VŠEM > Studium VŠEM > Studium VŠEM do 2020 > Mimořádné opatření

Mimořádné opatření

Vzhledem k současné situaci a nařízením, které znemožňují standardní výukový a zkouškový režim na vysokých školách jsou na VŠEM do odvolání zavedena následující opatření rektora.

Aktuálně na VŠEM

Přehled aktuálních opatření v rámci provozu VŠEM i kontroly a administrace studia.

Budova a Campus VŠEM v provozu dle nařízení vlády (vstup se zakrytými ústy, rozestup 2m)
Informačně poradenské centrum VŠEM otevřeno dle úřední doby
Knihovna / Studovna uzavřeno, výpůjčky na IPC VŠEM
Posilovna uzavřeno
Výuka dle rozvrhu on-line prostřednictvím MS Teams
Konzultace s akademickými pracovníky on-line prostřednictvím MS Teams
Konzultace se studijními poradci osobně, telefonicky, Komunikační aplikace, MS Teams
Zkouškové termíny EZK / EZZK v budově VŠEM max. 10 osob / alternativní formou on-line
Prezentace SP / ZP / PP v budově VŠEM / on-line prostřednictvím MS Teams
Akce VŠEM (Workshopy, Hosté VŠEM, Skill Port VŠEM apod.) on-line prostřednictvím MS Teams / YouTube VŠEM

Podrobné informace

Výuka a konzultace Promoce
Kontrola studia Termín zahájení Říjen 2020
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby  
Administrace studia  

Výuka a konzultace

 • Výuka je od 21.9.2020 realizována online formou prostřednictvím aplikace VideoForum VŠEM (MS Teams).
 • Od 12.10.2020 jsou i praktické aplikace realizovány online formou prostřednictvím aplikace VideoForum VŠEM (MS Teams).
 • Student je povinen před vstupem do budovy uložit své Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů, a to prostřednictvím SIS VŠEM/Soubory studenta, nejpozději však před vstupem do budovy VŠEM. Studenti mají po celou dobu přítomnosti v budově VŠEM zakrytá ústa a nos.
 • Od 1.10.2020 dojde v rámci online výuky na VŠEM k přechodu na aplikaci MS Teams. Podrobnosti a návody k obsluze budou mít studenti k dispozici na webových stránkách VŠEM. Studentům je doporučeno se s aplikací důkladně seznámit před první výukou.
 • Konzultace jsou realizovány v termínech vypsaných v rezervační aplikaci (uvedeno online či osobně)

Kontrola studia (zkoušky, písemné práce)

Kapacita zkouškových termínů (EZK, EZZK) je omezena na 10 studentů/termín. Počet termínů bude adekvátně navyšován s ohledem na využití stávající kapacity.

Průběh zkouškových termínů na VŠEM

 • Studenti absolvují standardní EZK/EZZK v budově VŠEM, a to za těchto podmínek:
 • student je bez akutních zdravotních potíží  odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
 • student u vstupu do zkouškové místnosti provede dezinfekci rukou (desinfekce bude zajištěna ze strany VŠEM),
 • student musí mít po celou dobu výskytu v budově VŠEM dle nařízení vlády zakrytá ústa a nos (tj. respirátor, rouška),
 • student nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
 • všechny osobní věci studenta musí být uloženy v odkládací skříňce,
 • student musí odeslat/uložit své Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů, a to prostřednictvím SIS VŠEM/Soubory studenta, nejpozději však před vstupem do budovy VŠEM,

Zkoušky (EZK)

 • Studenti mohou dočasně absolvovat dílčí zkoušky (ZK) alternativní formou zkoušky (ústní zkouška, projekt, odborná práce, prezentace, případová studie apod.)
 • Student kontaktuje příslušného akademického pracovníka s žádostí o ukončení předmětu/přezkoušení.
 • Alternativní zkouškový výstup daného předmětu určuje akademický pracovník.
 • Uzavření předmětu (absolvování zkoušky) je umožněno pouze studentům, kteří splňují podmínky pro absolvování standardní EZK (již proběhla poslední přednáška předmětu, respektive splňují podmínku docházky u předmětů oborové specializace - max. jedna absence).
 • Alternativní zkouškový výstup je řádný (první) zkouškový pokus, kdy opravný pokus již musí být ve formě EZK.
 • Akademický pracovník má právo stanovit v rámci výuky jednotný výstup, jehož absolvování je povinné pro všechny studenty.
 • Pro rezervaci termínu ústní zkoušky student využije konzultační hodiny vypsané v rezervační aplikaci a do poznámky uvede: Žádost o zkoušku z předmětu XY.
 • V případě, že má student zájem absolvovat EZK elektronickou formou a již jednal o splnění zkoušky alternativním způsobem s vyučujícím, je povinný tuto skutečnost předem oznámit akademickému pracovníkovi.

Závěrečné zkoušky (EZZK)

 • S ohledem na charakter EZZK a také závazná akreditační pravidla nelze tento typ výstupu nahradit jakoukoliv alternativou.

Dílčí písemné výstupy SP / ZP /PP a prezentace

 • Proces odevzdání a hodnocení písemných výstupů není omezen.
 • Realizace prezentací elektronickou formu prostřednictvím aplikace VideoForum.

Závěrečná práce BP / DP

 • Úprava zadání BP / DP v případě nemožnosti zpracování závěrečné práce dle původního záměru. Na základě schválení VŠEM po posouzení relevantních podkladů.
 • Student by měl vždy hledat možné způsoby řešení tak, aby nemuselo dojít k zásahu do schváleného zadání.

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby

Říjen 2020

 • Termín obhajob závěrečných prací a časový harmonogram plnění zůstává v platnosti.
 • Možnost využití termínu pro studenty s cenovou úrovní Premium / Exclusive, kteří pokračují ve studiu na VŠEM (Ing. / MSc. / MBA / Ph.D.), bez nutnosti prodlužovat studium.

Administrace studia

 • Nenárokové žádosti studentů (např. posunutí/odložení termínu) musí být zaslány prostřednictvím Komunikační aplikace VŠEM s relevantním zdůvodněním a příslušným potvrzení úřadu, zaměstnavatele, instituce atp.
 • Studentům bude umožněno bezplatné opakování studijních předmětů nad rámec zapsaného rozvrhu v SIS pro AR 2020/2021 s jinou studijní skupinou, pokud jejich výuka, či její část, probíhala prostřednictvím aplikace VideoForum v době platnosti opatření.

Promoce

 • Slavnostní promoce plánované ve termínech 29.9. – 1.10.2020 jsou z důvodu vládních opatření s odkazem na vysoké zdravotního riziko zrušeny.
 • Termín pro osobní vyzvednutí (případně s ověřenou plnou mocí) diplomu VŠEM na IPC 1.10. – 10.10.2020 na základě rezervace termínu v Rezervační aplikaci VŠEM/Informačně poradenské centrum, respektive od 11.10.2020 v úředních hodinách VŠEM bez objednání.
 • Studenti mohou případně požádat o přesun na další stanovené termíny promocí (únor, červen), pokud budou realizovány.

Termín zahájení Říjen 2020

 • Výuka pro studenty zahajujících studium na VŠEM v termínu Říjen 2020 bude realizována dle aktuálně platných nařízení. Termíny v rozvrhu studentů mohou být s ohledem na situaci aktualizovány.
 • Termíny Úvodů do studia zůstávají neměnné. Setkání proběhne on-line prostřednictvím aplikace MS Teams.