VŠEM > Informace VŠEM > Aktuality VŠEM

Aktuality VŠEM

2011-02-14 20:40 Hosté na VŠEM - personální ředitelka ČS

Ve čtvrtek 3. března 2011 se od 16:00 do 18:00 hodin uskuteční odborná přednáška personální ředitelky České spořitelny Ing. Jitky Schmiedové na téma "Personální management v praxi nadnárodní firmy, change management a kariéra ve velké firmě".

2011-01-17 21:45 Výukové kurzy FCE/CAE

VŠEM nabízí nepovinné výukové kurzy anglického jazyka pro přípravu na absolvování certifikovaných zkoušek FCE a CAE (nadstandardní placená služba) pro studenty prezenční a kombinované formy nad rámec standardní výuky cizího jazyka.

2010-11-25 23:03 Guvernér ČNB na VŠEM

Ve středu 26. ledna 2011 se od 16:00 do 17:30 hodin se na VŠEM uskuteční odborná přednáška Ing. Miroslava Singera, Ph.D. na téma "Měnová politika ČR". Členem bankovní rady a viceguvernérem České národní banky se Miroslav Singer stal v únoru 2005. S platností od 1. července 2010 jej prezident republiky jmenoval guvernérem ČNB na šestileté funkční období.

2010-10-27 09:31 Přednáška JUDr. Cyrila Svobody na VŠEM

Dne 25. října 2010 se v rámci seminářů HOSTÉ NA VŠEM, uskutečnila přednáška a následná diskuze Cyrila Svobody na téma Lisabonská smlouva. K diskuzi se studenty byly navrženy následující témata: - Problém ratifikačního procesu v České republice. - Přináší Lisabonská smlouva něco skutečně nového? - Prohlášení České republiky k Listině základních práv Evropské unie. - Role a odpovědnost prezidenta republiky. - tzv. česká výjimka. Do diskuze, kterou moderoval rektor VŠEM se přihlásil kromě několika studentů i jeden z našich externích pedagogů – Petr Mach, který projevil základní nesouhlas s oficiální interpretací procesu přijímání smlouvy. Bylo dohodnuto, že jeden z příštích seminářů bude věnován této problematice a bude uskutečněn formou DUELU těchto významných osobností. V diskuzi a závěru se bývalý ministr zahraničí vyslovil ještě ke dvěma závažným problémům budoucnosti – k rozšiřování EU, přáním tužbám a realitě - včetně  role Ruska v tomto procesu a k  problému populačního vývoje v Evropě , problémům imigrantům a „nebezpečí ?“ islamizace Evropy v delším časovém horizontu.

2010-10-14 21:01 Přednáška Cyrila Svobody na VŠEM

Dne 25. října od 16,00 hod. se v učebně č. 401 uskuteční přednáška JUDr. Cyrila Svobody na téma „Dopad Lisabonské smlouvy na život v ČR“. JUDr. Cyril Svoboda je politik a bývalý předseda KDU-ČSL v minulosti byl ministrem zahraničních věcí a předsedou Legislativní rady vlády ČR. Na přednášku je možné se přihlásit prostřednictvím SIS VŠEM/Administrativní přehled a to nejpozději do 24.10.2010. Kapacita učebny je omezena.

2010-10-08 16:59 Nabídka pro studenty

Pro studenty Vysoké školy ekonomie a managementu byla připravena nabídka volného vstupu (1x měsíčně/1 hod.) ve fitness centru FACE CZECH FITNESS v budově školy, více informací viz Mimoškolní aktivity https://www.vsem.cz/mimoskolni-aktivity.html

2010-10-05 20:32 Elektronické zkouškové termíny

Dne 5.10.2010 byla spuštěna aplikace pro elektronické zkouškové testy (EZT). Od tohoto data se studenti mohou přihlašovat na jednotlivé zkouškové termíny (od 13.10.2010), dle stanoveného harmonogramu (Po - Pá: 12 - 18/So - Ne: 10 - 15 hod.), viz SIS VŠEM/Zkoušky studenta/EZT. 1) Student se může přihlásit pouze na zkoušky ze studijních předmětů, které má zapsány ve svém rozvrhu. 2) Na další zkouškový pokus z daného studijního předmětu se student může přihlásit až po jeho klasifikaci, tzn. absolvování zkouškového termínu. 3) Obecné pokyny pro administraci zkouškových termínů EZT, viz Kontrola studia/Zkoušky https://www.vsem.cz/zkousky-zk.html 4) Časová harmonogram pro absolvování EZT může být po skončení trimestru upraven na základě požadavků studentů a administrativy VŠEM, viz Zpravodaj VŠEM č.03 2009/2010.

