VŠEM > Mimořádná opatření

Mimořádná opatření

Vzhledem k probíhající situaci, vládním a ministerským nařízením, které znemožňují standardní výukový a zkouškový režim na vysokých školách jsou na VŠEM do odvolání zavedena následující Opatření rektora VŠEM.

Opatření rektora VŠEM

Aktuálně na VŠEM

Přehled aktuálních opatření v rámci provozu, kontroly a administrace studia na VŠEM

Budova a Campus VŠEM v provozu dle nařízení vlády (vstup se zakrytými ústy, rozestup 2m)
Informačně poradenské centrum VŠEM otevřeno dle úřední doby
Knihovna / Studovna
uzavřeno, výpůjčky na IPC VŠEM (objednání přes SIS VŠEM/Žádost/dotaz).
Posilovna uzavřeno
Výuka dle rozvrhu on-line prostřednictvím MS Teams
Konzultace s akademickými pracovníky on-line prostřednictvím MS Teams
Konzultace se studijními poradci osobně, telefonicky, Komunikační aplikace, MS Teams
Zkouškové termíny EZK / EZZK v budově VŠEM max. 10 osob / alternativní formou on-line
Prezentace SP / ZP / PP v budově VŠEM / on-line prostřednictvím MS Teams
Akce VŠEM (Workshopy, Hosté VŠEM, Skill Port VŠEM apod.) on-line prostřednictvím MS Teams / YouTube VŠEM

Podrobné informace

Výuka a konzultace Promoce
Kontrola studia Termín zahájení Duben 2021/Říjen 2021
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby Mimořádná alternativa odborné praxe
Administrace studia  

Výuka a konzultace

 • Výuka je od 21.9.2020 realizována online formou prostřednictvím aplikace VideoForum VŠEM (MS Teams).
 • Od 12.10.2020 jsou i praktické aplikace realizovány online formou prostřednictvím aplikace VideoForum VŠEM (MS Teams).
 • Student je povinen před vstupem do budovy uložit své Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů, a to prostřednictvím SIS VŠEM/Soubory studenta, nejpozději však před vstupem do budovy VŠEM. Studenti mají po celou dobu přítomnosti v budově VŠEM zakrytá ústa a nos.
 • Od 1.10.2020 dochází v rámci online výuky na VŠEM k přechodu na aplikaci MS Teams. Podrobnosti a návody k mají studenti k dispozici na webových stránkách VŠEM. Studentům je doporučeno se s aplikací důkladně seznámit před první výukou.
 • Konzultace jsou realizovány v termínech vypsaných v rezervační aplikaci (uvedeno online či osobně)

Kontrola studia (zkoušky, písemné práce)

Kapacita zkouškových termínů (EZK, EZZK) je omezena na 20 studentů/termín (od 10.5.2021). Počet termínů bude adekvátně navyšován s ohledem na využití stávající kapacity.

Průběh zkouškových termínů na VŠEM

 • Studenti absolvují standardní EZK/EZZK v budově VŠEM, a to za těchto podmínek:
 • student je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
 • student u vstupu do zkouškové místnosti provede dezinfekci rukou (desinfekce bude zajištěna ze strany VŠEM),
 • student musí mít po celou dobu výskytu v budově VŠEM dle nařízení vlády zakrytá ústa a nos,
 • student nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
 • všechny osobní věci studenta musí být uloženy v odkládací skříňce,
 • student musí vyplnit a odeslat (na svůj e-mail) elektronický formulář čestného prohlášení, který má platnost 24 hod. Elektronický formulář je nutné vyplnit nejpozději před vstupem do budovy VŠEM. Při registraci na EZK před zkouškovou místností předloží student potvrzení o vyplnění formuláře na mobilním telefonu.

Zkoušky (EZK)

 • Studenti mohou dočasně absolvovat dílčí zkoušky (ZK) alternativní formou zkoušky (ústní zkouška, projekt, odborná práce, prezentace, případová studie apod.)
 • Student kontaktuje příslušného akademického pracovníka s žádostí o ukončení předmětu/přezkoušení.
 • Alternativní zkouškový výstup daného předmětu určuje akademický pracovník.
 • Uzavření předmětu (absolvování zkoušky) je umožněno pouze studentům, kteří splňují podmínky pro absolvování standardní EZK (již proběhla poslední přednáška předmětu, respektive splňují podmínku docházky u předmětů oborové specializace - max. jedna absence).
 • Alternativní zkouškový výstup je řádný (první) zkouškový pokus, kdy opravný pokus již musí být ve formě EZK.
 • Akademický pracovník má právo stanovit v rámci výuky jednotný výstup, jehož absolvování je povinné pro všechny studenty.
 • Pro rezervaci termínu ústní zkoušky student využije konzultační hodiny vypsané v rezervační aplikaci a do poznámky uvede: Žádost o zkoušku z předmětu XY.
 • V případě, že má student zájem absolvovat EZK elektronickou formou a již jednal o splnění zkoušky alternativním způsobem s vyučujícím, je povinný tuto skutečnost předem oznámit akademickému pracovníkovi.
 • V rámci ústního zkoušení či prezentace jako zkouškového výstupu je nezbytné, aby student prokázal svojí totožnost (studentský průkaz)  a po celou dobu používal kameru, průběh zkoušky bude ze strany zkoušejícího nahráván.

