VŠEM > O VŠEM > Aktuality VŠEM

Aktuality VŠEM

2011-08-25 10:07 Administrativní zápis AR 2011/2012

Od 1.9. do 10.9.2011 probíhá řádný termín administrativního zápisu (AZ) pro studenty vyšších ročníků (včetně zahájení studia leden a duben 2011). Úřední doba studijního oddělení Po – Ne 10 - 16 hod. V době řádného AZ nelze provádět žádné další administrativní úkony (mimořádný termín zkoušek, nahlédnutí do testu atd.). 1) Student nemusí žádat o změnu termínu administrativního zápisu ve stanoveném rozsahu dní pro AZ (1.9. - 10.9.) s tím, že od 11.9. do 30.9. může student absolvovat pouze Mimořádný termín administrativního zápisu (MTAZ), který je zpoplatněn. 2) Administrativní zápis je povinný pro všechny studenty, kteří do doby konání administrativního zápisu nemají uzavřené studium. 3) V případě, že student v rámci AR 2011/2012 již nemá přímou výuku, může požádat o AZ bez osobní účasti, viz http://www.vsem.cz/administrativni-zapis.html 4) Student se může nechat zastoupit na AZ pouze na základě úředně ověřené plné moci, viz http://www.vsem.cz/administrativni-zapis.html. Podmínkou je prokázání totožnosti zmocněné osoby prostřednictvím průkazu studenta VŠEM (zmocnitel) a dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz) zmocněnce. 5) Průběh administrativního zápisu (1.9. – 10.9.2011): a) student se prostřednictvím předložení studentského průkazu VŠEM zaregistruje na studijním oddělení (5. patro), kde obdrží příslušné podklady ve dvou vyhotoveních (Zápisový list, E -index, Seznam převzaté studijní literatury, Prohlášení studenta). b) V učebně č.401 (4. patro) student příslušné podklady zkontroluje, vyplní (E-index, Prohlášení studenta, Zápisový list) a podepíše jejich převzetí. c) Jedno vyhotovení všech podepsaných podkladů student odevzdá v učebně č. 102 (přízemí), kde zároveň převezme studijní literaturu (Seznam převzaté studijní literatury podepisuje až po obdržení příslušné studijní literatury) pro daný akademický rok. Studenti, kteří již žádnou studijní literaturu nepřebírají, odevzdají příslušné dokumenty v učebně 401. 6) Upozorňujeme studenty, že největší počet přihlášených studentů je na první den administrativního zápisu (1.9.), respektive první víkendový den (3.9.). 7) Neprovedení administrativního zápisu pro daný akademický rok ve stanoveném termínu je považováno jako zanechání studia ze strany studenta (vyrozumění o ukončení studia). 8) Z důvodu plynulosti průběhu AZ žádáme studenty, aby si v SIS VŠEM aktualizovali údaje o svém zaměstnání/zaměstnavateli do 1.9.2011. V případě, že student není nikde zaměstnán, uvede „bez zaměstnání“. Tyto údaje jsou nutné pro Sdružené informace matrik studentů (SIMS). Zároveň žádáme o aktualizaci kontaktních údajů pro urychlení komunikace mezi studijním oddělením a samotnými studenty. Studenti mohou údaje editovat také v rámci AZ a to v učebně 308 (studovna). 9) Příslušné údaje budou kontrolovány v rámci AZ s tím, že studenti, kteří nebudou mít údaje řádně vyplněny, nebudou administrativně zapsáni do AR 2011/2012.

2011-08-10 21:34 Nařízení rektora č. 05/2011

V rámci Vnitřních předpisů VŠEM bylo zveřejněno Nařízení rektora č.05/2011 „Počet seminárních prací (Bc./P1, Bc./K1, Ing./K2, MBA/K1)“. Aktuální témata seminárních prací jsou nyní k dispozici v rámci příslušných seminárních bloků (SB), nikoli již v rámci samotných anotací studijních modulů.  Vzhledem ke stanovenému rozhodnému datu, respektive konci akademického roku 2010/2011, upozorňujeme studenty, že standardní doba pro hodnocení/klasifikaci seminární práce je zpravidla 30dní.
Zdroj: https://www.vsem.cz/sis/sis/studenti/hromadne-odesilani-emailu