2010-09-29 10:29 Cena pro VŠEM

Vysoká škola ekonomie a managementu získala Cenu pro malou a střední firmu Nadace Via Bona, která poukazuje na dárce, kteří dokážou se svou podporou dojít až k místním neziskovým organizacím a nevěnují se jen velkým a mediálně vděčným projektům,viz http://www.vsem.cz/vsem-v-africe.html VŠEM byla nominována společností Člověk v tísni za spolupráci na projektu VŠEM v Africe a podporu festivalu Jeden svět.

2010-09-27 21:15 Ústní obhajoba bakalářské/diplomové práce (říjen 2010)

Ústní obhajoba bakalářské/diplomové práce bude probíhat v termínech 25.10.2010 (Bc.) a 27.10.2010 (Ing./MBA), viz SIS VŠEM/Zkoušky. Pozvánky k obhajobě BP/DP spolu s posudky prací budou studentům nahrány do SIS/Soubory uchazeče/studenta nejpozději 3 pracovní dny předem. Obhajoba BP/DP je veřejná, tzn. že každý ze studentů, který se nahlásil studijnímu oddělení má možnost být přítomen na obhajobě závěrečných prací s tím, že pouze členové zkušební komise a oponent mají právo vznášet dotazy.

2010-09-10 12:47 Mimořádné termíny přijímacího řízení SCIO

Vysoká škola ekonomie a managementu do 20.9.2010 nabízí možnost absolvování přijímacího řízení v mimořádném termínu s možností zahájení studia v říjnu 2010, viz http://www.vsem.cz/obsah-a-podminky-pr.html Podmínkou absolvování přijímacího řízení na VŠEM v mimořádném termínu bez administrativních poplatků je 51% úspěšnost z již absolvovaných testů obecných předpokladů SCIO pro realizované studijní programy VŠEM, viz http://www.vsem.cz/studijni-programy.html Uchazeč do E-přihlášky VŠEM uvádí poznámku o absolvování testů obecných předpokladů SCIO (datum konání, bodové hodnocení), kdy uzávěrka přihlášek pro daný termín zahájení studia (říjen 2010) je do 15.9.2010, viz http://www.vsem.cz/prihlaska-ke-studiu.html

2010-08-26 17:36 Administrativní zápis

Od 1.9. do 10.9.2010 probíhá řádný termín administrativního zápisu (AZ) pro studenty vyšších ročníků (úřední doba studijního oddělení Po – Pá: 10-16hod, So – Ne: 10 – 13hod). V době řádného AZ nelze provádět žádné další administrativní úkony (mimořádný termín zkoušek, nahlédnutí do testu atd.). 1) Student nemusí žádat o změnu termínu administrativního zápisu ve stanoveném rozsahu dní pro AZ (1.9. - 10.9.) s tím, že od 11.9. do 30.9. může student absolvovat pouze Mimořádný termín administrativního zápisu (MTAZ), který je zpoplatněn. 2) Administrativní zápis je povinný všechny studenty, kteří do doby konání elektronického zápisu nemají uzavřené studium. 3) V případě, že student nemá v rámci AR 2010/2011 již přímou výuku v daném akademickém roce, může požádat o AZ bez osobní účasti, viz https://www.vsem.cz/administrativni-zapis.html 4) Student se může nechat zastoupit na AZ pouze na základě úředně ověřené plné moci, viz SIS VŠEM/Soubory ke stažení. 5) Průběh administrativního zápisu (1.9. – 10.9.2010): a) student se prostřednictvím předložení studentského průkazu VŠEM zaregistruje na studijním oddělení (5. patro), kde obdrží příslušné podklady ve dvou vyhotoveních (Zápisový list, E -Index, Seznam převzaté studijní literatury, Prohlášení studenta). b) V učebně č.401 (4. patro) student příslušné podklady zkontroluje, vyplní (E-index, Prohlášení studenta, Zápisový list) a podepíše jejich převzetí (v případě dotazů se student vrací na studijní oddělení k příslušnému administrativnímu pracovníkovi).c) Jedno vyhotovení všech podepsaných podkladů student odevzdá v učebně č. 102 (Přízemí), kde zároveň převezme studijní literaturu (Seznam převzaté studijní literatury podepisuje až po obdržení příslušné studijní literatury) pro daný akademický rok. 6) Upozorňujeme studenty, že největší počet přihlášených studentů je na první den administrativního zápisu (1.9.), respektive první víkendový den (4.9.). 7) Neprovedení administrativního zápisu pro daný akademický rok ve stanoveném termínu je považováno jako zanechání studia ze strany studenta (vyrozumění o ukončení studia).