Závěrečné zkoušky (EZZK)

 • S ohledem na charakter EZZK a také závazná akreditační pravidla nelze tento typ výstupu nahradit jakoukoliv alternativou.

Dílčí písemné výstupy SP / ZP /PP a prezentace

 • Proces odevzdání a hodnocení písemných výstupů není omezen.
 • Realizace prezentací elektronickou formu prostřednictvím aplikace VideoForum.

Závěrečná práce BP / DP

 • Úprava zadání BP / DP v případě nemožnosti zpracování závěrečné práce dle původního záměru. Na základě schválení VŠEM po posouzení relevantních podkladů.
 • Student by měl vždy hledat možné způsoby řešení tak, aby nemuselo dojít k zásahu do schváleného zadání.

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby

Leden / Červen / Říjen 2021

Administrace studia

 • Nenárokové žádosti studentů (např. posunutí/odložení termínu) musí být zaslány prostřednictvím Komunikační aplikace VŠEM s relevantním zdůvodněním a příslušným potvrzení úřadu, zaměstnavatele, instituce atp.
 • Studentům bude umožněno bezplatné opakování studijních předmětů nad rámec zapsaného rozvrhu v SIS pro AR 2020/2021 s jinou studijní skupinou, pokud jejich výuka, či její část, probíhala prostřednictvím aplikace VideoForum v době platnosti opatření.

Promoce

 • Slavnostní promoce v plánovaných termínech jsou z důvodu vládních opatření s odkazem na vysoké zdravotního riziko zrušeny.
 • Absolventi si proto mohou diplom a s ním související dokumenty převzít osobně na Informačně poradenském centru VŠEM, a to v úřední době bez nutnosti předchozího objednání.
 • Absolventi mohou případně požádat o přesun na další stanovené termíny promocí, pokud budou realizovány.

Termín zahájení Duben 2021 / Řijen 2021

 • Výuka pro studenty zahajujících studium na VŠEM v termínu Duben 2021 a Říjen 2021 bude realizována dle aktuálně platných nařízení. Termíny v rozvrhu studentů mohou být s ohledem na situaci aktualizovány.
 • Termíny Úvodů do studia zůstávají neměnné. Setkání proběhne on-line prostřednictvím aplikace MS Teams.

Mimořádná alternativa odborné praxe

Rozhodnutím Národního akreditačního úřadu je vzhledem k dlouhodobé pandemické situaci dočasně možné nahradit povinnou odbornou praxi.

Alternativou bude zpracování písemné práce – projektu do konce akademického roku (31.8.2021):

 • Vzhledem k vysoké kreditové zátěži odborné praxe jsou v rámci bakalářského studia alternativním výstupem 2 projekty (rozsah každého min. 20 stran) a v případě magisterského navazujícího studia 1 projekt (rozsah min. 25 stran).
 • Tematické okruhy dle Průvodce psaním písemných prací.
 • Struktura viz Průvodce (úvod, teoretická část, praktická část, závěr, seznam literatury a přílohy).
 • Obsahem projektu je v návaznosti na teoretická východiska popis buď svoji vlastní dříve uskutečněnou praxe (v oblasti ekonomika/management/administrativa/marketing/lidské zdroje), nebo popis práce svého současného nebo dřívějšího nadřízeného v těchto oblastech.
 • Odevzdání práce bude realizováno prostřednictvím SIS VŠEM/Odevzdávána/Praktické práce/Odborná praxe (PA) s uvedením typu práce „náhrada odborné praxe“ (šablona Odborná praxe, kde student uveden, že se jedná o "náhradu odborné praxe").
 • Podmínkou je získání hodnocení z projektu ZP.
 • V případě odevzdání projektu a nesplnění podmínky alternativy (nesplnění klasifikace do termínu 31.8.2021 či neodevzdání obou projektů (Bc.)), může student práci po případných úpravách opětovně zaslat jako dílčí písemnou práce (Odborná praxe s povinnou prezentací). Povinnou odbornou praxi absolvuje následně standardním způsobem.
 • Odevzdání projektu je možné bez ohledu na zkouškové období studenta (KLA/STA).
 • Připomínáme, že je absolvování odborné praxe povinnou součástí akreditovaného studijního programu. Rozsah praxe je stanoven zákonem o vysokých školách a je závazný pro všechny vzdělávací instituce.