plynárenská.
  • Speacializuje se na komunikaci, propagaci, realizuje výzkumy v oblastech spokojenosti zákazníků a sponzoringu.

Hana Urbancová

  • Dlouhodobě se věnuje oblastem jako jsou management lidských zdrojů, diverzity management, age management, strategický management a další. Je řešitelkou a spoluřešitelkou několika projektů a grantů na národní i mezinárodní úrovni.
  • Mimo oblast vzdělávání má zkušenosti na manažerských pozicích v oboru financí.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Paní doktorka Kutnohorská umí látku předat a doplnit o bohate zkušenosti z praxe. Takto by měly být vedeny předměty.

Velmi zajímavý a přínosný předmět.

Výborná prezentace, skvělý motivační program, interaktivní hodiny!