VŠEM > Studium VŠEM > Studium v zahraničí > Erasmus+ > Erasmus+ Praktické stáže

Čas čtení: 2 min.Erasmus+ Praktické stáže

Vysoká škola ekonomie a managementu získala rozšířenou ERASMUS chartu pro rok 2020/2021, která VŠEM opravňuje vysílat studenty na pracovní stáže.

 • Další kolo výběrového řízení pro praktické stáže Erasmus+ pro akademický rok 2020/2021 bude uskutečněno v návaznosti žádosti, které mohou studenti podávat průběžně (po domluvě s budoucím zaměstnavatelem).
 • Možnost uznání minimálně dvou měsíční praktické stáže Erasmus+ za odbornou praxi.

Postup pro studenty

 • Vyhledejte si zahraniční instituci, kontaktujte ji a získejte předběžné svolení k praktické stáži.
 • Kontaktujte institucionální koordinátorku ERASMUS+ a přihlaste se do výběrového řízení.
 • Pokud uspějete ve výběrovém řízení, budete vyzváni k vyplnění Learning Agreement for Traineeships.
 • S originálem potvrzeného Learning Agreement for Traineeships se dostavte na Informačně poradenské centrum za institucionální koordinátorkou ERASMUS+.
 • Výše stipendia pro studenty v akademickém roce 2020/2021

Výběrové řízení

 • Počty studentských mobilit  a stáží jsou každoročně omezeny plánem mobilit schváleným Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy.
 • Podmínkou pro zařazení do výběrového řízení je zaslání žádosti (formát doc) a předběžného svolení s praktickou stáží od zaměstnavatele prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formulář/Stipendia a v tištěné formě (poštou nebo osobně). Žádosti je možné podávat průběžně, v návaznosti na individuální termín předběžného svolení s praktickou stáží od zaměstnavatele.
 • Podmínkou pro zařazení do výběrového řízení je dodržení termínu pro podání žádosti. K žádosti musí být doloženo potvrzení o předběžném přijetí k praktické stáži od přijímající instituce. V žádosti bude hodnoceno splnění všech formálních náležitostí (správné a přesné vyplnění všech povinných údajů), dosavadní studijní výsledky studenta, jazykové znalosti a kvalita motivačního dopisu (odůvodnění výběru konkrétní univerzity a pracovního plánu, využití získaných poznatků v dalším studijním a profesním životě apod.). Pravidla a postup výběrového řízení upravuje Řád výběrového řízení.

Dokumenty praktických stáží

 • Stáž musí být předem domluvena (není nutné uzavírat smlouvu) mezi vysílající vysokoškolskou institucí/zprostředkovatelskou organizací, přijímajícím podnikem a studentem.
 • Pracovní plán stáže (Learning Agreement for Traineeships).
 • Účastnická smlouva uzavřená mezi studentem a vysílající institucí, na základě které student obdrží stipendium, přílohou jsou Kvalifikační podmínky pro praktické stáže.
 • Erasmus Charta Studenta, obsahující základní práva a povinnosti studentů Erasmus.
 • Certifikát potvrzující délku stáže a dosažené výsledky/hodnocení.
 • Závěrečná zpráva studenta.

Další údaje a dokumenty

Nabídky stáží