Akreditace ATHEA

ATHEA

Vysoká škola ekonomie a managementu je institucionálním členem Association for Transnational Higher Education Accreditation (ATHEA) a potvrdila svůj závazek k dokonalosti v oblasti vysokoškolského vzdělávání. ATHEA je nezisková asociace sídlící ve Vídni, jejímž cílem je zajištění a zlepšování kvality vysokoškolského vzdělávání prostřednictvím institucionální akreditace založené na evropských standardech (European Standards and Guidelines for Quality Assurance), které jsou nezbytné pro případné uznání ze strany European Quality Assurance Register in Higher Education (EQAR).

Podmínky akreditace ATHEA

Během akreditačního procesu vysoká škola prokazuje plnění evropských standardů ve všech klíčových aspektech realizace studia. Při kontrolách na místě jsou přítomni hodnotitelé, kteří ověřují pravdivost informací, které o sobě škola poskytla. Akreditace je založena na evaluaci komplexní sebehodnotící zprávy s přílohami, které tvoří koncepční a strategické dokumenty, vnitřní nařízení a procesy a vnitřní systém evaluace. Při akreditaci je posuzováno:

 • Soulad s národní a regionální legislativou a nařízeními, univerzity/vysoké školy a studijních programů v národním kontextu
 • Transparentnost finančního výkaznictví, potenciál do budoucnosti, finanční hospodaření, struktura majetku, finanční zdraví univerzity/vysoké školy
 • Strategie, plány a politiky univerzity/vysoké školy, vize a mise v souladu se strategií s konkrétními metrikami
 • Zajištění vnitřní kvality zavedené včetně vnitřních plánů, politik, nástrojů a metrik
 • Zázemí školy a její historie, úroveň a modalita
 • Struktura a obsah studijních programů a plánů, rozvoj kvality procesu učení včetně reportů, úroveň úspěšnosti studentů a související metriky
 • Úroveň vyučujících a zaměstnanců, interní zavedené plány rozvoje a kariérní plány zaměstnanců, počet a kvalifikace zaměstnanců
 • Využití smluv o spolupráci s dalšími univerzitami a jejich kvalita, schopnost a plány krizového řízení, zajištění v případě rizik, možnosti dostudování/převodu studentů v případě ukončení činnosti univerzity/vysoké školy
 • Jméno a značka univerzity/vysoké školy
 • Úroveň úspěšnosti studentů, trendy vývoje, srovnání a benchmarking ukazatelů, podpůrné procesy pro studenty

Akreditace je udělena na základě splnění podmínek a kontrol dvou skupin hodnotitelů na univerzitě/vysoké škole. Tři kroky k akreditaci:

 • Institucionální členství
 • Kandidatura na akreditaci
 • Akreditace

Akreditační řízení ATHEA

VŠEM absolvovala ve dnech 4. - 6. dubna 2017 první setkání a školení k institucionální akreditaci a stala se institucionálním členem ATHEA. V současné době se VŠEM připravuje na kandidaturu k akreditaci, která posoudí kvalitu a dodržování výše uvedených evropských standardů nejen v oblasti realizace studia na VŠEM, ale i v oblasti managementu a rozvoje školy. Kandidatura i akreditační řízení probíhá za účasti nezávislých akreditačních hodnotitelů ATHEA. Postup kontroly během akreditace:

 • Příprava sebehodnotící zprávy včetně souvisejících dokumentů
 • Kontrola ze strany ATHEA projde a diskutuje dodané materiály a provádí kontrolu souladu na místě
 • Zpracování protokolu a zapracování připomínek kontroly
 • Příprava finální zprávy pro akreditaci
 • Kontrola v sídle univerzity/vysoké školy akreditační komisí složené z nezávislých externích evropských autorit ATHEA
 • Kontrolní komise je složena ze 4 členů (mezinárodní expert na vysoké školství, administrátor, akademik a student – všichni členové komise jsou každý z jiné zahraniční vysokoškolské instituce)
 • Akreditace je udělena na 7 let s průběžným reportováním
 • Ve dnech 16.-18.10.2017 proběhne na VŠEM ATHEA Board Meeting