VŠEM > Pokyny VŠEM > Pokyny pro SP/ZP/PP

Čas čtení: 3 min.Pokyny pro SP/ZP/PP

Seminární (SP) / Zápočtová (ZP) / Praktická (PP) práce jsou samostatným písemným výstupem/prací na studentem zvolené téma (nejedná se o referát), a to formou odborného textu na úrovni vysokoškolského studenta dle příslušných pokynů a stanovených norem.

Proč písemné práce na vysoké škole

 • Naučit se samostatně a tvůrčím způsobem zpracovat odborné téma.
 • Systematická práce s odborným textem a zdroji.
 • Schopnost orientace v dané problematice na základě relevantních údajů.
 • Navrhování realizovatelných řešení na základě získaných dat.
 • Čerpání informací z dostupných odborných textů a zdrojů.
 • Volba téma a názvu dle oborového/profesního zaměření.
 • Získání relevantních odborných zdrojů v dostatečném množství.
 • Schopnost stanovení užších tematických okruhů (témat).
 • Nastudovat - analyzovat - vyhodnotit - zpracovat - vyřešit - prezentovat.

Než budete psát a prezentovat SP/ZP/PP

 • Rozmyslet si jaký typ práce psát. Studentům (především bakalářského programu) doporučujeme začít praktickou prací nebo zápočtovou, která je obsahově a rozsahem méně náročná než seminární práce. Každý typ práce může student zvolit maximálně třikrát.
 • SP/ZP/PP nemá vedoucího (oproti BP/DP), ale je možné si zvolit konzultanta dle tématu.
 • Absolvovat Seminář SP/ZP/PP - seminář není povinný, ale účast doporučujeme.
 • Seznámit se s "návodem" pro písemné práce viz Pokyny pro psaní odborných prací
 • Inspirovat se ve Sborníku vzorových písemných prací (obsahuje jednotlivé typy písemných výstupů, slouží pro získání představy o konkrétním obsahu, struktuře a formátování) nebo ve Sborníku studentských prací (obhájené SP na VŠEM)
 • SP/ZP/PP musí být vypracována a prezentována dle vysokoškolských standardů a pokynů.
 • Videomanuál "Jak psát odborné práce".
 • Doporučujeme navštívit prezentace SP/ZP/PP jako přihlížející.
 • Pro účast na prezentacích se vyžaduje adekvátní oděv a chování studenta, kdy přihlížející studenti nesmí vstupovat do diskuze nebo prezentace jiným způsobem rušit. Účast studenta jako přihlížejícího je možná bez předchozí registrace.
 • Uvědomit si, že na písemné práce/výstupy je kladen větší důraz než na průběžnou kontrolu studia (zápočty, zkoušky).

Kdy vypracovat SP/ZP/PP

 • Termín pro odevzdání a prezentaci SP/ZP/PP není pevně stanoven (kromě studentů se Stipendiem a cenovou úrovní Klasik).
 • Doporučujeme stanovení časového harmonogramu plnění na začátku studia.
 • Nenechávejte vypracování, hodnocení a prezentaci na konec své standardní doby studia.
 • Počítejte s možností, že Vám první verze písemné práce může být vrácena k doplnění nebo přepracování.
 • Odevzdávejte své písemné práce v průběhu celého studia dle struktury a časového plánu studia.
 • Alespoň jedna písemná práce musí být kladně hodnocena (neplatí pro esej), aby bylo možné si zapsat téma bakalářské/diplomové práce.

