VŠEM > Studium VŠEM > Studium VŠEM do 2020 > Mimořádné opatření

Mimořádné opatření

Vzhledem k současné situaci a vládním nařízením, které znemožňují standardní výukový a zkouškový režim na vysokých školách jsou na VŠEM do odvolání zavedena následující opatření rektora.

Výuka a konzultace Administrace studia
Praktické aplikace Cenové úrovně
Kontrola studia Zahájení studia Říjen 2020
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby Časté otázky a odpovědi FAQ

Výuka a konzultace

Praktické aplikace

 • Dosud neukončené (probíhající) PA budou dokončeny alternativním způsobem (výuka on-line prostřednictvím aplikace VideoForum, projekt), přihlášení studenti budou ohledně řádného ukončení informováni individuálně (stanovuje garant PA).
 • Možnost realizace PA ve venkovních učebnách v případě ukončení omezeného pohybu osob a shromažďování.
 • Do konce AR budou vypsány alternativní možnosti pro získání kreditů do PA (workshopy, případové studie, projekty).
 • Odbornou praxi je možné absolvovat u zaměstnavatele on-line formou / home office.
 • Možnost uznání odborné praxe ve formě aktivit dobrovolníka v minimální délce 120 hod. (Bc.) / 150 hod. (Ing.) pracovních hodin, a to v případě doložení relevantního potvrzení o vykonávané aktivitě. Studentům bude umožněno dodat Protokol o absolvování odborné praxe do 31.8.2020.

Kontrola studia (zkoušky, písemné práce)

V případě ukončení platnosti omezení bude kapacita a četnost elektronických zkouškových termínů (EZK, EZZK) a prezentací SP/ZP/PP maximálně navýšena i v měsících červenec a srpen 2020. Tyto zkouškové termíny budou moci využít všichni studenti bez ohledu na cenovou úroveň školného.

Průběh zkouškových termínů na VŠEM (od 02/05/2020)

 • Studenti všech ročníků mohou od 2.5.2020 absolvovat EZK/EZZK v budově VŠEM, a to za těchto podmínek:
 • student je bez akutních zdravotních potíží  odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
 • student u vstupu do zkouškové místnosti provede dezinfekci rukou (desinfekce bude zajištěna ze strany VŠEM),
 • student musí mít po celou dobu výskytu v budově VŠEM dle nařízení vlády zakrytá ústa a nos (tj. respirátor, rouška, šála, šátek atp.),
 • student nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
 • všechny osobní věci studenta musí být uloženy v odkládací skříňce,
 • student musí odeslat/uložit své Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů, a to prostřednictvím SIS VŠEM/Soubory studenta, nejpozději však před vstupem do budovy VŠEM,
 • od 11.5.2020 je maximální povolená kapacita navýšena na 15 studentů pro 1 zkouškový termín.
 • od 7.7.2020 je maximální povolená kapacita navýšena na 40 studentů pro 1 zkouškový termín.

Zkoušky (EZK)

 • Studenti mohou dočasně absolvovat dílčí zkoušky (ZK) alternativní formou zkoušky (ústní zkouška, projekt, odborná práce, prezentace, případová studie apod.)
 • Student kontaktuje příslušného akademického pracovníka s žádostí o ukončení předmětu/přezkoušení.
 • Alternativní zkouškový výstup daného předmětu určuje akademický pracovník.
 • Uzavření předmětu (absolvování zkoušky) je umožněno pouze studentům, kteří splňují podmínky pro absolvování standardní EZK (již proběhla poslední přednáška předmětu, respektive splňují 70% docházku u předmětů oborové specializace).
 • Alternativní zkouškový výstup je jeden řádný zkouškový pokus, kdy opravný pokus již musí být ve formě EZK.
 • Akademický pracovník má právo stanovit v rámci výuky jednotný výstup, jehož absolvování je povinné pro všechny studenty.
 • Pro rezervaci termínu ústní zkoušky student využije konzultační hodiny vypsané v rezervační aplikaci a do poznámky uvede: Žádost o zkoušku z předmětu XY.
 • S ohledem na kapacitu akademických pracovníků doporučujeme alternativní formu zkoušky primárně studentům, kteří plánují obhajobu v termínu červen/srpen 2020.
 • V případě, že má student zájem absolvovat EZK elektronickou formou a již jednal o splnění zkoušky alternativním způsobem s vyučujícím, je povinný tuto skutečnost předem oznámit akademickému pracovníkovi.

