VŠEM > Studium VŠEM > Profil absolventa MBA

Profil absolventa MBA

Profesní programy Master of Business Administration (MBA) jsou členěny dle obsahu, profesního a studijního změření na MBA Education, MBA Executive a Business Administration.

MBA Education

Profesní program MBA Education se zaměřuje na získání manažerských znalostí a schopností, rozvíjí a prohlubuje přehled absolventů v oblastech nutných pro úspěšný výkon manažerské pozice. Studijní program připravuje absolventa na širší uplatnění v manažerské praxi bez ohledu na obor podnikání se znalostí manažerských perspektiv v oblasti řízení projektů, lidských zdrojů, marketingových strategií i organizační jednotky jako celku při současném uplatnění principů řízení kvality, bezpečnosti, environmentu, etického hlediska, legislativy i společenské odpovědnosti. Absolventi jsou systematicky připravováni pro výkon manažerské pozice.

Znalosti a dovednosti absolventa

 • Znalost manažerských systémů a jejich efektivního využití.
 • Schopnost manažerské práce a řízení projektů, strategické myšlení.
 • Schopnost formulace a realizace strategií.
 • Znalost související legislativy.
 • Analytické schopnosti a dovednost aplikovat výsledky.
 • Schopnost rozhodovat na základě kvalitního data-mindingu.
 • Schopnost identifikace faktorů ovlivňujících výkonnost organizace.
 • Schopnost práce s informacemi, při odpovídajícím důrazu na jejich relevanci, kvalitu a etické hledisko.
 • Schopnost dosahovat výsledků, orientace na cíl a schopnost stanovení cílů.
 • Znalosti a dovednosti v oblasti leadershipu, motivace, vedení a rozvoje lidských zdrojů.
 • Schopnost dalšího vzdělávání a získávání potřebných odborných znalostí a dovedností, schopnost se kontinuálně učit a rozvíjet.

MBA Executive

Profesní program MBA Executive se zaměřuje na prohloubení manažerských dovedností u studentů, kteří již působí na manažerské pozici. Program rozvíjí a aktualizuje přehled absolventů v moderních přístupech nutných pro úspěšný výkon manažerské pozice. Studijní program rozvíjí manažerské expertní zkušenosti, nadhled, přesah do dalších oblastí včetně řízení inovací, aplikace interkulturních dovedností a důraz na leadership.

Znalosti a dovednosti absolventa

 • Znalost současných manažerských perspektiv a přístupů k modernímu pojetí řízení projektů, lidských zdrojů, marketingových strategií i organizační jednotky jako celku.
 • Schopnost manažerské práce a řízení projektů, strategické myšlení.
 • Schopnost identifikace faktorů ovlivňujících výkonnost organizace.
 • Schopnost práce s informacemi, při odpovídajícím důrazu na jejich relevanci a kvalitu.
 • Schopnost dosahovat výsledků, orientace na cíl a schopnost stanovení cílů.
 • Znalosti a dovednosti v oblasti leadershipu, motivace, vedení a rozvoje lidských zdrojů.
 • Schopnost dalšího vzdělávání a získávání potřebných odborných znalostí a dovedností, schopnost se kontinuálně učit a rozvíjet.

Business Administration in ENG

Profesní program Business Administration v anglickém jazyce prohlubuje předchozí teoretické znalosti studenta v rámci globálního podnikového/organizačního prostředí s důrazem na praktickou aplikaci získaných poznatků. Obsah a náplň oborových specializací je následně dána specifickými požadavky dalšího profesního uplatnění v rámci působení absolventa v řídících a vedoucích funkcích na pozicích vrcholového a vyššího managementu ve firmách a organizacích. Profesní program MBA je orientován na uchazeče usilující o další zvyšování profesních kvalifikačních předpokladů pro svůj odborný rozvoj.

Znalosti a dovednosti absolventa

 • Doplnění stávajících znalostí o manažersko - ekonomické vzdělání
 • Rozvoj mezioborových znalostí, znalost provázanosti vztahů mezi podnikovými procesy.
 • Znalost všech základních oblastí řízení firmy/organizace v jejím vnitřním i vnějším prostředí.
 • Schopnost působení v řídících funkcích střední a vyšší úrovně v rámci firmy/organizace.
 • Základní orientace v moderním managementu a aplikace poznatků v reálných situacích.
 • Kompetence pro aplikaci kvalitativních změn v podniku.
 • Schopnost přípravy a přijímání strategických rozhodnutí.
 • Kompetence pro finanční řízení pro podporu konkurenceschopnosti firmy.
 • Získání přehledu o pojetí a významu personální práce v organizaci.
 • Znalost metod a nástrojů projektového managementu.