Výběr tématu SP/ZP/PP

 • Tematické okruhy pro písemné práce jsou uvedeny v Pokynech pro psaní odborných prací a jsou rozděleny do Seminárního bloku I a II (Bc.), respektive jsou v Seminárním bloku I (Ing./MBA).
 • Výběr vhodného tématu a názvu písemné práce je pro studenta velmi důležitý a měl by korespondovat s jeho odborným, profesním a studijním zaměřením (pište písemnou práci z toho, co Vás baví).
 • Vyberte si vždy pouze jeden tematický okruh, které následně zužujete do tématu/názvu práce (např. tematický okruh Finanční analýza podniku – téma/název Finanční analýza firmy XY).
 • Pro přípravu struktury písemné práce je nutné získání a prostudování relevantních zdrojů (v dostatečném množství pro odbornou práci, tzn. minimálně čtyři odborné zdroje).
 • Volba tématu z vypsaných tematických okruhů je plně v kompetenci samotného studenta, kdy zvolené téma se nikde nepřihlašuje.
 • Písemná práce je samostatnou písemnou prací studenta, kdy v případě dílčích konzultací ohledně obsahové stránky je vhodné využít vypsaných odborných konzultačních hodin v rámci příslušných kateder VŠEM (dle tematického zaměření).

Formální náležitosti SP/ZP/PP

 • Každá práce musí obsahovat titulní a průvodní strany dle vzoru VŠEM, viz SIS/eVyhledavač (formát DOCX).
 • Písemná práce se odevzdává pouze v elektronické podobě v jednom souboru a formátu PDF (jiné formáty nejsou přípustné), prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Seminární práce, SIS VŠEM/Studijní formuláře/Zápočtová práce nebo SIS VŠEM/Studijní formuláře/Praktická práce.
 • JEL klasifikace (JEL Classification) zahrnuje 1-2 kódy mezinárodní předmětové klasifikace, podle níž jsou identifikovány seminární práce.

Počet a rozsah stran SP/ZP/PP

 • Počet písemných prací za příslušný studijní program je dán strukturou a časovým plánem studia, viz Pokyny pro psaní odborných prací.
 • Horní hranice rozsahu práce (počet stran) je považována za maximální a není možné ji překročit, kdy výjimku je možné udělit pouze s ohledem na rozsah zkoumané problematiky a množství zpracovávaných dat (přílohy se nepočítají do rozsahu práce).
 • Rozsah stran písemných prací je počítán od úvodu až po závěr.
 • Do rozsahu stran se nezapočítávají přílohy.

Klasifikace a počet pokusů SP/ZP/PP

 • Hodnocení SP/ZP/PP od lektora VŠEM je k dispozici do 30 dnů od odevzdání a registrace práce
 • Hodnocení je studentovi k dispozici v SIS VŠEM/eIndex studenta.
 • Pokud písemná práce nesplňuje předepsané formální (administrativní) náležitosti, je vrácena studentovi k doplnění.
 • Lektor hodnotí práce po odborné (obsahové) stránce klasifikací 1 - 4, kdy klasifikace 4 znamená nutnost práci přepracovat. V případě hodnocení 1 - 3 je možné písemnou práci prezentovat (během studia je nutné prezentovat alespoň jednu písemnou práci - SP/ZP/PP).
 • Lektor má možnost vrátit práci k přepracování bez ztráty zkouškového pokusu, kdy maximální lhůta je 10 dnů. Student v tomto případě obdrží "hodnocení" DOP10. Pokud do stanoveného termínu není práce opravena a znovu zaslána, je potvrzeno původní hodnocení (nevyhověl).
 • Student má na seminární práci 4 zkouškové pokusy, kdy 4. pokus je zpoplatněn jako mimořádný (viz Administrativní ceník).
 • Student má na zápočtovou/praktickou práci 3 zkouškové pokusy, kdy 3. pokus je zpoplatněn jako mimořádný (viz Administrativní ceník).
 • Po neúspěšném absolvování čtvrtého, respektive třetího zkouškového pokusu (nevyhověl 4) je možné požádat o tzv. rektorský termín prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formulář/Žádost/Dotaz (na rektorský termín není právní nárok).