Závěrečné zkoušky (EZZK)

 • S ohledem na charakter EZZK a také závazná akreditační pravidla nelze tento typ výstupu nahradit jakoukoliv alternativou.

Dílčí písemné výstupy SP / ZP /PP a prezentace

 • Proces odevzdání a hodnocení písemných výstupů není omezen.
 • Realizace prezentací elektronickou formu prostřednictvím aplikace VideoForum.

Závěrečná práce BP / DP

 • Úprava zadání BP / DP v případě nemožnosti zpracování závěrečné práce dle původního záměru. Na základě schválení VŠEM po posouzení relevantních podkladů.
 • Student by měl vždy hledat možné způsoby řešení tak, aby nemuselo dojít k zásahu do schváleného zadání.

Vstupní / Výstupní test

 • Realizace on-line prostřednictvím ankety SIS VŠEM nebo v rámci vypsaných termínů EZK po skončení mimořáných opatření.
 • Studenti s termínem zahájení studia v lednu 2020 mohou absolvovat Vstupní testy do konce akademického roku (do 31.8.2020).
 • Studenti s termínem ukončení studia červen 2020 mohou Výstupní test absolvovat on-line na základě žádosti prostřednictvím Studijní formuláře/Žádost/dotaz.

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby

Červen 2020

 • Termín obhajob závěrečných prací a časový harmonogram plnění zůstává v platnosti.
 • Pro studenty, kteří dodrží stávající časový harmonogram (tj. odevzdání finální verze BP/DP do 1.5.2020, uzavření studia do 10.6.2020).

Srpen 2020

 • Mimořádný termín obhajob závěrečných prací s upraveným časovým harmonogramem.
 • Kritériem pro účast je splnění stanoveného časového harmonogramu a uhrazené školné do konce AR 2019/2020, tj. do 31.8.2020.
 • Zadání BP/DP musí být schváleno k termínu obhajoby červen 2020 či termínů dřívějších.
 • Student informuje VŠEM o záměru obhajovat závěrečnou práci v tomto termínu již v měsíci květnu po zveřejnění termínů obhajoby prostřednictvím SIS VŠEM/Zkoušky studenta.
 • Termín pro odevzdání finální verze BP/DP do 10.7.2020 a všech podmínek obhajoby (klasifikace ZP, ZK, PA, PP, ZZK, výstupního testu a přihlášení na obhajobu) do 10.8.2020.
 • Termín obhajob stanoven na poslední týden v měsíci (konkrétní datum bude zasíláno po uzávěrce přihlášek).
 • Opravný termín v případě neúspěšné obhajoby v červnu 2020.

Říjen 2020

 • Termín obhajob závěrečných prací a časový harmonogram plnění zůstává v platnosti.
 • Možnost využití termínu pro studenty s cenovou úrovní Premium / Exclusive, kteří pokračují ve studiu na VŠEM (Ing. / MSc. / MBA / Ph.D.), bez nutnosti prodlužovat studium.

Administrace studia

 • Nenárokové žádosti studentů (např. posunutí/odložení termínu) musí být zaslány prostřednictvím Komunikační aplikace VŠEM s relevantním zdůvodněním a příslušným potvrzení úřadu, zaměstnavatele, instituce atp.
 • Žádosti budou posouzeny Administrativní komisí VŠEM po ukončení nouzového stavu, respektive otevření škol.
 • Studentům bude umožněno bezplatné opakování studijních předmětů nad rámec zapsaného rozvrhu v SIS pro AR 2020/2021 s jinou studijní skupinou, pokud jejich výuka, či její část, probíhala prostřednictvím aplikace VideoForum v době platnosti opatření.