2010-07-12 14:25 Prázdninový provoz VŠEM

Ve dnech 5.7. až 23.8.2010 probíhá na VŠEM prázdninový provoz všech administrativních a pedagogických pracovišť, kdy jsou přechodně upraveny termíny pro vyřizování žádostí a dotazů studentů (viz Zpravodaj VŠEM č. 03 2009/2010). Provoz studijního oddělení (pro studenty): Po - Pá: 15 - 17 hod./So  - Ne: 10 - 12 hod. (pouze v rámci zkouškových soustředění).

2010-06-23 12:35 Elektronický zápis do AR 2010/2011 - upozornění pro studenty

Dovolujeme si Vás upozornit, že do 1.7. 2010 probíhá elektronický zápis do akademického roku 2010/2011. Elektronický zápis je povinný pro všechny studenty, kteří v době konání elektronického zápisu (1.6. - 1.7.2010) nemají uzavřené studium (klasifikované dílčí zkoušky, zápočty a seminární práce). Neprovedení elektronického zápisu ve stanoveném termínu je považováno za zanechání studia ze strany studenta.

2010-06-21 12:37 Zpravodaj VŠEM 03 2009/2010

V SIS VŠEM byl zveřejněn Zpravodaj VŠEM 03 (21/06/10). Vzhledem k tomu, že jsou zde uvedeny důležité informace, prosíme Vás o jeho prostudování. Z obsahu: Prázdninový provoz, Cena Milana Sojky, Cena rektora VŠEM, Elektronický zápis 2010/2011, Elektronické zkouškové testy, Administrativní zápis na akademický rok 2010/2011, harmonogram zkouškových soustředění v době prázdnin, postup do vyššího ročníku (ZZK), absolvování závěrečných zkoušek po uzavření studia, témata seminární práce (znovuzahájení studia), struktura výukového dne (P1/P2), individuální studijní plán (ISP), počty studentů pro otevření modulů oborové specializace (MOS), aktualizace anotací v rámci výukových modulů (ZM, MOZ, MOS), Sportovní marketing, Management sportu (MOS), studijní pobyty Erasmus 2010/2011, E-learning (Projekt OPPA), Úvod do trimestru, České akademické hry 2010 (Praha), Videoforum VŠEM, On-line podpora VŠEM, mimořádné termíny VŠEM, volby do Studentské rady VŠEM, průběžné zápočty (P1), vstupní a výstupní výuková soustředění, platby uchazeče/studenta (SIS VŠEM), Mimoškolní aktivity VŠEM, Nařízení rektora 2009/2010, struktura kateder VŠEM.

2010-05-28 17:23 Elektronický zápis do AR 2010/2011

V termínu od 1.6. – 1.7.2010 probíhá Elektronický zápis do akademického roku 2010/2011. Student si elektronickým zápisem stanovuje, respektive potvrzuje harmonogram studia (rozvrh) a datum a čas administrativního zápisu (od 1.9.2010 do 10.9.2010) pro daný akademický rok, viz Studium VŠEM/Průběh studia/Elektronický zápis.

2010-05-28 16:38 17. ročník soutěže Mladý ekonom roku a Cena Karla Engliše 2010

Česká společnost ekonomická vyzývá k účasti na 17. ročníku soutěže Mladý ekonom roku a Cena Karla Engliše 2010. Soutěže se mohou zúčastnit čeští občané nebo řádní studenti vysokých škol v České republice (bakalářského, magisterského i postgraduálního studia) do 30 let. Každý z účastníků může do soutěže zaslat pouze jednu práci v rozsahu do 30 stran (do 54 tis. znaků včetně mezer) včetně povinně uvedeného abstraktu, klíčových slov a JEL klasifikace. Pro zařazení do soutěže je nutné vyplnit přihlášku a zaslat krátké netechnické shrnutí v rozsahu maximálně 100 slov pro mediální propagaci v případě ocenění práce. Tím se účastník soutěže zároveň zavazuje v případě svého ocenění krátce prezentovat svou práci v rámci bienální konference ČSE, kde budou výsledky soutěže vyhlášeny. Soutěžní příspěvek (bez uvedení identifikace autora v textu) spolu s netechnickým shrnutím a přihláškou do soutěže zasílejte výhradně elektronickou cestou na e-mailovou adresu: cse@cse.cz Odměna za první místo v soutěži Mladý ekonom roku činí 20.000 Kč. Nejlepší práci s hospodářskopolitickým zaměřením může být udělena Cena Karla Engliše. Čestným uznáním může být rovněž oceněna práce autora do 25 let věku. Termín pro zaslání práce je 15. říjen 2010. Přihláška do soutěže je k dispozici na internetových stránkách.

