VŠEM > Informace VŠEM > Programové dokumenty > Hodnocení kvality

Čas čtení: 2 min.Hodnocení kvality

Vysoká škola ekonomie a managementu má zaveden vnitřní systém hodnocení kvality. Zajištění kvality studijního programu je chápáno jako dlouhodobý proces soustavné interakce mezi personálním a technicko-organizačním zabezpečením studia a jeho obsahovým zaměřením spojujícím teoreticko-metodologické a aplikační charakteristiky jednotlivých předmětů.

 • Proces zajištění kvality je současně neoddělitelně propojen se systémem hodnocení kvality studijního programu, zejména prostřednictvím interní evaluace a prostřednictvím vnějších evaluačních procedur, které jsou považovány za zdroj podnětů ke zlepšení stávající kvality činnosti VŠEM.
 • Cestou k dosažení uvedených kvalitativních cílů je důraz na odpovídající úroveň členů pedagogického sboru, jejichž výběr vychází z dlouhodobých zkušeností VŠEM.
 • Aplikační charakter studia je posilován soustavnou a systémově pojatou spoluprací s praxí, zejména prostřednictvím kontaktů se zaměstnavateli studentů, spoluprací v rámci oborových a profesních organizací a otevřeností projektů realizovaných VŠEM vnější oponentuře, včetně podstupování akreditačních a evaluačních řízení na národní i mezinárodní úrovni.

Kvalita zabezpečení studia

Kvalita technicko - organizačního zabezpečení studia vychází z dosavadních zkušeností, které umožnily vytvoření propracovaného funkčního systému. Systémový a zároveň pružný přístup v této oblasti současně omezuje zátěž operativních činností a rozšiřuje prostor pro koncepční a rozvojové činnosti.

Interní evaluace

Podklady pro interní evaluaci v oblasti studia a bezprostředně souvisejících činností jsou získávány ve formě dotazníkového šetření názorů studentů po skončení přednáškového bloku (hodnocení výuky), respektive trimestru (hodnocení studia). Zjišťovány jsou názory na úroveň organizace studia (technicko-organizačního zabezpečení) a jeho obsahové náplně (úrovně kvality přednášek a přednášejících a seminářů a jejich vedoucích, přínosu a využitelnosti poznatků a dovedností pro praxi).

 • Dotazníkové šetření probíhá pravidelně i mezi absolventy VŠEM, kdy je hlavní důraz kladen na hodnocení uplatnitelnosti znalostí získaných v průběhu studia, uplatnění na trhu práce atd. Získané informace dávají zpětnou vazbu nutnou pro zvyšování kvality studijních programů.
 • Dalším zdrojem podkladů pro interní evaluaci jsou hodnocení činností VŠEM v rámci vnějších oponentur (studijních textů, výzkumných projektů, prezentací, samostatných prací studentů, obsahových změn studijních předmětů). Souhrnné výsledky interní evaluace, včetně vnějších hodnocení, jsou předkládány výročnímu zasedání příslušných rad VŠEM (akademická, vědecká) a zveřejňovány ve výroční zprávě VŠEM.

Program interní evaluace zahrnuje hodnocení

 • výuky a studia
 • technického a organizačního zabezpečení
 • výzkumu, zahraničních vztahů a public relations

Členství v organizacích

Členství v oborově a profesně příbuzných organizacích (Accreditation Council for Business Schools and Programs, European Council for Business Education, Asociace malých a středních podniků ČR, Česká marketingová společnost, Česká společnost ekonomická, Česká společnost pro systémovou integraci, Hospodářská komora ČR, Česká manažerská asociace) je z hlediska provázanosti studijních programů s praxí nedílnou součástí zvyšování kvality studijních programů.

 • Členství v těchto organizacích umožňuje využívat národních a mezinárodních profesních kontaktů, účastnit se na národních a mezinárodních projektech realizovaných členskými institucemi, získávat poznatky o aktuálním vývoji v daných oblastech. Hlavním přínosem je zejména spolupráce s ostatními subjekty sdruženými v těchto organizacích a přístup k aktuálním zdrojům oborově příbuzných informací.
 • Specifickou formu spolupráce představují možnosti využití informačních technologií, zejména zapojení do oborově (předmětově) specializovaných uzlů (subject gateway) soustřeďujících odkazy na příbuzné internetové adresy (informačních zdrojů a organizací) a umožňujících vlastní vstup do tematicky souvisejících on-line diskusí prostřednictvím tzv. mailbases: euro-econ, total-quality-5s, total-quality-ecpsys, management-of technology, ornet, cti-acc-audit, risk, estate-management, supply-management, purchasing-supply-chain, industrial-relations-research, org-effectiveness, indecon, logistics-research-network, business-process-management, academic-industry-relations, facilities-management, critical-management, small-business-issues, business-ethics, teaching-corporate-citizenship, consumer-studies, retail, meg, cti-acc-marketing, archive-econ, management-research, management-history, know-org, virtual-economy, ak-innovation, babsip, financial-services, business-information-all, business-research, cti-acc-business, econ-business-educators, int-econ-biz-educators, lis-bin, international-partnership ad.

Mezinárodní akreditace

 • Mezinárodní akreditace patří mezi klíčové faktory v procesu zajištění kvality studijních programů VŠEM. Od roku 2008 je VŠEM členem Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP), jež patří mezi nejkvalitnější a nejhodnotnější globální akreditační organizace. ACBSP poskytuje specializované akreditace v oblasti podnikání na všech úrovních vysokoškolského studia (bakalářské, magisterské a doktorské studium). ACBSP podporuje a oceňuje excelenci v poskytování vzdělávání a je zastřešeno Radou pro vysokoškolské vzdělávání (CHEA).
 • Všechny studijní programy VŠEM jsou akreditovány MŠMT a v rámci ACBSP.
 • VŠEM je rovněž členem European Council for Business Education (ECBE) od roku 1998.