VŠEM > Výzkum a projekty > CIS VŠEM > SozialMarie 2013 > Prezentace a workshop SozialMarie (16/05/2013)

Prezentace a workshop SozialMarie (16/05/2013)

Centrum inovačních studií VŠEM pořádá u příležitosti vyhlášení cen SozialMarie za rok 2013 prezentaci oceněných a nominovaných projektů z České republiky. Ceny SozialMarie uděluje rakouská nadace Unruhe (Neklid) sociálním inovacím ze zemí střední a východní Evropy.

V letošním roce bylo ze 308 přihlášených projektů ze 6 zemí (Rakouska, Maďarska, České republiky, Slovenska, Chorvatska, Slovinska) nominováno 36, z nich 15 je oceněno (vyhlášení vítězů proběhne 1. května ve Vídni v přímém přenosu Rakouského rozhlasu). Vedle cen poroty jsou také udělovány Ceny publika (V Rakousku, Maďarsku a České republice) na základě internetového hlasování.

Prezentace proběhne 16. května od 14 hodinEra světě na Jungmannově náměstí v Praze. Představeny budou projekty z ČR, které byly oceněny v letošním roce, a projekty nominované, dále projekt, který získal ocenění v loňském roce, a tři projekty, které obdržely nejvíce hlasů v internetovém hlasování. Představen bude také projekt, nad kterým převzala záštitu letošní patronka ceny SozialMarie v ČR, paní Táňa Fischerová.

Souběžně s prezentací bude v Era světě probíhat výstava projektu Noc venku, který byl nominován na cenu SozialMarie (otevřena je v Era světě od 30. dubna). Po prezentaci projektů bude následovat workshop, kde budou mít návštěvníci příležitost blíže se seznámit s jednotlivými projekty,  sdílet svoje zkušenosti a náměty, získat radu a zpětnou vazbu od přítomných expertů v oblasti sociálních inovací, od samotných sociálních inovátorů, pracovníků podpůrných organizací pro sociální inovace, včetně jejich financování a dalších účastníků.

Prezentaci a workshop bude moderovat Anna Kadeřábková, členka mezinárodní poroty SozialMarie a ředitelka Centra inovačních studií VŠEM, s podporou Ivy Sládkové (NVF), Šárky Hastrmanové (Era svět) a Madlen Kordové (Kontaktní kancelář města Vídně).

Vzhledem k omezenému počtu míst je doporučena registrace! K dispozici je online seznam, kam můžete uvést svoje jméno, nebo pošlete email organizátorům (anna.kaderabkova@vsem.cz).

PROGRAM WORKSHOPU

Prezentace a diskuse (přednáškový sál)

 • 14:00-14:30 Představení SozialMarie v kostce: Informace o letošním ročníku (Anna Kadeřábková), pozdrav zřizovatelky nadace Unruhe (paní Wanda Moser-Heindl), sestřih vídeňského předávání cen, záštita paní Táni Fischerové, shrnutí představovaných projektů

 • 14:30-15:00 Oceněné projekty 2013: Prezentace oceněných projektů z ČR (zástupci projektů), informace o zahraničních oceněných projektech (Anna Kadeřábková)

 • 15:10-15:40 Nominované projekty 2013: Prezentace nominovaných projektů (zástupci projektů)

 • 15:40-16:10 Oceněný projekt 2012 a Ceny publika: Prezentace projektů (zástupci projektů)

 • 16:10-16:30 Panelová diskuse

Workshop (výstavní sál)

 • 16:30 – 17:00 Prezentace projektů individuálně s možností diskuse s účastníky, získání rady a zpětné vazby pro zástupce projektů, bližších informací o jednotlivých projektech pro účastníky, náměty účastníků pro výzvy formulované v prezentacích projektů a v panelové diskusi jsou zaznamenávány  na flipcharty

 • 17:00 – 17:20 Prezentace a shrnutí získaných námětů, prostor pro komentáře, zpětnou vazbu  zástupců projektů a účastníků

 • 17:20 – 17:30 Závěrečné slovo k prezentaci a workshopu (Anna Kadeřábková) a otevření volné diskuse účastníků (prostor je k dispozici dle zájmu do 18:30)

