Krizový management

Poznání příčin krize podniků, předcházení jejich vzniku a úspěšné zvládání - to můžete umět teď i vy!

Předmět Krizový management vymezuje a rozvíjí základní pojmy krizového managementu. Zaměřuje se na vazby mezi nebezpečím, rizikem a krizí. Důraz je kladen především na předcházení krizových stavů, na jejich včasné identifikování a vytváření systémů, které umožní organizaci přípravy na potenciální krizové situace a včasnou a adekvátní reakci na ně s cílem zabránění vzniku negativních důsledků. Obsahuje postupy jak krizové situace řešit, jaké jsou kladeny požadavky na manažery v krizovém období a v čem se krizové řízení odlišuje od řízení v mimokrizovém období.

  • Vymezení základních pojmů. Krize, riziko, nebezpečí, vzájemné vazby.
  • Havárie a katastrofy. Vymezení základních pojmů. Dopady havárií a katastrof.
  • Procesní charakter krizí. Krizový vývoj a jeho fáze. Krizové řízení v jednotlivých fázích.
  • Krizové scénáře a krizové plány. Vymezení pojmů. Cíl, struktura a požadavky.
  • Krizová komunikace. Vnitřní a vnější komunikace, její cíl a význam.
  • Krize, stres, podniková kultura.

Roman Zuzák

  • Má 28 let praxe převážně v manažerských pozicích, podnikání a poradenství. Na VŠ působí 20 let.
  • Také je autorem několika desítek publikací, vědeckých a odborných článků včetně zahraničních.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Doc. Roman Zuzák byl velice příjemný přednášející a díky tomuto předmětu s ním plánuji navázat spolupráci jako s konzultantem pro mé písemné práce.

Kdyby byly všechny přednášky koncipovany takto, tak by byl problém s přeplněnými učebnami :)

Pan docent Zuzák má skvělý výklad, který studenty vtáhne do děje a přinutí se přednášek aktivně účastnit.