VŠEM > Informace VŠEM > Projekty VŠEM > Evropské strukturální fondy

Evropské strukturální fondy

Vysoká škola ekonomie a managementu se stala v roce 2016 příjemcem podpory v rámci programu Operační program Praha pól růstu. V předchozím programovacím období VŠEM získala podporu z programů Operační program Praha Adaptabilita a Operační program Vzdělávání pro Konkurenceschopnost.
 

Akcelerátor VŠEM

 • Akcelerátor VŠEM pro vytváření a rozvoj kapacit je program na podporu začínajících podnikatelů a firem s krátkou historií.Do programu spadají aktivity z oblastí vzdělávání, workshopů, poradenství a osobního rozvoje.
 • Název projektu: Akcelerátor VŠEM pro vytváření a rozvoj kapacit zaměřených na vývoj a šíření inovací
 • Zkrácený název: Akcelerátor VŠEM
 • Operační program: OPZ

SIMPAKT - Datová platforma sociálního impaktu

 • Projekt zavádí hodnocení impaktu sociálních intervencí prostřednictvím nástroje datové platformy do praxe organizací v ČR a tím zvyšuje jejich efektivnost a efektivitu.
 • Zkrácený název: SIMPAKT
 • Operační program: OPZ

Laboratoř Nadace Vodafone 2.0

 • Laboratoř Nadace Vodafone 2.0 je inkubační a akcelerační program, který zvyšuje ekonomický a sociální dopad organizací, které vytváří a/nebo škálují sociální inovace s využitím technologií.
 • Zkrácený název: Laboratoř Nadace Vodafone 2.0
 • Operační program: OPZ
 • V rámci projektu vytvoří, pilotně ověří a implementuje program inkubace a akcelerace "early-stage" projektů ve 3 ročních cyklech, připraví až 25 podnikatelských subjektů, resp. sociálních byznys strategií, na vstupu na trh a provede evaluaci dopadu a hodnotové propozice programu.

Multikulturní 13 VŠEM

 • Zvyšování kompetencí pedagogických a dalších pracovníků působících ve vzdělávání pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku v MČ Praha 13.
 • Zkrácený název projektu: Multikulturní 13 VŠEM
 • Operační program: OP PPR
 • Cílem projektu je prostřednictvím rozvoje a realizace vzdělávacích programů zvyšovat kompetence pedagogických pracovníků a dalších pracovníků působících ve vzdělávání pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku. Aktivity jsou specificky navázány na potřeby vzdělávání ve městě se zaměřením na integraci osob s odlišným sociokulturním kontextem. Projekt je zaměřen na trénink osob, které zajišťují vzdělávání žáků s odlišným jazykem a kulturními kořeny, které působí v heterogenním prostředí Prahy 13.

Matematika VŠEM

 • Popularizace matematiky a podpora přechodu středoškolských studentů na vysoké školy technického směru
 • Zkrácený název projektu: Matematika VŠEM
 • Operační program: OPPA
 • Cílem projektu je poskytovat zajímavou formou vysokou kvalitu matematického vzdělání a navýšit tak matematickou gramotnost především současných středoškoláků. Projekt je rozdělen do sedmi klíčových aktivit, které na sebe tvoří harmonický a provázaný celek. V průběhu realizace projektu bude detailně koncepčně, metodicky a obsahově připravena inovace vzdělávacího programu, dojde k jejímu testování, implementaci, průběžnému vylepšování na základě zpětné vazby, propagaci a šíření řešení napříč cílovými skupinami - SŠ učitelé, SŠ studenti.

MOP VŠEM

 • Plný název propjektu: Moduly odborné praxe pro inovaci a rozvoj studijních programů VŠEM
 • Zkrácený název projektu: MOP VŠEM
 • Operační program: OPPA
 • Projekt je zaměřen na přípravu studentů pro jejich uplatnění v praxi pomocí logického rámce na sebe navazujících aktivit, které tvoří Modul odborné praxe. Obecným cílem projektu je vytvořit podmínky pro rozvoj takových znalostí, dovedností a zkušeností studentů, které jim umožní uplatnění na trhu práce krátce po úspěšném absolvování studia

Vzdělávání VŠEM

 • Plný název projektu: Vývoj a implementace programu dalšího profesního vzdělávání pro zaměstnance VŠEM
 • Zkrácený název projektu: Vzdělávání VŠEM
 • Operační program: OPPA
 • Projekt rozšiřuje dosavadní vzdělávání zaměstnanců VŠEM v oblasti odborných, manažerských, interpersonálních, jazykových dovednostech a soft skills.

Let´s speak together

 • Plný název projektu: Let´s speak together
 • Zkrácený název projektu: Let´s speak
 • Operační program: OPVK
 • Projekt si klade za cíl podpořit a zkvalitnit výuku cizích jazyků ve školách a pomáhat se zaváděním nových metod do výuky. Důraz je kladen na mezipředmětové vztahy a praktické využití cizích jazyků. Dalším cílem projektu je podpora zapojení rodilých mluvčí do výuky a internacionalizace škol. Důležitým prvkem je rovněž podpora učitelů formou prohlubování jejich cizojazyčných kompetencí s lektorem i rodilým mluvčím.