VŠEM > Studium VŠEM > Struktura studia DBA

Struktura studia DBA

Doktorský studijní program Global crisis management (prezenční forma P/kombinovaná forma K) realizován v rámci akreditačního řízení instituce ACBSP (USA).

Modulová výuka / I. - II. ročník

Program je rozdělen na 5 tematických výukových modulů s celkovým počtem 15 studijních předmětů.

Modul Studijní předmět Course
Global crisis management Globální strategický management Strategic global management
Krizová komunikace a management Crisis communication ans management
Management rizik Risk management
Global Leadership Management změn Change management
Diverzity management Diversity management
Etika v managementu Ethics in management
Project development Analýza zdrojů Analysis of resources
Metodologie managementu Methodology in management
Analýza dat Data analysis
Technical and technological skills ICT strategie ICT strategy
Technologie v managementu Technology in management
Webová analytika Digital analytics
Global management skills Globální trendy Global trends
Public relations Public relations
Inovace Innovations
Final module Závěrečná práce a obhajoba Doctoral thesis and defense
Závěrečná zkouška Final exam

Obsah a forma studia

Doktorský stupeň studia je určen již pro vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří se chtějí více věnovat specializované odborné či vědecké práci, mají hlubší zájem se dále vzdělávat v oblasti globálního krizového managementu. Zaměřuje se na přípravu odborných pracovníků a specialistů, kteří získají hluboké teoretické znalosti, které budou schopni aplikovat ve praxi na základě výzkumné činnosti.

Studium vychovává odborníky k samostatné odborné a analytické práci a koncepčnímu přístupu k řešení problémů a k uplatňování nových poznatků v praxi. Uchazeči mohou být absolventi vysokých škol jak ekonomického zaměření, tak i jiných oborů humanitních či technických, kdy struktura studovaných předmětů prohlubuje a rozšiřuje způsobilosti studenta po magisterském stupni studia s možností konkretizace zaměření jeho doktorské závěrečné práce.

 • Kombinovaná forma studia je realizovaná formou 1 denních výukových soustředění mimo pracovní dny (sobota nebo neděle)
 • Prezenční forma studia je realizovaná formou 2 denních výukových soustředění v pracovních dnech (pondělí - pátek).
 • Výuka jednotlivých studijních předmětů je realizována prostřednictvím standardních výukových soustředění dle formy studia a interaktivních videoaplikací VŠEM (videolearning, videocvičení, videokonzultace).
 • Stručné anotace studijních předmětů

Charakteristika a obsah oboru

Doktorský studijní obor obsahuje 6 modulových bloků. Studijní předmět je ukončen zkouškou (ZK). Celé studium je ukončeno soubornou ústní závěrečnou zkouškou (ZZK) a obhajobou disertační práce (DSP). Studijní program má standardní délku studia 2 roky.

Podmínky kontroly studia

 • Student má povinnost absolvovat všechny povinné studijní předměty.
 • Výuka probíhá formou přednášek, seminářů a workshopů s vyučujícím.
 • Školitele disertační práce si student volí v prvním roce studia.
 • Zkouška z cizího jazyka (AJ nebo NJ) v minimální úrovni - pokročilí (Anglický jazyk alespoň B2).
 • Zkoušky (obhajoby projektů) jsou komisionální (hodnocení Vyhověl/Nevyhověl).
 • Podmínka složení ústní souborné závěrečné zkoušky z předmětů základního bloku do konce 2. ročníku.
 • Podmínka absolvování minimálně 1 mezinárodní konference.
 • Po splnění podmínek studia a složení všech zkoušek se student může přihlásit k obhajobě disertační práce.
 • Doktorské studium je zakončeno obhajobou disertační práce.

Výuka a výzkum na VŠEM

 • Studenti doktorandského studia se aktivně zapojí během svého studia minimálně jedné konference (prezentace vlastního odborného článku).
 • Doktorandi jsou zapojováni do vědecko-výzkumných aktivit VŠEM a do spolupráce s praxí s možností absolvovat studijní pobyt v zahraničí.