2010-05-24 14:46 Klub VŠEM

V rámci rozšiřování kvality a nabídky služeb Informačně poradenského centra VŠEM bychom Vám chtěli představit nový projekt  „Klub VŠEM“. Hlavním cílem tohoto projektu je organizace kulturních nebo sportovních akcí, kdy výstupem pro studenta (člena klubu VŠEM) bude komplexní přehled všech dostupných mimoškolních aktivit s možností účasti. Členství v Klubu VŠEM je pro studenty VŠEM bezplatné, respektive je součástí studijních poplatků. Účast na jednotlivých akcích může být studentovi plně hrazena z fondu Klubu VŠEM, nebo v případě překročení stanoveného limitu participuje při úhradě i student. V případě zájmu podílet se na rozvoji a využití výše uvedených služeb, bychom Vás rádi požádali o následující: 1) Vyplnění ankety v SIS VŠEM (tři otázky). 2) Pro předběžné zjištění zájmu o členství v Klubu VŠEM se prosím přihlaste prostřednictvím SIS VŠEM/Administrativní přehled nejpozději do 15.6.2010. Toto přihlášení je nezávazné a slouží, jak už bylo uvedeno, ke zjištění zájmu ze strany studentů.  Následně, na základě počtu přihlášených zájemců, by byla studentům rozeslána závazná přihláška do Klubu VŠEM s konkrétními podmínkami členství.

2010-05-18 12:28 Sportovní kurz - atletika

Byl prodloužen termín pro přihlášení na sportovní kurz atletiky, a sice do 23.5.2010. Tento kurz se koná v termínu od 15.6. do 18.6. v příjemném prostředí Staré Boleslavi (sportovní areál Houštka). Účastníci tohoto kurzu si zkusí vrh koulí, skoky do dálky, do výšky, běh a další atletické disciplíny, viz Mimoškolní aktivity VŠEM. Vysokoškolský sportovní klub VŠEM hradí svým členům dopravu, poplatky za sportoviště, zajišťuje sportovní nářadí a z 50% hradí ubytování. V areálu je možnost i dalšího sportovního vyžití (tenis, in - line brusle apod.) Na sportovní kurz se přihlaste prostřednictvím SIS VŠEM/Administrativní přehled. Zde naleznete i další sportovní kurzy pořádané Vysokou školou ekonomií a managementu.

2010-05-04 14:14 Sportovní kurz - golf

Vysoká škola ekonomie a managementu zve studenty na sportovní kurz golfu (základní technika odpalu, pravidla golfu), který se bude konat dne 21.6.2010 (10 - 12 hod) v golfovém klubu Čechie. Cena kurzu je 1000Kč/osoba/2 hodiny, přičemž členům Vysokoškolského sportovního klubu VŠEM je hrazeno 50%. V ceně je zahrnut vstup do centra, golfové hole, míčky. Přihlášení probíhá prostřednictvím SIS VŠEM/Administrativní přehled nejpozději do 10.6.2010, viz Minimální počet účastníků je 5, maximální 25. S pozdravem, Lenka Tláskalová Informačně poradenské centrum Vysoká škola ekonomie a managementu Zn.: IPC_01010

2010-05-04 14:08 Odborné přednášky

V rámci Praktických aplikací se v průběhu měsíců duben – červen 2010 uskuteční série přednášek odborníků z partnerských institucí VŠEM, viz SIS VŠEM/Kalendář výuky a zkoušek. Mezi přednášejícími mimo jiné vystoupí Markéta Kutilová, Jan Faltus (Člověk v tísni), Vojtěch Kotecký (Hnutí Duha), Luděk Vajner a další. Na přednášky je možné se přihlásit prostřednictvím SIS VŠEM/Administrativní přehled.