2011-07-03 07:46 Prázdninový provoz VŠEM 11.7. - 21.8.2011

Ve dnech 11. 7. – 21. 8. 2011 probíhá na VŠEM prázdninový provoz všech administrativních a pedagogických pracovišť VŠEM (čerpání dovolené akademických a administrativních pracovníků VŠEM) s tím, že vypsané termíny zkouškových soustředění zůstávají v platnosti dle harmonogramu v SIS VŠEM/Zkoušky studenta. Úřední doba studijního oddělení ve dnech 11.7. - 21.8.2011: Po–Pá (15–17 hod.), So–Ne (pouze v rámci konaných zkouškových soustředění, EZT, ZZK). Zároveň se od 4.7. do 21.8.2011 prodlužuje lhůta na vyřízení žádostí/dotazů studentů na 7 dní. Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné prožití letních měsíců.

2011-05-27 09:32 Elektronický zápis (AR 2011/2012)

V termínu od 1.6. do 1.7.2011 bude probíhat Elektronický zápis do akademického roku 2011/2012. Student si elektronickým zápisem stanovuje, respektive potvrzuje harmonogram studia (rozvrh) a datum a čas administrativního zápisu (od 1.9.2011 do 10.9.2011) pro daný akademický rok. Podrobně si přečtěte informace týkající se administrace elektronického zápisu, viz Podniková ekonomika, Komunikace a lidské zdroje, Marketing, Management firem, Master of Business Administration.

2011-05-19 08:20 Prezentace metody bargainingu

Katedra marketingu Vysoké školy ekonomie a managementu představí dne 19.5.20011 ve 14 hodin metodu bargainingu ve výběrových řízeních. Při praktickém využití metoda eliminuje  potenciál korupce ve výběrových řízeních a  dokáže eliminovat zbytečná předražení nabídek  (v praxi ověřeno  o 23 až 34%) ve výběrových řízeních  pro  stát,  ministerstva, organizace , nemocnice, podnikatelské subjekty  aj.  Současně bude ukázáno a předvedeno, jak se uvedená metoda  vyučuje v bakalářských, magisterských a MBA programech na VŠEM. Představení se uskuteční v rámci 1. Mezinárodní konference o marketingové komunikaci  v sekci  Moderní výuka integrované marketingové komunikace v objektu  Vysoké školy finanční a správní  (aula přízemí) na adrese Estonská 500, Praha 10.

2011-05-12 01:00 Mladý ekonom roku

Česká společnost ekonomická vyzývá k účasti na 18. ročníku soutěže Mladý ekonom roku. Soutěže se mohou účastnit čeští občané nebo řádní studenti vysokých škol v České republice (bakalářského, magisterského i postgraduálního studia) do 30 let. Každý z účastníků může do soutěže zaslat pouze jednu práci v rozsahu do 30 stran (do 54 tis. znaků včetně mezer) včetně povinně uvedeného abstraktu, klíčových slov a JEL klasifikace. Termín pro zaslání práce je do 15. září 2011. Pro zařazení do soutěže je nutné vyplnit přihlášku a zaslat také krátké netechnické shrnutí v rozsahu maximálně 100 slov pro mediální propagaci v případě ocenění práce. Tím se účastník soutěže zároveň zavazuje v případě svého ocenění krátce prezentovat svou práci v rámci valného shromáždění ČSE, kde budou výsledky soutěže vyhlášeny. Přihlášku lze spolu se statutem soutěže nalézt na www.cse.cz. Soutěžní příspěvek (bez uvedení identifikace autora v textu) spolu s netechnickým shrnutím a přihláškou do soutěže zasílejte výhradně elektronickou cestou na e-mailovou adresu cse@cse.cz. Odměna za první místo v soutěži Mladý ekonom roku činí 20.000 Kč. Prezident společnosti může dále udělit „Cenu Karla Engliše“ za nejlepší práci zabývající se českou hospodářskou politikou. Čestným uznáním může být rovněž oceněna práce autora do 25 let věku, který nebyl ČSE v minulosti oceněn.

2011-04-20 12:35 Promotým VŠEM (P1)

Máte zájem získat zkušenosti z oblasti marketingu? Vysoká škola ekonomie a managementu hledá nové členy do svého promotýmu. Budete mít možnost prezentovat svou školu na propagačních akcích různého druhu, jako jsou například festivaly Mezi ploty, Jeden svět, mezinárodní veletrh vzdělávání Gaudeamus a na dalších. Získáte tak kromě množství zkušeností i nový náhled na marketingovou komunikaci v praxi. Stručný životopis s krátkým motivačním dopisem zasílejte do 30.4. prostřednictvím Studijního formuláře/IPC (mimoškolní aktivity).

