VŠEM > Mimořádná opatření

Mimořádná opatření

Vzhledem k probíhající situaci, vládním a ministerským nařízením, které znemožňují standardní výukový a zkouškový režim na vysokých školách jsou na VŠEM do odvolání zavedena následující Opatření rektora VŠEM.

Opatření rektora VŠEM 2021/2022

Opatření rektora VŠEM 2020/2021

Aktuálně na VŠEM

Přehled aktuálních opatření v rámci provozu, kontroly a administrace studia na VŠEM

Budova a Campus VŠEM v provozu dle nařízení vlády
Informačně poradenské centrum VŠEM otevřeno dle úřední doby
Knihovna / Studovna otevřeno dle úřední doby
Posilovna uzavřeno
Výuka dle rozvrhu prezenčně/online (dle rozvrhu)
Konzultace s akademickými pracovníky prezenčně/online
Konzultace se studijními poradci osobně, telefonicky, Komunikační aplikace, MS Teams
Zkouškové termíny EZK / EZZK v budově VŠEM /alternativní formou on-line
Prezentace SP / ZP / PP v budově VŠEM / on-line prostřednictvím MS Teams
Akce VŠEM (Workshopy, Hosté VŠEM, Skill Port VŠEM apod.) v budově VŠEM / on-line prostřednictvím MS Teams / YouTube VŠEM

Podrobné informace

Výuka a konzultace Administrace studia
Kontrola studia Promoce
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby Termín zahájení Duben 2022

Výuka a konzultace

Výuka je od ledna 2022 realizována bez omezení dle typu uvedeném v rozvrhu studenta (přednášky v budově VŠEM a vidocvičení v aplikaci MS Teams).

Prezenční výuka (v budově VŠEM) je realizována za těchto podmínek:

 • Student je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
 • Student nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření.
 • Konzultace jsou realizovány v termínech vypsaných v rezervační aplikaci (uvedeno online či osobně)

Kontrola studia (zkoušky, písemné práce)

Kapacita zkouškových termínů (EZK, EZZK) je omezena kapacitou zkouškové místnosti. Počet termínů je adekvátně navyšován s ohledem na využití stávající kapacity.

Průběh zkouškových termínů na VŠEM

 • Studenti absolvují standardní EZK/EZZK v budově VŠEM, a to za těchto podmínek:
 • student je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
 • student u vstupu do zkouškové místnosti provede dezinfekci rukou (dezinfekce bude zajištěna ze strany VŠEM),
 • student nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
 • všechny osobní věci studenta musí být uloženy v odkládací skříňce.

Zkoušky (EZK)

 • Studenti mohou dočasně absolvovat dílčí zkoušky (ZK) alternativní formou zkoušky (ústní zkouška, projekt, odborná práce, prezentace, případová studie apod.)
 • Student kontaktuje příslušného akademického pracovníka s žádostí o ukončení předmětu/přezkoušení.
 • Alternativní zkouškový výstup daného předmětu určuje akademický pracovník.
 • Uzavření předmětu (absolvování zkoušky) je umožněno pouze studentům, kteří splňují podmínky pro absolvování standardní EZK (již proběhla poslední přednáška předmětu, respektive splňují podmínku docházky u předmětů oborové specializace - max. jedna absence).
 • Alternativní zkouškový výstup je řádný (první) zkouškový pokus, kdy opravný pokus již musí být ve formě EZK.
 • Akademický pracovník má právo stanovit v rámci výuky jednotný výstup, jehož absolvování je povinné pro všechny studenty.
 • Pro rezervaci termínu ústní zkoušky student využije konzultační hodiny vypsané v rezervační aplikaci a do poznámky uvede: Žádost o zkoušku z předmětu XY.
 • V případě, že má student zájem absolvovat EZK elektronickou formou a již jednal o splnění zkoušky alternativním způsobem s vyučujícím, je povinný tuto skutečnost předem oznámit akademickému pracovníkovi.
 • V rámci ústního zkoušení či prezentace jako zkouškového výstupu je nezbytné, aby student prokázal svojí totožnost (studentský průkaz)  a po celou dobu používal kameru, průběh zkoušky bude ze strany zkoušejícího nahráván.

Závěrečné zkoušky (EZZK)

 • S ohledem na charakter EZZK a také závazná akreditační pravidla nelze tento typ výstupu nahradit jakoukoliv alternativou.

Dílčí písemné výstupy SP / ZP /PP a prezentace

 • Proces odevzdání a hodnocení písemných výstupů není omezen.
 • Realizace prezentací elektronickou formu prostřednictvím aplikace VideoForum.

Závěrečná práce BP / DP

 • Úprava zadání BP / DP v případě nemožnosti zpracování závěrečné práce dle původního záměru. Na základě schválení VŠEM po posouzení relevantních podkladů.
 • Student by měl vždy hledat možné způsoby řešení tak, aby nemuselo dojít k zásahu do schváleného zadání.

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby

Leden / Červen / Říjen

Administrace studia

 • Nenárokové žádosti studentů (např. posunutí/odložení termínu) musí být zaslány prostřednictvím Komunikační aplikace VŠEM s relevantním zdůvodněním a příslušným potvrzení úřadu, zaměstnavatele, instituce atp.

Promoce

Konání slavnostních promocí se řídí aktuálně platnými opatřeními vlády ČR.

 • Každý absolvent může přivést maximálně 2 hosty.

Termín zahájení Duben 2022

 • Výuka pro studenty zahajujících studium na VŠEM v termínu Duben 2022 bude realizována dle aktuálně platných nařízení. Termíny v rozvrhu studentů mohou být s ohledem na situaci aktualizovány.