PREZENTOVANÉ PROJEKTY

Nominované 2013

 • Noc venku je fundraisingovou aktivitou, která si klade za cíl podpořit fungování organizací pracujících s lidmi bez domova. Zároveň se snaží o vytvoření komunikační platformy nejrůznějších partnerů (univerzity, lidí bez domova, veřejnosti, studentů). Zapojení do projektu se odehrává na dobrovolnické bázi, projekt se na pokrytí nezbytných nákladů snaží vydělávat vlastními silami, www.nocvenku.cz
 • Poznej Prahu jinak! Cílem projektu není pouze zaměstnat lidi bez domova, ale také podpořit je a dát jim možnost sdílet jejich příběhy a znalosti s ostatními. Jednoduše, nikdo nezná ulice města lépe než lidé, kteří v nich tráví většinu svého času, www.pragulic.cz    
 • Cestovní agentura Bezbatour je sociální firma, nabízející svým zákazníkům zaručeně bezbariérové, osobně ověřené a zdokumentované ubytování a zájezdy, což je v ČR unikátní a chybějící služba. Projekt je od nápadu po realizaci dílem lidí s tělesným postižením. CA zaměstnává 11 osob z cílové skupiny na všech pozicích, včetně ředitele, www.bezbatour.cz
 • Naše kavárna je projekt podporovaného zaměstnávání. Pracuje s opomíjenou cílovou skupinou – rodinnými příslušníky dětí, které jsou dlouhodobě hospitalizovány na Jednotce intenzivní péče Pediatrické kliniky Thomayerovy nemocnice. Jedná se zpravidla o maminky, které se rozhodly vzdát vlastního zaměstnání a pečovat o své děti, přestože jsou trvale připoutány na nemocniční lůžko, www.nasekavarna.com
 • Dotyk/Vybudování aktivačního centra pro mládež s onemocněním schizofrenie, projekt je zaměřen na pomoc schizofrenikům. Podporuje duševně nemocné mladé lidi v situaci,která brání běžným způsobem využívat společenské zdroje a možnosti.Cílem projektu jsou inkluzivní opatření:asistenční služba a vytvoření funkční skupiny rodin, které si pomáhají při zvládání problémů vzniklých duševní chorobou. Tyto rodiny nejsou odkázány na náhodné informace nebo pouze na pomoc lékařů, www.dotykbrno.cz
 • KomPot (Komunitní potraviny) představuje nový přístup k zemědělství, kdy se stírá rozdíl mezi producentem a spotřebitelem. Tyto dvě skupiny splývají v komunitu lidí, jejichž cílem jsou nejen potraviny, ale také místní společenství a solidární ekonomika, která je ku prospěchu všem zúčastněným. Zakládáme hospodářství, které bude zdrojem kvalitních potravin, a bude příkladem cesty k solidárnímu potravinovému systému, www.kom-pot.cz

Ceny publika 2013

 • Paměť národa (1791 hlasů) je rozsáhlou on-line sbírkou vzpomínek pamětníků, jejímž cílem je zaznamenávat a zachovat přímá svědectví o dobách minulých generacím budoucím. Na web stránkách projektu se můžete zaposlouchat do více než 1500 příběhů, které jsou živoucím odkazem hrůz i krás uplynulého století, www.pametnaroda.cz 
 • Obnova Neratova (802 hlasů): Obnova plnohodnotného života v kdysi vysídlené vsi Neratov, která zahrnuje pomoc lidem s postižením a jejich integraci do běžného života, podporu pěstounských rodin a navázání zpřetrhaných kontaktů s původními německými obyvateli a s polskými sousedy. Práce na obnově Neratova pomáhají lidem s postižením začlenit se do společnosti, Neratov je zároveň výmluvným mementem české historie, www.neratov.cz
 • Škola občanského života v mateřských centrech (717 hlasů): cílem projektu je naučit rodiny s dětmi prosazovat své zájmy na komunitní úrovni. Škola občanského života prostřednictvím mateřských center probíhá na základě propracované metody Local to Local dialog a pomocí kampaně Město pro děti. Projekt pomáhá měnit podmínky života rodin s dětmi,  www.materska-centra.cz

Oceněný projekt 2012

 • Děti vězněných rodičů: Chtějí-li tak obě strany, je udržení vztahu mezi rodičem a dítětem, resp. dětmi příznivé pro psychické a sociální zdraví dětí a důležité pro reintegraci uvězněných osob. Jde o to, umožnit nejen návštěvy a kontakty, ale také přesvědčit vedení vězeňských institucí o ulehčení těchto kontaktů a dát najevo společnosti, že tyto kontakty mají smysl. Pomáhat v konkrétních případech, snažit se o změnu mainstreamového a předsudky ovlivněného smýšlení společnosti a zvýšit v jednotlivých zemích povědomí o tom, že děti mají právo na kontakt se svým uvězněným rodičem – to je komplexní úkol, kterého se rádi zhošťujeme!, www.helcom.cz

Odkazy a organizace