VŠEM > Studium VŠEM > Studium v zahraničí > Erasmus+ > Erasmus+ Studijní pobyty

Čas čtení: 4 min.Erasmus+ Studijní pobyty

Studentské mobility v rámci programu Erasmus+ jsou určeny pro studenty řádně zapsané do minimálně druhého ročníku bakalářského studia a pro studenty navazujícího magisterského studia.

Výběrové řízení

  • Počty studentských mobilit jsou každoročně omezeny počtem bilaterálních smluv, které byly pro daný akademický rok uzavřeny s partnerskými univerzitami v zahraničí, a plánem mobilit schváleným Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy.
  • Každý rok je vypisováno výběrové řízení na obsazení volných pozic na zahraničních partnerských univerzitách. Podmínkou pro zařazení do výběrového řízení je zaslání žádosti (formát doc) prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Stipendia a v tištěné formě (poštou nebo osobně).
  • 31. 3. 2023 (termín podání žádosti pro akademický rok 2023/2024).

Výsledky výběrového řízení

Výběrové řízení

Podmínkou pro zařazení do výběrového řízení je splnění minimálních kvalifikačních podmínek* a dodržení termínu pro podání žádosti. V žádosti bude hodnoceno splnění všech formálních náležitostí (správné a přesné vyplnění všech povinných údajů), dosavadní studijní výsledky studenta, jazykové znalosti a kvalita motivačního dopisu (odůvodnění výběru konkrétní univerzity a studijního plánu, využití získaných poznatků v dalším studijním a profesním životě apod.). Pravidla a postup výběrového řízení upravuje Řád výběrového řízení - Erasmus+.

* Studenti s cenovou úrovní KLASIK si mohou podat přihlášku na studijní pobyt v rámci programu Erasmus+. V případě úspěšného absolvování výběrového řízení a uskutečnění studijního pobytu je nutné doložit 100% docházku na vybraných studijních předmětech dle Studijní smlouvy (Learning Agreement).

Vyplnění a odeslání přihlášky

V případě, že je student na základě výběrového řízení vybrán ke studijnímu pobytu, je nutné vyplnit a doručit přihlášku (k dispozici na stránkách konkrétní univerzity) a Studijní smlouvu (Learning Agreement) na Informačně poradenské centrum VŠEM (termíny odevzdání jsou stanoveny pro konkrétní univerzitu). Oba dokumenty budou potvrzeny institucionálním koordinátorem a odeslány na zahraniční univerzitu. Na partnerské univerzitě budou dokumenty zpracovány, potvrzeny a zaslány zpět.
V této fázi (tj. po potvrzení studijního pobytu partnerskou univerzitou) je studijní pobyt pro všechny strany závazný. Případné zrušení studijního pobytu ze strany studenta je tak chápáno jako nedodržení podmínek a je zpoplatněno dle Administrativního ceníku VŠEM.

Účastnická smlouva

Po odevzdání všech nutných dokumentů (viz Vyplnění a odeslání přihlášky) jsou se studentem podepsána dvě vyhotovení účastnické smlouvy, ve které se zavazuje plnit své studijní povinnosti na zahraniční univerzitě a po svém návratu předložit příslušná potvrzení o studiu v zahraničí. Pravidla programu Erasmus umožňují vyplacení stipendia studentům pouze formou převodu na bankovní účet (je doporučeno použít devizový účet v České republice nebo založit účet v zemi studia). Stipendium je "pouze" příspěvkem na studijní pobyt a není určeno k pokrytí veškerých nákladů spojených s pobytem.

Povolení k pobytu

Student vyjíždí do zahraničí nikoliv jako turista, ale ke studijnímu pobytu. Z toho důvodu je nutné informovat se na velvyslanectví dané země v Praze, zda je nutné povolení k pobytu v dané zemi za účelem studia na vysoké škole. Informačně poradenské centrum VŠEM pro tyto účely vydá potvrzení o studiu, o účasti v programu Erasmus a poskytnutí stipendia.

Pojištění studenta

Student má povinnost uzavřít na dobu zahraničního pobytu cestovní připojištění na léčebné výlohy v zahraničí (např. pobyt v nemocnici). Připojištění lze uzavřít s kteroukoliv zdravotní pojišťovnou, případně bankou nebo cestovní agenturou. Držitelé některých bankovních platebních karet mají pojištění zahrnuto ve službách banky. Uzavření cestovního připojištění stvrzuje student podpisem finanční dohody.

Student, který se zúčastní zahraničního studijního pobytu v rámci programu Erasmus, zůstává po celou dobu pobytu na zahraniční vysoké škole studentem VŠEM, jeho základní zdravotní pojištění je hrazeno ze státního rozpočtu.

Zápis ke studiu na zahraniční univerzitě

Ihned po příjezdu na zahraniční univerzitu je student povinen dostavit se na tamní oddělení pro program Erasmus. Zde získá informace o dalším postupu při zapsání ke studiu, případně o dalších podrobnostech pobytu v zahraničí.

Změna předmětů

V případě, že student po příjezdu nemůže určitý předmět (schválený ve studijní smlouvě) studovat, nebo chce jiný přidat či vyměnit, je nutné vyplnit příslušnou sekci Studijní smlouvy (Learning agreement / sekce During the mobility). Do příslušných kolonek se vyplní název předmětu a zaškrtne, zda jde o přidání či rušení. Změny se nechají potvrdit na zahraniční univerzitě a dokument je nutné obratem zaslat na Informačně poradenské centrum VŠEM. Změna je možná pouze do 1 měsíce od nástupu na zahraniční univerzitu.

Změna délky pobytu

V případě, že student chce svůj pobyt zkrátit či prodloužit, je nutno minimálně 1 měsíc před vypršením doby platnosti stávající Finanční dohody zaslat žádost o prodloužení studijního pobytu s odůvodněním na koordinátora programu Erasmus pro studentské mobility. V případě schválení je sepsána nová Finanční dohoda.

Zakončení studijního pobytu

Student je po svém návratu ze studijního pobytu v rámci programu Erasmus povinen doložit na studijním Informačně poradenské centrum VŠEM následující dokumenty:

  • Transcript of Records vydaný zahraniční univerzitou (získání minimálního počtu 20 ECTS kreditů za trimestr studia na hostitelské instituci), popř. kopii projektu zpracovávaného na zahraniční univerzitě (pokud zde byla zpracovávána bakalářská nebo diplomová práce)
  • Potvrzení o délce pobytu na zahraniční univerzitě
  • Potvrzení o 100% docházce (cenová úroveň KLASIK)
  • On-line závěrečná zpráva ze studijního pobytu (EU survey) - vyplnění do 30 dnů od obdržení emailové výzvy

Uznání předmětů a zkoušek

Výsledky studia na zahraniční univerzitě jsou uznávány jako součást řádného studia na VŠEM. Pro uznání je nutné zaslat žádost prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formulář.

Další údaje a dokumenty