VŠEM > Informace VŠEM > Programové dokumenty > Strategie rozvoje VŠEM

Čas čtení: 3 min.Strategie rozvoje VŠEM

Strategie rozvoje studia a studijních programů je strukturována podle vzdělávací, zahraniční a výzkumné činnosti Vysoké školy ekonomie a managementu.
 • VŠEM jako nezávislé a svobodné vysokoškolské pracoviště realizuje vzdělávací programy na mezinárodně srovnatelné úrovni a usiluje o soustavné zvyšování kvality lidských zdrojů podporou rozvoje vzdělávacích programů v oblasti podnikové ekonomiky a lidských zdrojů.VŠEM poskytuje studium ucelených a dlouhodobých vzdělávacích programů realizovaných kombinovanou a prezenční formou studia, jako alternativu ke státnímu vzdělávacímu systému.
 • VŠEM rozvíjí koncepci studijních plánů a metod výuky v souladu s měnícími se společenskými nároky a požadavky promítajícími se do individuálních postojů a potřeb studentů.VŠEM zprostředkuje aktuální informace o vývojových trendech v pojetí a přístupu k jednotlivým oborům a specializacím podnikové ekonomiky, managementu, lidských zdrojů a marketingu. VŠEM přispívá ke zvyšování šancí absolventů uplatnit se ve stále silnějším konkurenčním prostředí integrujícího a globalizujícího se světa.

Vzdělávací činnost

 • V rámci pedagogického procesu rozvoj individualizované formy výuky, a to v rámci samostatných tvůrčích projektů studentů v podobě seminářů, workshopů, koučingů a řešení případových studií s cílem aktivizace tvůrčího potenciálu, prohlubování odborných znalostí a dovedností studentů v úzké návaznosti na jejich stávající profesní působení, rozšiřování jejich praktických zkušeností prostřednictvím zavádění povinných odborných praxí do výuky a prostřednictvím participace odborníků a manažerů z praxe na výuce.
 • Vyhodnocení standardů kvality a jejich další zvyšování prostřednictvím mezinárodních standardů.
 • Revize a redesign hodnotících procesů na VŠEM s cílem zvýšení relevance pro studenty a výstupy z učení a individualizace studia s přiblížením hodnot studia studentům i stakeholderům k dosažení užšího propojení studentů s výukovým procesem za využití akademických i profesních konzultantů.
 • Zvyšování výstupních znalostí a dovedností studentů včetně důrazu na jejich uplatnění v praxi.
 • Rozvoj spolupráce s praxí pro přípravu absolventů.
 • Rozvoj akademických pracovníků, zvyšování jejich kvalifikace a podpora tvůrčí činnosti i excelence ve výukovém procesu prostřednictvím poskytování kontinuální zpětné vazby; při tom důraz na rovnost a rovné příležitosti.
 • Zvyšování kvality zabezpečení studia učebními pomůckami s přihlédnutím ke specifickým potřebám znevýhodněných studentů a potřebám kombinované formy výuky, jednak vytvářením vlastních učebních pomůcek, zaváděním nejnovějších moderních technologií (video-learning, web-forum, e-learning, e-books, atd.) do výuky, využíváním nabídky jiných vzdělávacích institucí (včetně zahraničních), s využitím metodické pomoci ze strany domácích i zahraničních specializovaných institucí v oblasti distančního vzdělávání, s cílem vytváření a soustavné aktualizace tzv. studijních balíků pro jednotlivé moduly.
 • Integrace moderních komunikačních prostředků do samostudijní části vzdělávacího procesu a zvyšování jeho interaktivního charakteru, zejména v procesu testování a ověřování znalostí a dále celkového zvládnutí odborné problematiky vyžadující odpovídající praktické dovednosti.
 • Realizace programů profesního vzdělávání, určených pro zájemce z řad odborné, ale i laické veřejnosti v rámci nabídky vlastních vzdělávacích programů (MOOC, PK, CŽV) ve struktuře nabízených studijních modulů.
 • Vyhodnocení propadovosti studentů prostřednictvím analýzy dat od studentů, včetně výzkumu těch, kteří školu nedokončí a návrhu opatření ke snížení propadovosti, včetně zavedení funkčního systému kontrolních mechanizmů kontinuální zpětné vazby a zachycení potenciálních studentů s tendencí k problémům se standardním dokončením studia a uplatnění specifického přístupu k jejich potřebám. Sledovány a adresovány budou identifikované faktory mající vliv na propadovost s cílem minimalizace těchto faktorů.
 • Realizace opatření na zmírnění identifikovaných problematických forem neúspěšného ukončování studia na základě výsledků v bodě 1. s cílem zvýšení diverzity a otevřenosti pro studenty a individualizace studia s přihlédnutím k možnostem studentů při současném zachování požadavků na kvalitu absolventů.
 • Rozvoj nadaných studentů prostřednictvím StartUp centra VŠEM, Elitního programu VŠEM, rozvoj vzdělávání v oblasti podpory inovativního podnikání a uplatnění v praxi.
 • Rozšíření spolupráce s absolventy, získání zpětné vazby, zapojení do systému poskytování praxí a stáží, praktických přednášek.
 • Otevřené a přístupné informace pro všechny zájmové skupiny při zajištění volného přístupu na webové stránky, výukové aplikace i profesní kurzy včetně funkcionalit pro osoby s postižením či specifickými potřebami.
 • Vydávání specializovaných učebních manuálů doplněných cvičebnicemi a testovými bankami s objasněním správných i nesprávných odpovědí.
 • Rozvoj poradenské činnosti v ekonomické a finanční oblasti pro podnikatelské subjekty ve formě on-line systému zpřístupněného za poplatek, který bude shromažďovat a zodpovídat dotazy v jednotlivých problémových oblastech.

