Čas čtení: 2 min.Erasmus+

Vysoká škola ekonomie a managementu byla od Evropské komise oceněna Erasmus chartou vysokoškolského vzdělávání na programové období 2021-2027. Podrobné informace pro jednotlivé druhy pobytů včetně vzoru žádostí naleznete v záložkách specifikace podmínek.

Studijní pobyt

Počty studentských mobilit jsou každoročně omezeny počtem bilaterálních smluv, které byly pro daný akademický rok uzavřeny s partnerskými univerzitami v zahraničí, a plánem mobilit schváleným Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy. Každý rok je vypisováno výběrové řízení na obsazení volných pozic na partnerských univerzitách.

Podmínky studijního pobytu

Výměnný studijní pobyt se může realizovat pouze na partnerských univerzitách, které mají uzavřenu bilaterální dohodu se VŠEM, viz. Seznam partnerských univerzit. Délka studijního pobytu se musí pohybovat v rozsahu 3 - 12 měsíců. Detailní popis podmínek pro účast na studijním pobytu Erasmus uvádí Specifikace podmínek programu Erasmus+ pro studentské mobility.

Kvalifikační podmínky studenta

 • student VŠEM minimálně druhého ročníku bakalářského stupně
 • mobilita Erasmus+ není omezena věkem studenta
 • splnění výběrových kritérií stanovených prorektorem pro studium (plnění studijních povinností, jazykové znalosti, motivační dopis, ústní pohovor apod.)
 • výjezd na studijní pobyt maximálně 1x za bakalářské studium a 1x za navazující magisterské studium
 • student nesmí během studia na zahraniční instituci přerušit nebo zanechat studia na VŠEM

Administrativní náležitosti před odjezdem na zahraniční instituci

 • přihláška na zahraniční VŠ
 • studijní smlouva (schválený plán studia na zahraniční VŠ)
 • finanční dohoda (na jejím základě je vyplaceno stipendium)

Administrativní náležitosti po návratu ze zahraniční instituce

 • výpis výsledků studia na zahraniční VŠ - Transcript of Records (získání minimálního počtu 20 ECTS kreditů za trimestr studia / 30 ECTS kreditů za semestr studia na hostitelské instituci)
 • potvrzení o skutečné délce pobytu - Confirmation of Studies
 • závěrečná zpráva studenta - EU Survey
 • plné uznání studia na zahraniční VŠ (v případě splnění podmínek ve studijní smlouvě)

Finanční zajištění pobytu

 • výše stipendia v závislosti na zemi a délce pobytu (paušální částky na měsíc pobytu)
 • finanční spoluúčast studenta min. 100 - 150 € měsíčně na pobytové výdaje

Praktická stáž

Student, který vyjíždí na praktickou stáž do zahraničí, musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysoké škole nebo musí být zapsán ke studiu na vyšší odborné škole, která má rozšířený Erasmus University Charter. Studovat může prezenční, kombinovanou i distanční formou studia. Student může studovat jakýkoliv ročník studia (včetně prvního ročníku). Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu.

Podmínky praktické stáže

 • Minimální délka praktické stáže 2 - 12 měsíců.
 • Praktická stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i v jiné organizaci.
 • Praktická stáž se nesmí uskutečnit v institucích EU, organizacích spravujících programy EU a národních  diplomatických misích (ambasády, konzuláty) domovské země studenta v zahraničí.
 • Jedná se o práci na plný pracovní úvazek podle předem dohodnutého pracovního plánu.
 • Realizuje se na základě trojstranné dohody mezi studentem, vysílající VŠ a přijímající organizací
 • Specifikace podmínek pro praktické stáže.

Finanční zajištění praktické stáže

 • Student obdrží stipendium od vysílající vysokoškolské instituce.
 • Stipendium se poskytuje formou paušální částky na měsíc stáže v zahraničí.
 • Poskytované stipendium nemusí pokrýt veškeré náklady během pobytu v zahraničí, jedná se pouze o příspěvek.
 • Student se může zúčastnit praktické stáže i jako tzv. zero-grant student, tj. jako student, který má stejná práva a povinnosti jako řádný Erasmus student, nedostává však od vysílající instituce stipendium. Do zahraničí může student vycestovat rovnou jako zero-grant student, ovšem nejčastěji se tohoto statusu využívá k prodloužení stáže studentů, kteří byli vysláni na semestr, ale z nějakého důvodu chtějí v zahraničí zůstat déle (celý rok) a škola již nemá finanční prostředky na financování jejich stáže. Status zero-grant studenta musí být odsouhlasen vysílající institucí a studentem a uveden ve finanční dohodě.