Cenové úrovně Klasik / Standard / Stipendium

 • Studentské aktivity, které již byly naplánovány (potvrzeny/schváleny VŠEM) a kvůli současným omezením je nebude možné realizovat, mohou studenti přesunout do následujícího akademického roku.
 • Body za tyto schválené studentské aktivity se započítají do AR 2019/2020 a tyto studentské aktivity musí být realizovány v akademickém roce 2020/2021.
 • Posunutí konce zkouškového období pro absolvování EZK/EZZK do 31.8.2020 a splnění studijních povinností pro danou cenovou úroveň (tj. kredity, studijní průměr, mimo/studijní aktivity) za AR 2019/2020. Pouze pro studenty s průběžnou (celoroční) aktivitou. Posunutí zkouškového období se nevztahuje na odevzdání dílčích písemných prací SP/ZP/PP.
 • Opravný termín obhajoby v srpnu 2020 je zpoplatněn dle Administrativního ceníku VŠEM

Zahájení studia Říjen 2020

 • Přijímací řízení standardně probíhá s možností odeslání ePřihlášky ke studiu do 1.9.2020.
 • Studium od října 2020 předpokládáme ve standardním režimu.

Studijní literatura

 • Student může od 11. 5. 2020 využít možnost vyzvednutí literatury z knihovny VŠEM.
 • Podmínkou je žádost o přípravu literatury zaslaná prostřednictvím SIS VŠEM nejpozději 24 dní předem (publikace musí být dostupná v databázi Knihovny VŠEM).

Časté otázky a odpovědi FAQ

 • Mohu plnit alternativní formou i zkoušku z AJ? Ano, v případě zkoušky z Anglického jazyka lze využít ústního zkoušení prostřednictvím Skype. Zkoušejícím je JUDr. Bc. Peter Brezina, Ph.D. Připomínáme, že po skončení mimořádných opatření bude navýšen počet elektronických zkouškových termínů a bude možné zkoušku z Anglického jazyka absolvovat standardním způsobem.
 • Musím se na zkoušku nyní přihlásit i v SIS VŠEM? V případě alternativního zkouškového výstupu se student v SIS VŠEM na danou zkoušku nepřihlašuje. Podobu výstupu je nutné individuálně domluvit se zkoušejícím. Výsledné hodnocení daného výstupu bude do SIS VŠM/E-index studenta zapsáno po obdržení protokolu o vykonání zkoušky od zkoušejícího akademického pracovníka.
 • Jaký je postup při ústním zkoušení? Student se po domluvě se zkoušejícím přihlásí na termín vypsaných konzultačních hodin v rámci rezervační aplikace. Odkaz do virtuální místnosti je v den konání k dispozici na příslušné webové stránce. Student musí mít k dispozici mikrofon a webkameru a před zahájením zkoušení je povinen prokázat svojí identitu (občanský průkaz, studentský průkaz), následně dbá pokynů zkoušejícího.
 • Jak mohu splnit Výstupní test oborového základu, který je povinný k obhajobě BP/DP? Výstupní test bude možé realizovat v rámci EZK po skončení mimořádných opatření. Studentům, kteří ho potřebují mít absolvován do 10.6.2020, bude umožněna on-line forma. Student zašle žádost prostřednictvím Studijní formuláře/Žádost/dotaz.
 • Vztahuje se posunuté zkouškové období do 31.8.2020 pro KLA/STA/STP i na dílčí písemné práce (SP/ZP/PP)? Dílčí písemné výstupy musí být i v tomto případě odevzdány do 30.6.2020. Prezentace SP/ZP/PP však budou možné i během měsíce července a srpna. Studentům doporučujeme využít toto období právě pro zpracování dílčích písemných prací, kdy je stále možné využívat konzultace s akademickými pracovníky.
 • Jak budou probíhat online prezentace SP/ZP/PP? Student se přihlásí nejpozději 3 dny před konáním prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na prezentace/PA, pozvánku obdrží nejpozději 1 den před konáním. Součástí pozvánky je odkaz do místnosti VideoForum VŠEM. Na úvod je nutné prokázat se studentským průkazem a být přítomen po celou prezentací. Výsledek student obdrží společně do SIS VŠEM s vyplněným protokolem ještě v den konání prezentací.
 • Mohu v případě neúspěchu v červnovém termínu obhajob BP/DP využít pro opravu srpnový termín? Ano, srpnový termín obhajob je možné využít jako opravný termín (v případě neúspěšné obhajoby v červnu). Opravný termín obhajoby v srpnu 2020 je zpoplatněn dle Administrativního ceníku pro cenové úrovně Klasik, Standard a Stipendium.
 • Lze využít říjnového termínu obhajoby bez nutnosti platby za prodloužení studia? Pokud standardní doba nebo doba konce prodloužení studia končí 31.8.2020, bude nutné následně standardně prodloužit studium od 1.9.2020.