VŠEM > Informace VŠEM > Projekty VŠEM > Projekt Studium VŠEM

Čas čtení: 2 min.Projekt Studium VŠEM

Vzdělávací systém staví na cestě k vysokoškolskému vzdělání řadu bariér, které pro část uchazečů o studium představují nepřekonatelnou překážku. Vzdělání tak není všeobecně dostupné, ale právě naopak systém vysokého školství dlouhodobě zvýhodňuje uchazeče, kteří jsou díky svému sociálnímu statusu (zázemí) na studium cíleně připravováni.

Poslání projektu

Posláním projektu STUDIUM VŠEM je přispět k odstranění bariér v přístupu ke vzdělávání a podpořit s tím související diskusi jak v odborné, tak laické veřejnosti. Projekt je určen jednotlivcům a institucím, které sdílejí cíle projektu a rozhodnou se připojit k úsilí o změnu systému terciárního vzdělávání v ČR, kdy mezi handicapy ovlivňující možnost dosáhnout vysokoškolského vzdělání patří zejména.
 • Handicap systémový, kdy současný systém terciárního vzdělávání znevýhodňuje některé skupiny uchazečů o studium.
 • Handicap legislativní, kdy zákony a právní normy plně nepodporují studium na vysoké škole, respektive legislativně znevýhodňují většinu populace v produktivním věku.
 • Handicap fyzického omezení, kdy uchazeč nemůže studovat v běžném režimu prezenčního ani distančního studia.
 • Handicap sociální, kdy je uchazeč díky svému sociálnímu či materiálnímu zázemí nucen, přes nesporný talent, zvolit jinou sociální roli, než jaká odpovídá jeho schopnostem a zájmům.
 • Handicap mateřství, kdy nároky rodinného života často znemožňují studium bez další podpory, ať už státu či samotné vzdělávací instituce.

Cíle projektu

Cílem projektu STUDIUM VŠEM je umožnit rovný přístupu k vysokoškolskému vzdělání, kdy při odstraňování handicapů v přístupu ke vzdělání je kladen důraz na:
 • Odstraňování překážek v přístupu ke studiu poskytováním podpor handicapovaným studentům ve formě stipendií, materiální podpory a speciálního přístupu. Vysoká škola ekonomie a managementu se tak snaží vlastním příkladem inspirovat další poskytovatele vzdělávacích služeb v terciární sféře k obdobnému přístupu.
 • Veřejné působení s cílem změny společenských postojů a změny státní politiky v oblasti terciárního vzdělávání. Toto veřejné působení bude probíhat třemi kanály: marketingovou kampaní (prosazováním PR článků v tisku), prostřednictvím partnerů a koordinace aktivit s těmito partnery.

Stipendia VŠEM a podpora projektu

Dlouhodobým cílem je postupné odstranění rozdílných vstupních podmínek pro uchazeče o studium na VŠEM způsobené zdravotním handicapem, tíživou životní situací, sociálním statutem nebo nedemokratickými podmínkami v zemi původu uchazeče a tyto osoby podporovat rovněž během vysokoškolského studia.
 • Podpora studentů s výbornými studijními výsledky či výjimečně nadaných studentů (vyhlášování nejlepších studentů, nejlepších výzkumných projektů, seminárních a bakalářských/diplomových prací).
 • Podpora válečných veteránů ČR dle Zákona č. 170/2000 Sb.
 • Podpora sportovně talentovaných studentů (možnost individuálního studijního a zkouškového plánu, finanční podpora).
 • Podpora handicapovaným studentům (úhrada nákladů spojených se studiem) a vytvářením speciálních podmínek pro studium (multimediální přenos výuky, e-learning).
 • Podpora pro svobodné matky (možnost individuálního studijního a zkouškového plánu, finanční podpora).
 • Neziskové organizace, zdravotní a sociální zařízení (zaměstnanci uvedených organizací).
 • Finanční a materiální podpora studentů, kteří se ocitli bez vlastního zavinění v mimořádně tíživé rodinné či sociální situaci a vykazují výborné studijní výsledky, a to formou stipendií VŠEM.
 • Podpora zahraničních studentů pocházejících z evropských zemí s nedemokratickými režimy, a to formou zajištění jazykových kurzů českého jazyka a poskytováním stipendií.
 • Podpora vzdělávání zaměstnanců ve formě podnikového stipendia (soukromé subjekty a organizace, instituce veřejné a státní správy).