VŠEM > Pokyny VŠEM > Informace k registraci docházky

Informace k registraci docházky

Pravidla registrace docházky a uznání přítomnosti na výukových soustředění (přednášky/videocvičení/videolearning) vychází z Vnitřních předpisů VŠEM (Docházkový a registrační systém/Nařízení rektora).

  • Student používá docházkové a registrační terminály v budově VŠEM přiložením platného studentského průkazu VŠEM pro stanovené účely.
  • Pro evidenci docházky na výuková soustředění v rámci online výuky, je nutné se přihlásit do SIS VŠEM prostřednictvím přihlašovacích údajů.
  • Videolearning VŠEM - výuková video aplikace pro studijní předměty (studium, opakování, testování), student se přihlašuje prostřednictvím stejných údajů jako do SIS VŠEM.

Registrace docházky v budově VŠEM

Jak správně registrovat docházku v budově VŠEM?

Přiložit studentský průkaz k registračnímu terminálu umístěnému ve výukové místnosti VŠEM.

Terminál má ČERVENOU barvu a označení "docházkový systém VŠEM, registrační místo zde".

Vyčkat na signál, že registrace proběhla v pořádku - zelený světelný signál, souvislý nepřerušovaný tón.

Přehled uznané docházky dle jednotlivých předmětů je k dispozici v SIS VŠEM/Docházka studenta/Uznaná docházka. Spodní řádek vždy určuje celkovou časovou dotaci výuky, horní řádek pak zobrazuje splněnou docházku studenta pro daný předmět a typ výuky (v případě správné registrace).

Kdy docházku v budově VŠEM registrovat?

Vždy před první výukou a po poslední výuce v daný termín (dle časů uvedených  rozvrhu).

Student se musí na výuku dostavit včas a docházku registrovat před jejím začátkem.

Pokud vyučující ukončí výuku dříve (zpravidla v řádu minut), student vyčká a odchod si registruje až po skončení výuky dle časového rozmezí v SIS VŠEM/Rozvrh studenta.

Jaké mohou nastat problémy?

Docházkový registrační systém funguje spolehlivě a pokud student nemá docházku v SIS VŠEM správně registrovánu, nepostupoval dle pokynů.

Veškeré dotazy ke své docházce student zasílá pouze prostřednictvím Studijní formuláře/Žádost/Dotaz. Není možné uvedené konzultovat na IPC osobně či telefonicky.

Nejčastější chyby při registraci docházky v budově VŠEM.

Nejčastější chyby studentů

Přiložení více studentských karet k jednomu terminálu (při větší skupině studentů).

Použití jiného terminálu než určeného k registraci (pouze červený terminál).

Pozdní (příchod) nebo dřívější registrace (odchod), a to i v řádu minut.

Snaha studenta „potvrdit pro jistotu“ opětovně příchod vede k „odhlášení“ z DRS pro daný výukový den.

Editace docházky

Editace docházky je možná v rámci prezenční výuky (v budově VŠEM) na základě žádosti studenta zaslané nejpozději 7 dnů od konání přednášky (cenová úroveň KLA/STA maximálně 1x za trimestr, cenová úroveň PRE/EXC neomezeno).

Pouze v případě chybné registrace ze strany studenta v rámci DRS (musí být patrné, že byl student přítomen). Editace není možná v případě chybějící registrace účasti.

Editace podléhá administrativnímu poplatku dle administrativního ceníku.

Potvrzení docházky

Student nemá možnost si ověřovat na IPC, zda si v daný den správně registroval docházku. Uvedené má k dispozici do druhého dne v SIS VŠEM/Docházka studenta.

Student nemůže pro editaci docházky využít "svědectví" vyučujících, kdy není jejich pracovní náplní řešit docházku studentů.

Stejně tak kamerové záznamy neslouží k tomu, aby administrativa VŠEM evidovala docházku jednotlivých studentů. Za správnou registraci je zodpovědný vždy pouze student.

Nemám studentský průkaz

V případě ztráty/zapomenutí studentského průkazu student nahlásí na Informačně poradenském centru svůj příchod a odchod.

Maximálně 1x za trimestr.

Editace podléhá administrativnímu poplatku dle administrativního ceníku.

Docházka nebyla registrována

Pokud docházka není registrována v SIS VŠEM, není účast považována za splněnou.

V případě docházky z důvodu bonusových bodů uvedené není nadále řešeno (nijak neovlivňuje možnost dokončení studia).

U docházky předmětů specializace/zaměření studia je se uvedené počítá jako povolená absence (1x pro každý předmět). Je potřeba tedy další termíny výuky absolvovat a správně registrovat.

U cenové úrovně Klasik (90% docházka) je započítáno do 10% tolerance, zbývající výuku je tedy nutné absolvovat a správně registrovat.

 

Registrace docházky v rámci online výuky

Jak správně registrovat docházku při online výuce?

Výuku je nutné zahájit prostřednictvím stránky Videoforum VŠEM/Registrace docházky/účasti.

Pro ukončení registrace účasti je nutné kliknout na tlačítko "UKONČIT ÚČAST". Pokud tak student po skončení výuky neučiní, účast na výuce není evidována.

Přihlašovací údaje do MS Teams jsou stejné jako do SIS VŠEM, není možné se hlásit pod např. pracovním účtem do MS Teams.

Přehled uznané docházky dle jednotlivých předmětů je k dispozici v SIS VŠEM/Docházka studenta/Uznaná docházka. Spodní řádek vždy určuje celkovou časovou dotaci výuky, horní řádek pak zobrazuje splněnou docházku studenta pro daný předmět a typ výuky (v případě správné registrace).