2011-04-08 10:45 Volby do Studentské rady VŠEM

Předseda Studentské rady Vysoké školy ekonomie a managementu (Tomáš Michalec, PKLZ 02)  vyhlašuje volby do SR VŠEM pro volební období 2011. Přihlásit do voleb se může každý student VŠEM nebo může být navržen 10 členy akademické obce. Kandidatura musí obsahovat: a) charakteristiku nominovaného (jméno, příjmení, věk, studijní skupinu, …) b) stručný volební program c) fotografii d) v případě návrhu kandidatury i seznam navrhovatelů s podpisy a souhlas navrženého kandidáta 1) Kandidaturu odešlete prostřednictvím Studijního formuláře/IPC (mimoškolní aktivity). 2) Termín pro podávání kandidátek začíná 11. dubna 2011 a končí 18. dubna 2011. Poté budou nejpozději do 20. dubna 2011 zveřejněny kandidátky na webu VŠEM. 3) Volby do Studentské rady probíhají elektronicky, prostřednictvím SIS VŠEM (Anketa), kde student vybírá preferovaného kandidáta. 4) Způsob a pravidla voleb upravují dále IP 01 - Volební řád a další Interní předpisy SR VŠEM, viz Studentská rada VŠEM http://www.vsem.cz/studentska-rada-vsem.html Vysoká škola ekonomie a managementu zároveň vypisuje 3 mimořádná stipendia (100%, 50%, 50%) pro zástupce SR VŠEM, kdy podmínky pro získání stipendií budou uveřejněny na stránkách Studentské rady VŠEM.

2011-03-21 19:07 Podklady pro zápis do 1.ročníku

Od 18.3.2011 jsou k dispozici podklady pro zápis do 1.ročníku (termín zahájení studia Duben 2011), a to prostřednictcím SIS VŠEM/Výsledky a podklady PŘ. Elektronický zápis pro uchazeče je otevřen v termínu 18.3. - 1.4.2011.

2011-03-06 16:27 Osobnost VŠEM

Zapojte se do projektu volby Osobnosti VŠEM, viz http://www.vsem.cz/osobnost-vsem.html 1) Volba Osobnosti VŠEM spočívá v nominaci kandidáta prostřednictvím Kontaktního formuláře/Rektorát. 2) Nominovaní mohou být studenti, absolventi, lektoři nebo administrativní pracovníci z Vysoké školy ekonomie a managementu. 3) Součástí nominace je stručná charakteristika zvolené osoby spolu s důvodem nominace. Nominovaní kandidáti budou vybráni odbornou porotou složenou se zástupců a studentů VŠEM.

2011-02-23 15:13 Administrativní komise VŠEM

Od nového akademického roku umožňuje Administrativní komise VŠEM podání odvolání proti rozhodnutí příslušného administrativního pracoviště (studijní a technické oddělení, rektorát). Jedná se o administrativní rozhodnutí nesouvisejícími přímo s Vnitřními předpisy VŠEM (dotazy, žádosti, termíny plnění atd.).

2011-02-17 16:45 Otevřené dveře psychologické poradny VŠEM

Vysoká škola ekonomie a managementu pořádá dne 1.3.2011 od 16:00 hod. "Otevřené dveře psychologické poradny VŠEM" s PhDr. Michalem Novákem, členem Katedry řízení lidských zdrojů. V rámci této akce se studenti dozví o fungování psychologické porady, o profesi psychologa, psychologickém poradenství a psychoterapii, příjemcích psychologické péče a mýtech v oblasti psychologické péče. Svůj zájem o účast na této akci potvrďte prostřednictvím SIS VŠEM/Administrativní přehled, viz https://www.vsem.cz/sfsis/EventsCalendarSigning

2011-02-14 20:40 Hosté na VŠEM - personální ředitelka ČS

Ve čtvrtek 3. března 2011 se od 16:00 do 18:00 hodin uskuteční odborná přednáška personální ředitelky České spořitelny Ing. Jitky Schmiedové na téma "Personální management v praxi nadnárodní firmy, change management a kariéra ve velké firmě".

2011-01-17 21:45 Výukové kurzy FCE/CAE

VŠEM nabízí nepovinné výukové kurzy anglického jazyka pro přípravu na absolvování certifikovaných zkoušek FCE a CAE (nadstandardní placená služba) pro studenty prezenční a kombinované formy nad rámec standardní výuky cizího jazyka.

