VŠEM > Studium VŠEM > Marketingová soutěž GET 1000

Marketingová soutěž GET 1000

VŠEM je otevřena novým marketingovým nápadům. Jste studentem, či absolventem? Zapojte svou kreativitu, kritické strategické myšlení a v neposlední řadě marketingové znalosti – naplánujte, sestavte a prezentujte novou komunikační strategii školy! Získejte cenné zkušenosti, možnost práce na reálném projektu, reference z jeho využití a v neposlední řadě také výhru – studium MBA zdarma pro všechny tři členy vašeho týmu!

Vize projektu

VŠEM si klade za cíl být otevřenou a svobodnou vzdělávací institucí, která v maximální míře svým studentům umožňuje využití teoretických poznatků v praxi. Možnost podílet se na rozličných aktivitách školy včetně její propagace je přirozeným vyvrcholením vzdělávacího procesu, jehož jsou studenti organickou součástí a disponují tak unikátními využitelnými znalostmi a náhledy.

Zadání soutěže

Vytvoření marketingové komunikační strategie VŠEM, která zasáhne cílovou skupinu originálním a promyšleným způsobem. Strategie by měla efektivně komunikovat konkurenční výhody VŠEM a být navržena tak, aby byl splněn její stanovený cíl - získání v průběhu třech na sebe navazujících otevřených trimestrů (Říjen, Leden, Duben) minimálně celkem 1000 nových studentů VŠEM. Strategie musí vycházet z obecně platných zásad a struktury marketingového plánování a marketingové komunikace, musí být proveditelná a navržené kroky jasně argumentačně podloženy. Stěžejními body by měla být situační analýza a návrh systematického plánu k dosažení cíle – tedy výběr cílových skupin, návrh komunikačního mixu a použitých médií, stanovení rozpočtu, timingu, controlling, měřitelnost výstupů atd. 

Výběr vítězného projektu

Předložené projekty bude posuzovat čtyřčlenná komise složená ze zástupců vedení školy a odborníků v oblasti marketingu. Soutěž bude probíhat dvoukolově. V prvním kole posoudí komise projekty zaslané v písemné formě o maximálním rozsahu 10 stran A4 (bez příloh, které mohou být součástí projektu) ve formátu pdf. Nejlepší projekty postoupí do finálového kola, což bude účastníkům oznámeno prostřednictvím emailu. Ve finálovém kole bude komise posuzovat projekty, které jejich autoři představí formou orální prezentace o maximálním rozsahu 20 minut. Poté budou následovat otázky komise. Vítězný projekt bude oznámen následující den.

Kritéria hodnocení

 • Logika argumentů vycházejících z obecných marketingových zásad
 • Reflexe současných marketingových trendů
 • Relevantnost vzhledem k situaci na cílovém trhu
 • Kreativita, inovativnost a originalita
 • Kvalita písemné/orální prezentace projektu

Kdo se může zúčastnit

Zúčastnit se může jakýkoli student, či absolvent VŠEM; soutěžit mohou jednotlivci a týmy o maximálně třech členech. Pokud se soutěže účastní tým, musí být všichni jeho členové být přihlášeni do datumu uzávěrky přihlášek.

Časový harmonogram soutěže

 • Uzávěrka přihlášek do soutěže: do 22. 2. 2011, 12.00
 • Informativní schůzka pro přihlášené účastníky: 24. 2. 2011, od 18.30, budova VŠEM, učebna č.403
 • Uzávěrka pro zaslání projektů: 31. 3. 2011
 • Oznámení nominací finalistů: 8. 4. 2011
 • Finálové prezentace: 23. 4. 2011
 • Vyhlášení vítězů: 24. 4. 2011

Ceny

Studium programu Master of Business Administration (MBA) v hodnotě 110 000 Kč pro vítěze/všechny tři členy vítězného týmu zdarma. Podmínkou pro obdržení ceny - programu Master of Business Administration (MBA) - je zahájení jeho studia nejpozději 1. října 2014.
Studenti a absolventi programu MBA mohou cenu věnovat další osobě, kdy k uplatnění této výhry dochází na základě splnění podmínek přijímacího řízení na příslušný studijní program. Student MBA nemůže nárokovat uplatnění slevy z již započatého studia.

Právní podmínky

Tato marketingová soutěž se řídí úpravou veřejné soutěže dle občanského zákoníku. Přihlášením projektu do soutěže „Projekt GET 1000“ udělují autoři VŠEM výhradní licenci k užití svého projektu dle § 12 odst. 1 autorského zákona. Územní rozsah licence je celosvětový, není omezen jen na území České republiky. Licence se uděluje jako trvalá a neomezená co do způsobu užití. VŠEM je tedy oprávněn projekt užívat všemi způsoby užití díla, jak jsou uvedeny v § 12 odst. 4 autorského zákona. VŠEM však není povinen tuto licenci využít. VŠEM je oprávněna poskytnout podlicenci k projektu bez souhlasu autorů.