Obsah a průběh prezentací SP/ZP/PP

 • Prezentace probíhá před odbornou komisí a studentským auditoriem VŠEM (studenti přítomní v rámci prezentace) ve stanovených termínech pro prezentace, viz Kalendář výuky a zkoušek.
 • Součástí prezentace je prezentování cílů a metod, které byly v rámci plnění stanovených cílů využity, a základních výsledků (výstupů), ke kterým student při řešení práce dospěl, nikoliv teorie.
 • V průběhu prezentace student reaguje na připomínky odborné komise ke své prezentované bezprostředně po ukončení své části prezentace.
 • Délka ústní prezentace by neměla překročit 5 min. na jednu práci.
 • Student se aktivně účastní průběhu celého bloku prezentací, tzn. účast na prezentaci je povinná po celou dobu (až do vyhlášení výsledků).
 • Student v rámci prezentace musí prokázat znalost daného tématu v rámci reakcí na otázky.
 • Odborná/zkoušková komise vybere nejlepší práci pro daný termín a zařadí všechny takto vybrané práce do Sborníku studentské konference VŠEM s možností udělení stipendia VŠEM.

Přihlášení na prezentaci SP/ZP/PP

 • Termín prezentace je plně v kompetenci studenta.
 • Přihlášení na prezentaci, viz SIS VŠEM/Přihlášení na prezentace/PA.
 • Student se na prezentaci může přihlásit po hodnocení stupněm 1 - 3 (práce je lektorem doporučena k prezentaci). Není pouze možné prezentovat esej.
 • Přihlášení na prezentace bez hodnocení 1 - 3 je nepřípustné a je považováno za hrubé porušení Vnitřních předpisů VŠEM.
 • Uzávěrka přihlášek/odhlášení pro daný termín prezentací je nejpozději 10 dnů před konáním příslušného termínu prezentace.
 • Studentovi je povolena prezentace vždy pouze jedné práce pro jeden termín prezentace.
 • Nejpozději 3 dny předem je zaslána pozvánka pro daný termín prezentace s uvedením konkrétního časového harmonogramu (jméno studenta, název práce, orientační čas zahájení).
 • Obsah elektronické prezentace před zkouškovou komisí je plně v kompetenci studenta.
 • Pro elektronické prezentace jsou povoleny pouze standardní formáty souborů (PPT, PDF) s tím, že uvedená elektronická prezentace je studentem přinesena v den konání na standardním elektronickém médiu (USB flash disk) a nahrána do zařízení v rámci zahájení prezentací.
 • Student může použít layout/šablonu pro prezentace VŠEM, viz SIS VŠEM/eAplikace/eVyhledavač.
 • Po prezentaci je prostor pro otázky odborné komise, popř. přítomných studentů (studentské auditorium).

Klasifikace a hodnocení prezentace SP/ZP/PP

 • Pokud se student k prezentaci nedostaví je klasifikována známkou "nevyhověl - NZP".
 • Hodnocení prezentace (ZP) je k dispozici do 14 dnů od data konání prezentace v SIS VŠEM/eIndex.
 • Rozhodnutí odborné/zkouškové komise je považováno za definitivní a neměnné.
 • Za prezentaci klasifikovanou jako "nevyhovující (NZP)" student neobdrží kredity. Na prezentaci má student jeden řádný a jeden opravný pokus. V případě nesplnění prezentace ani na druhý pokus je nutné prezentovat jinou písemnou práci pro získání kreditů za prezentaci.

Typy zápočtových prací (ZP)

Typy praktických prací (PP)

 • Typy praktických prací: Profesní studie, Praktická studie, Aplikační studie, Esej z Hosté VŠEM, Odborná praxe.
 • Témata praktických prací vybírá student dle svého studijního programu/oboru.
 • Témata PP, viz Přílohy k Pokynům pro psaní odborných prací
 • PP se odevzdává pouze v elektronické podobě v jednom souboru a formátu PDF, prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Zápočtové práce.

Důležité odkazy