VŠEM > Studium VŠEM > Studium v zahraničí > Erasmus+ > Erasmus+ Praktické stáže

Čas čtení: 2 min.Erasmus+ Praktické stáže

Vysoká škola ekonomie a managementu získala rozšířenou ERASMUS chartu pro rok 2024/2025, která VŠEM opravňuje vysílat studenty na pracovní stáže.

 • Další kolo výběrového řízení pro praktické stáže Erasmus+ pro akademický rok 2024/2025 bude uskutečněno v návaznosti na žádosti, které mohou studenti podávat průběžně (po domluvě s budoucím zaměstnavatelem).
 • Možnost uznání minimálně dvou měsíční praktické stáže Erasmus+ za odbornou praxi.

Postup pro studenty

 • Vyhledejte si zahraniční instituci, kontaktujte ji a získejte předběžné svolení k praktické stáži.
 • Kontaktujte institucionální koordinátorku ERASMUS+ a přihlaste se do výběrového řízení.
 • Pokud uspějete ve výběrovém řízení, budete vyzváni k vyplnění Learning Agreement for Traineeships.
 • S originálem potvrzeného Learning Agreement for Traineeships se dostavte na Informačně poradenské centrum za institucionální koordinátorkou ERASMUS+.

Výběrové řízení

 • Počty studentských mobilit  a stáží jsou každoročně omezeny plánem mobilit schváleným Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy.
 • Podmínkou pro zařazení do výběrového řízení je zaslání žádosti (formát doc) a předběžného svolení s praktickou stáží od zaměstnavatele prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formulář/Stipendia a v tištěné formě (poštou nebo osobně). Žádosti je možné podávat průběžně, v návaznosti na individuální termín předběžného svolení s praktickou stáží od zaměstnavatele.
 • Podmínkou pro zařazení do výběrového řízení je dodržení termínu pro podání žádosti. K žádosti musí být doloženo potvrzení o předběžném přijetí k praktické stáži od přijímající instituce. V žádosti bude hodnoceno splnění všech formálních náležitostí (správné a přesné vyplnění všech povinných údajů), dosavadní studijní výsledky studenta, jazykové znalosti a kvalita motivačního dopisu (odůvodnění výběru konkrétní univerzity a pracovního plánu, využití získaných poznatků v dalším studijním a profesním životě apod.). Pravidla a postup výběrového řízení upravuje Řád výběrového řízení.

Dokumenty praktických stáží

 • Stáž musí být předem domluvena (není nutné uzavírat smlouvu) mezi vysílající vysokoškolskou institucí/zprostředkovatelskou organizací, přijímajícím podnikem a studentem.
 • Pracovní plán stáže (Learning Agreement for Traineeships). Po podepsání dokumentu Learning Agreement for Traineeships všemi stranami se praktická stáž stává závaznou. Její případné zrušení ze strany studenta je tak chápáno jako nedodržení podmínek a je zpoplatněno dle Administrativního ceníku VŠEM.
 • Účastnická smlouva uzavřená mezi studentem a vysílající institucí, na základě které student obdrží stipendium, přílohou jsou Kvalifikační podmínky pro praktické stáže.
 • Erasmus Charta Studenta, obsahující základní práva a povinnosti studentů Erasmus.
 • Certifikát potvrzující délku stáže a dosažené výsledky/hodnocení.
 • Závěrečná zpráva studenta.

Další údaje a dokumenty

Nabídky stáží