VŠEM > Studium VŠEM > Administrace studia > Zápis uchazeče/studenta

Čas čtení: 2 min.Zápis uchazeče/studenta

Zápis je administrativní úkon uchazeče/studenta, který je povinný v rámci zahájení studia (uchazeč), respektive pokračování ve studiu na VŠEM (student) v dalším akademickém období.

Zápis do studia (uchazeči)

Uchazeč je zapsán do studia na základě splnění podmínek přijímacího řízení a podmínek zápisu do studia v daném termínu (říjen, leden, duben).

 • Termín pro splnění podmínek zápisu do studia (úhrada studijních poplatků, podepsané Prohlášení studenta k administraci a podmínkám studia na VŠEM) je stanoven dle termínu zahájení studia uchazeče. 
 • Součástí zahájení studia je povinné absolvování Úvodu do studia a slavnostní imatrikulace. 
 • Úvod do studia seznamuje s podmínkami a administrativními náležitostmi studia na VŠEM (výuková a zkoušková soustředění, harmonogram výuky, způsob a podmínky kontroly studia (zkoušky, písemné práce studentů), studentský informační systém, vnitřní předpisy, vstupní testy). Pro kontrolu totožnosti uchazeče je při registraci vyžadován platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).
 • Neprovedení stanovených úkonů a nedodání příslušných podkladů ve stanovených termínech je považováno za nesplnění podmínek pro zahájení studia na VŠEM. 
 • Uchazeč o studium může Úvod do studia absolvovat v náhradním nebo mimořádném termínu, na základě zaslané žádosti prostřednictvím SIS VŠEM/ Studijní formulář/Žádost/dotaz

Elektronický zápis

Elektronický zápis (EZ) je administrativní úkon realizovaný prostřednictvím SIS VŠEM, kterým uchazeč/student potvrzuje zahájení studia v daném akademickém roce (harmonogram výukových soustředění pro dané výukové období, viz Rozvrh studenta).

 • Student může absolvovat dílčí zkoušky pouze ze studijních předmětů, které má zapsány v rozvrhu v rámci svých elektronických zápisů pro daný studijní program.
 • V rámci EZ je nutné dodržení logické návaznosti studijních předmětů, respektive studijní vazby dle struktury a časového plánu studia, kdy předměty specializace nelze absolvovat dříve, než příslušné předměty ze základního a oborového bloku.
 • Podmínkou provedení EZ jsou uhrazené veškeré studijní poplatky a splátky studijních poplatků, administrativní poplatky za studium (dle harmonogramu plateb a data splatnosti).

Elektronický zápis do 1. ročníku (uchazeči)

Elektronický zápis do 1. ročníku provádí za uchazeče Informačně poradenské centrum na základě výsledků přijímacího řízení (vyrozumění o splnění podmínek) a po úhradě studijních poplatků (školné) nebo jeho části (rozdělení plateb).

 • Odborná a obsahová návaznost studijních předmětů/bloků v 1. ročníku studia neumožňuje individuální vytváření harmonogramu výuky/rozvrhu.

Elektronický zápis do akademického roku (studenti)

Elektronický zápis do dalšího akademického roku (1.7. – 31.8.) je povinný pro všechny studenty VŠEM.

 • Elektronickým zápisem si student stanovuje/potvrzuje harmonogram výukových soustředění (rozvrh) pro daný akademický rok nebo jeho část.
 • Student, který neprovede EZ, je v mimořádném termínu zapsán Informačně poradenským centrem na základě volné kapacity jednotlivých studijních skupin/předmětů, a to bez ohledu na časové preference a studijní potřeby studenta.
 • V případě, že student nechce pokračovat ve studiu na VŠEM, musí tuto skutečnost jednoznačně specifikovat ještě před konáním elektronického zápisu na daný akademický rok (tj. do 30.6. kvůli neblokování výukových kapacit na další AR v rámci EZ), a to prostřednictvím SIS VŠEM/Studijního formuláře/Žádost/dotaz jako zanechání studia na VŠEM.
 • Pokyny k EZ pro akademický rok 2018/2019 (Bc./Ing./MBA/Ph.D.)

Elektronický zápis (Zkrácení studia/Individuální studijní plán)

Zkrácení studia/Individuální studijní plán (úprava rozvrhu na základě uznání zkoušek) pro daný akademický rok podléhá schválení Informačně poradenskému centru, proto musí být žádost studenta zaslána do stanoveného data (1.8.), prostřednictvím SIS VŠEM/ Studijní formulář/Žádost/dotaz

 • V rámci EZ si student prostřednictvím v SIS VŠEM/Rozvrh studenta potvrdí stanovený rozvrh.
 • Konkrétní harmonogram výuky/rozvrh pro daný akademický rok v rámci zkrácení studia/ISP zapisuje studentovi následně Informačně poradenské centrum.