2010-11-25 23:03 Guvernér ČNB na VŠEM

Ve středu 26. ledna 2011 se od 16:00 do 17:30 hodin se na VŠEM uskuteční odborná přednáška Ing. Miroslava Singera, Ph.D. na téma "Měnová politika ČR". Členem bankovní rady a viceguvernérem České národní banky se Miroslav Singer stal v únoru 2005. S platností od 1. července 2010 jej prezident republiky jmenoval guvernérem ČNB na šestileté funkční období.

2010-10-27 09:31 Přednáška JUDr. Cyrila Svobody na VŠEM

Dne 25. října 2010 se v rámci seminářů HOSTÉ NA VŠEM, uskutečnila přednáška a následná diskuze Cyrila Svobody na téma Lisabonská smlouva. K diskuzi se studenty byly navrženy následující témata: - Problém ratifikačního procesu v České republice. - Přináší Lisabonská smlouva něco skutečně nového? - Prohlášení České republiky k Listině základních práv Evropské unie. - Role a odpovědnost prezidenta republiky. - tzv. česká výjimka. Do diskuze, kterou moderoval rektor VŠEM se přihlásil kromě několika studentů i jeden z našich externích pedagogů – Petr Mach, který projevil základní nesouhlas s oficiální interpretací procesu přijímání smlouvy. Bylo dohodnuto, že jeden z příštích seminářů bude věnován této problematice a bude uskutečněn formou DUELU těchto významných osobností. V diskuzi a závěru se bývalý ministr zahraničí vyslovil ještě ke dvěma závažným problémům budoucnosti – k rozšiřování EU, přáním tužbám a realitě - včetně  role Ruska v tomto procesu a k  problému populačního vývoje v Evropě , problémům imigrantům a „nebezpečí ?“ islamizace Evropy v delším časovém horizontu.

2010-10-14 21:01 Přednáška Cyrila Svobody na VŠEM

Dne 25. října od 16,00 hod. se v učebně č. 401 uskuteční přednáška JUDr. Cyrila Svobody na téma „Dopad Lisabonské smlouvy na život v ČR“. JUDr. Cyril Svoboda je politik a bývalý předseda KDU-ČSL v minulosti byl ministrem zahraničních věcí a předsedou Legislativní rady vlády ČR. Na přednášku je možné se přihlásit prostřednictvím SIS VŠEM/Administrativní přehled a to nejpozději do 24.10.2010. Kapacita učebny je omezena.

2010-10-08 16:59 Nabídka pro studenty

Pro studenty Vysoké školy ekonomie a managementu byla připravena nabídka volného vstupu (1x měsíčně/1 hod.) ve fitness centru FACE CZECH FITNESS v budově školy, více informací viz Mimoškolní aktivity https://www.vsem.cz/mimoskolni-aktivity.html

2010-10-05 20:32 Elektronické zkouškové termíny

Dne 5.10.2010 byla spuštěna aplikace pro elektronické zkouškové testy (EZT). Od tohoto data se studenti mohou přihlašovat na jednotlivé zkouškové termíny (od 13.10.2010), dle stanoveného harmonogramu (Po - Pá: 12 - 18/So - Ne: 10 - 15 hod.), viz SIS VŠEM/Zkoušky studenta/EZT. 1) Student se může přihlásit pouze na zkoušky ze studijních předmětů, které má zapsány ve svém rozvrhu. 2) Na další zkouškový pokus z daného studijního předmětu se student může přihlásit až po jeho klasifikaci, tzn. absolvování zkouškového termínu. 3) Obecné pokyny pro administraci zkouškových termínů EZT, viz Kontrola studia/Zkoušky https://www.vsem.cz/zkousky-zk.html 4) Časová harmonogram pro absolvování EZT může být po skončení trimestru upraven na základě požadavků studentů a administrativy VŠEM, viz Zpravodaj VŠEM č.03 2009/2010.

2010-09-29 10:29 Cena pro VŠEM

Vysoká škola ekonomie a managementu získala Cenu pro malou a střední firmu Nadace Via Bona, která poukazuje na dárce, kteří dokážou se svou podporou dojít až k místním neziskovým organizacím a nevěnují se jen velkým a mediálně vděčným projektům,viz http://www.vsem.cz/vsem-v-africe.html VŠEM byla nominována společností Člověk v tísni za spolupráci na projektu VŠEM v Africe a podporu festivalu Jeden svět.