Jak se připravit na první online výuku?

Nastudovat si Manuál MS Teams.

V prohlížeči je třeba mít povolená vyskakovací okna pro stránku VideoForum VŠEM (po registraci docházky se otevře aplikace MS Teams).

Vyzkoušet připojení je možné v časech mimo výuku dle rozvrhu.

Samotná aplikace pro videocvičení je citlivá na dodržení všech technických podmínek pro přenos obrazu a zvuku všech přítomných účastníků/studentů, kdy jejich striktní dodržování je podmínkou bezproblémového chodu aplikace.

Jaké mohou nastat problémy?

Registrační systém v SIS VŠEM funguje spolehlivě a pokud student nemá docházku v SIS VŠEM správně registrovánu, nepostupoval dle pokynů.

Veškeré dotazy ke své docházce student zasílá pouze prostřednictvím Studijní formuláře/Žádost/Dotaz. Není možné uvedené konzultovat na IPC osobně či telefonicky.

Nejčastější chyby v rámci registrace účasti na videocvičení.

Nejčastější chyby studentů

Nedostatečná rychlost a hlavně stabilita internetového připojení.

Neukončení registrace docházky (Ukončit účast).

Spouštění aplikace na mobilních zařízeních, tj. telefony, tablety s nedostatečným výkonem a parametry.

Další nejčastější chyby při používání aplikace VideoForum VŠEM.

Editace docházky

Editace docházky v rámci online výuky není možná.

Student nemůže pro editaci docházky využít "svědectví" vyučujících, kdy není jejich pracovní náplní řešit docházku studentů.

Editace docházky je možná pouze v rámci prezenční výuky (v budově VŠEM).

Docházka nebyla registrována

Pokud docházka není registrována v SIS VŠEM, není účast považována za splněnou.

V případě docházky z důvodu bonusových bodů uvedené není nadále řešeno (nijak neovlivňuje možnost dokončení studia).

U docházky předmětů specializace/zaměření studia je se uvedené počítá jako povolená absence (1x pro každý předmět). Je potřeba tedy další termíny výuky absolvovat a správně registrovat.

U cenové úrovně Klasik (90% docházka) je započítáno do 10% tolerance, zbývající výuku je tedy nutné absolvovat a správně registrovat.

 

Aplikace Videolearning VŠEM

Co je to Videolearning VŠEM?

Videopřednášky studijních předmětů obsahují výukovou aplikaci, prezentaci/slidy, terminologický slovník, průběžné testy k prověření naučené látky.

Přednášky ve formě Videolearningu jsou součástí samostudia, které by měl student absolvovat před začátkem prezenční části výuky a seznámit se tak s odborným obsahem studijního předmětu.

Studenti mají k dispozici kompletní databázi videí nezávisle na struktuře studia/rozvrhu pro daný rok.

Je povinné zhlédnout Videolearning?

Videolearning je studenty velmi využívaný, ať už pro přípravu na výuku nebo na zkoušky.

Povinné zhlédnutí je jen pro studenty cenové úrovně Klasik (90% docházka).

Videolearning je součástí bonusového systému (při 100% účasti studenta v rámci interaktivní formy výuky).

Přehled uznané docházky dle jednotlivých předmětů je k dispozici v SIS VŠEM/Docházka studenta/Uznaná docházka. Spodní řádek vždy určuje celkovou časovou dotaci videolearningu, horní řádek pak zobrazuje splněnou docházku studenta pro daný předmět a typ výuky (v případě správné registrace).

Jak správně registrovat "docházku"?

Videolearning je nutné zhlédnout v rámci přihlášení do aplikace pod stejnými údaji jako do SIS VŠEM.

Každý studijní předmět má stanovený konkrétní Videolearning (může být více než 1). Názvy jednotlivých přednášek dle konkrétních studijních předmětů jsou k dispozici v Anotacích studijních předmětů.

Je-li student účasten prezenční části výuky/online výuky a během toho spustí aplikaci videolearning, není mu účast počítána ani v jednom případě.

Registraci zhlédnutí jednotlivých videí není možné nijak doplňovat/editovat.

Jak najdu správný Videolearning?

Každý studijní předmět má v anotací studijních předmětů uveden konkrétní název Videolearningu.

V aplikaci Videolearning VŠEM student zvolí sekci VIDEOLEARNING a přihlásí se stejnými údaji jako do SIS VŠEM.

Jednotlivá videa jsou rozdělena do tematických sekcí (např. Marketingový výzkum je v sekci MARKETING).

Kdy je nutné Videolearning zhlédnout?

Studenti mohou konkrétní videa využívat kdykoliv a opakovaně.

Pro možnost uznání "docházky" v rámci Videolearningu je nutné jednotlivá videa zhlédnout vždy před absolvování zkoušky z daného předmětu (nejpozději 48 hod. před konáním zkoušky).

Nejčastější chyby studentů

Zhlédnutí Videolearningu s jiným názvem, než je uvedeno v anotacích studijních předmětů.

Zhlédnutí až po absolvování zkoušky z daného předmětu.

Zhlédnutí ještě před tím, než má daný studijní předmět student v rozvrhu.

Zhlédnutí v době, kdy je student přítomen na výuce (přednáška/videocvičení).

Shrnutí nejčastějších chyb studentů v rámci používání aplikace Videolearning VŠEM.