Čas čtení: 2 min.Multikulturní 13 VŠEM

Vysoká škola ekonomie a managementu se stala příjemcem podpory v rámci programu Operační program Praha pól růstu (OP PPR).

Základní informace

 • Doba trvání projektu: 01.11.2016 - 30.06.2018
 • Zkrácený název: Multikulturní 13 VŠEM
 • Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000014

Realizované kurzy

V rámci projektu Multikulturní 13 byly realizovány kurzy, které byly zaměřeny na legislativní proces přijímání žáků cizinců, na kulturní senzitivitu, na metodu CLIL nebo na odstraňování jazykové bariéry.

Kurz metody CLIL

 • V červnu proběhl 20 hodinový kurz metody CLIL
 • Metoda CLIL je výuka nejazykového předmětu s využitím cizího jazyka
 • Cílem kurzu je metodická pomoc učitelům MŠ a ZŠ se zaváděním metody CLIL do výuky
 • Lektorka Mgr. Michaela Hlaváčová se metodě CLIL se věnuje od roku 2010, ve výuce ji aplikuje v hodinách dějepisu, v rámci projektu v hodinách fyziky.Zároveň je lektorkou kritického myšlení a vede didaktické semináře zaměřené na výuku anglického jazyka a dějepisu.

Integračně motivační kurz

Kurz metody výuky ČJ

 • Dlouhodobý kurz metody výuky ČJ jakožto cizího jazyka (přímá výuka / on-line learning / tutoring).
 • Obsahem kurzu je metodika, jak rozvíjet formy učení orientované na žáka a dalších aktivizující metody, které povedou ke komplexnímu využití češtiny jako druhého jazyka ve všech oblastech vzdělávání.
 • Cílem klíčové aktivity je seznámení pedagogických pracovníků se zásadami pro výuku českého jazyka (trpělivost, prezentace informací v kontextu, gramatická cvičení).
 • Účastníci, kteří kurz úspěšně absolvují, získají uznávaný profesní Certifikát VŠEM, který potvrdí nabyté znalosti.
 • Prezentace k realizovanému kurzu

Postup pro přijímání dětí cizinců do škol

Kurz kulturní senzitivity

 • 18.01.2017 a 26.01.2017
 • Cílem kurzu je představení problematiky interkulturní senzitivity, která je nezbytná pro styk s cizinci. Kurz je stěžejní pro ředitele i učitele jednající s žáky a jejich rodiči s odlišným mateřským jazykem. Kurz je vhodný i pro ostatní pracovníky vzdělávacích institucí, kteří se v interkulturním prostředí pohybují. Interkulturní senzitivita patří do multikulturní výchovy a přispívá k zlepšení klimatu školy.
 • Z důvodu omezené kapacity je nutné se na kurz registrovat prostřednictvím registračního formuláře, viz. Registrace pro veřejnost.

Výuka českého jazyka pro cizince (MOOC kurz)

Během projektu Multikulturní 13 vnikl ve spolupráci s lektorem českého jazyka, Josefem Zemkem, videokurz, který přináší různé techniky, rady a pomáhá s výukou českého jazyka pro cizince.

ČÍSLO KAPITOLYNÁZEV KAPITOLYČÍSLO KAPITOLYNÁZEV KAPITOLY
1a Uvedení do didaktiky češtiny jako nemateřského jazyka 8 Rozvoj jazykových funkcí
1b Uvedení do didaktiky češtiny jako nemateřského jazyka 9 Digivýuka češtiny jako nemateřského jazyka
1c Uvedení do didaktiky češtiny jako nemateřského jazyka 10a Sociokultura
2a Didaktická práce s mluvnicí 10b Sociokultura
2b Didaktická práce s mluvnicí 10c Sociokultura
3a Poslech s porozuměním 11 Autentické materiály ve výuce češtiny
3b Poslech s porozuměním 12 Plánujeme výuku
4 Trénujeme výslovnost 13 Audiovizuální prostředky ve výuce češtiny
5 Rozvoj slovní zásoby 14 Výuka ČJ jako nemateřského jazyka pro specifické účely
6a Trénujeme čtení s porozuměním 15 Přehled učebnic ČJ pro děti cizince
6b Trénujeme čtení s porozuměním 16 Výuka výrostků
7 Trénujeme psaní    

Evaluace projektu

 • Podklady pro interní evaluaci kvality projektu byly získávány ve formě dotazníkového šetření názorů účastníků po skončení jednotlivých kurzů. Zjišťovány byly názory na úroveň kvality kurzu, přednášejícího, přínos kurzu a využitelnost pro praxi. Zpětné informace poskytly zpětnou vazbu nutnou pro zvyšování kvality poskytované podpory účastníkům projektu.
 • Evaluace projektu Multikulturní 13
 • Prezentace - Evaluace projektu Multikulturní 13

Publicita projektu

V průběhu projektu vznikla vícejazyčná brožura obsahující seznam mateřských a základních škol na Praze 13, dále byl vytvořen dvoujazyčný leták o MČ Praha 13. V rámci realizace projektu vyšla Metodika pro výuku azylu - začleňování cizinců do výuky. Realizované kurzy se propagovaly prostřednictvím pozvánek.

Logo OPPR