Internacionalizace

 • Aktivní zapojení do činnosti mezinárodních akreditačních organizací, jichž je VŠEM členem a je akreditována, zvláště v rámci rozvoje programů v anglickém jazyce.
 • Výuka všech studijních programů v českém i anglickém jazyce.
 • Spolupráce s Domem zahraniční spolupráce na aktivitách internacionalizace a podpora mezinárodní mobility studentů i akademických pracovníků.
 • Podpora integračních programů pro zahraniční studenty s rozšířením studijních pomůcek v cizích jazycích včetně interaktivních online studijních opor.
 • Podpora přeshraniční spolupráce na výzkumné a tvůrčí činnosti u akademických a vědeckých pracovníků a studentů VŠEM s cílem zvýšit podíl mezinárodních výzkumných projektů, do nichž je VŠEM zapojena.
 • Aktivní spolupráce se zahraničními univerzitami ve společných studijních programech (Joint degree, Double degree).

Výzkumná činnost

Výzkumné aktivity jsou realizovány na hlavním pracovišti VŠEM, kdy Vysoká škola ekonomie a managementu byla zařazena na seznam výzkumných organizací splňujících zákonná kritéria (Zákon č.130/2002 Sb.). Dále Centrem ekonomických studií VŠEM, které je také zařazeno na seznam výzkumných organizací splňujících zákonná kritéria (Zákon č.130/2002 Sb.) a Centrem Inovačních studií VŠEM.
 • Navyšování vědecko-výzkumného potenciálu pracovníků VŠEM a rozvoj mezinárodní výzkumné spolupráce.
 • Rozvoj lidských zdrojů podílejících se na přípravě a implementaci projektů ve výzkumu.
 • Podpora genderové rovnosti ve výzkumu spočívajících v monitoringu institucionálního prostředí za účelem vytvoření konkurenceschopného prostředí pro rozvoj vědeckých kariér.
 • Podpora uspokojování potřeb v oblasti elektronických informačních zdrojů pro výzkum.
 • Zvyšování úrovně řízení a provádění výzkumných činností a rozvoj výzkumné infrastruktury.
 • Podpora propojení výzkumných a tvůrčích kapacit na regionální bázi i v rámci celostátních sítí a v mezinárodním kontextu a stimulovat zapojení pracovišť VŠEM do sítí spolupráce institucí obdobného nebo doplňujícího se oborového zaměření.
 • Zvyšování počtu vědeckých a výzkumných projektů s národními i zahraničními zdroji financování.
 • Posilování kapacit pro komercionalizaci poznatků.