VŠEM > Studium VŠEM > FAQ Studentské aktivity

FAQ Studentské aktivity

STUDENTSKÉ AKTIVITY - OBECNÉ DOTAZY

Proč se aktivity realizují?

Přejeme si, aby se studenti aktivně zapojovali do studentského života na VŠEM, aby pomáhali vytvářet školu přesně takovou, jakou ji chtějí mít. Plnění aktivit napomáhá rozvoji studentských kompetencí, studenti získávají praktické zkušenosti, které mohou zúročit v rámci svého budoucího profesního směřování. Studenti, kteří mají zajímavé kontakty, sami se věnují zajímavému podnikání, nebo jsou kreativní a mají skvělé nápady, mohou zprostředkovat své zkušenosti dalším studentům a podpořit tak své spolužáky.

Kdo plní studentské aktivity?

Plnění aktivit je povinné pro studenty s cenovou úrovní Klasik a pro držitele Stipendia VŠEM.

V rámci cenové úrovně Standard (od 10/2021) je možné tuto povinnost zvolit (volba jedné ze čtyř povinností).

Kolik potřebuji získat bodů?

V rámci daného akademického roku musí získat prezenční studenti 20 bodů a studenti kombinovaní/distanční 15 bodů.

Kde najdu přehled udělených bodů?

Přehled zapsaných bodů naleznete v SIS VŠEM/eIndex/ABS.

Kdo aktivity posuzuje?

Veškeré návrhy a závěrečné zprávy jsou posuzovány Administrativní komisí VŠEM, která stanovuje bodové ohodnocení. Body uvedené v přehledu jednotlivých aktivit jsou pouze orientační.

Co se stane, když aktivity nesplním?

V případě nesplnění povinnosti plnění studentských aktivit v rámci cenové úrovně Klasik je nutné uhradit doplatek do vyšší cenové úrovně a administrativní poplatek. Vyrozumění o nesplnění podmínek je zasíláno ze strany VŠEM po kontrole plnění všech podmínek dané cenové úrovně.

Pokud není podmínka splněna v rámci cenové úrovně Standard, je nutné splnit jinou z volitelných podmínek. Při nesplnění žádné z podmínek následuje doplatek do vyšší cenové úrovně a úhrada administrativního poplatku.

Lze převést body do dalšího AR?

Převod bodů do následujícího ročníku je automatický v případě, že student získá více bodů než je jeho povinností, tj. pokud student prezenčního studia získá 25 bodů, do dalšího roku mu je převedeno 5 bodů. Pokud v daném AR student nesplní podmínky své cenové úrovně, nelze získané body převést do dalšího roku studia.

Převod bodů mezi bakalářským, navazujícím magisterským či profesním (MBA) studiem není možný.

Kdy jsou zapisovány body do eIndexu?

Zápis bodů do SIS VŠEM/eIndex/ABS proběhne do 14 dnů od realizace dané aktivity / posouzení Závěrečné zprávy.

Jak má vypadat výsledná foto/video dokumentace?

Mělo by se jednat o foto/video z průběhu celé organizované akce. Fotografie by měly zobrazovat všechny účastníky, kdy je nutné zaslat společně se závěrečnou zprávou z akce/exkurze/výletu minimálně 10 záznamů. Součástí celkové dokumentace musí být i společná fotografie všech účastníků (studentů) potvrzující dosažení minimálního počtu zúčastněných.

Kdy mohu zaslat svůj návrh na aktivitu/závěrečnou zprávu?

Pokyny jsou uvedeny u jednotlivých studentských aktivit, obecně platí, že návrhy na přednášky, exkurze, hromadné akce, apod. je nutné zaslat s několika měsíčním předstihem. Závěrečné zprávy z volnočasových a sportovních aktivit zasílejte po realizaci akce a své evidence celoročních aktivit zasílejte nejpozději do 1.5. (při zahájení studia v říjnu) / 1.12. (při zahájení studia v lednu) / 1.3. (při zahájení studia v dubnu).

Návrhy na podcasty/rozhovory či videa je možné zasílat po celý rok, stejně jako smlouvy o spolupráci, nebo vlastní originální nápady na aktivity apod.

Musím volit aktivity pouze z přehledu?

Aktivity uvedené v přehledu jsou pouze návrhy či inspirace. Smyslem studentských aktivit je realizace vlastních návrhů studentů, které jsou kreativní a přínosné nejen pro účastníky, ale i pro organizátora.

Vlastní návrhy na aktivity je vždy nutné předložit Administrativní komisi VŠEM k posouzení prostřednictvím příslušného on-line formuláře.

Pokud uskutečníme vybranou aktivitu ve více lidech, jak je to s body?

V případě realizace ve více lidech jsou body rozděleny poměrně mezi všechny organizátory.

Registroval/a jsem se k plnění vybrané aktivity, co se stane, když ji nesplním?

Pokud byla aktivita schválena Administrativní komisí VŠEM (např. přednášky Hosté VŠEM apod.) nebo se k ní student závazně přihlásil (tvorba titulků apod.) a následně nebyla splněna, Administrativní komise VŠEM může rozhodnout o udělení administrativních bodů.

Proč nebyla má aktivita schválena?

Každý návrh na aktivitu, závěrečná zpráva či vlastní tvorba je předložena k posouzení Administrativní komisi VŠEM. Ta posuzuje vazbu aktivity na studijní program, relevanci aktivity v kontextu studia na vysoké škole, její originalitu a především přínos aktivity pro studenty, absolventy, nebo obecně vysokou školu. V případě aktivit, které jsou posuzovány po realizaci (např. volnočasové/sportovní aktivity), je přihlíženo také k organizaci dané akce, počtu zúčastněných a zaslané fotodokumentaci/výsledné zprávě.

Mám nápad na aktivitu, která není v přehledu, jak mám postupovat a jaké informace musím zaslat?

Je nutné zaslat co nejvíce relevantních informací, tj. co bude náplní navrhované aktivity, jak bude probíhat organizace i následná realizace, jaký bude přínos pro studenty/školu, odhadovaný počet účastníků, navrhovaný termín akce, apod., prostřednictvím příslušného on-line formuláře.

Proč je nutné plánovat akce s předstihem?

Realizaci studentských aktivit je nutné vždy koordinovat ve vztahu k dalším akcím VŠEM, rozvrhům studentů apod., kdy může dojít k obsazení veškerých disponibilních termínů v daném akademickém roce, zároveň je nutné mít dostatek prostoru pro bezproblémovou organizaci samotné akce.

Jak mohu získat co nejvíc bodů za aktivity?

Bodové ohodnocení je závislé na organizaci/realizaci dané aktivity, kdy doporučujeme především být originální, kreativní, přicházet s vlastními nápady, zapojit se do aktivit naplno, apod.

Lze splnit aktivity na celé studium předem?

Ano, již v 1. ročníku můžete získat dostatek bodů pro celé studium.

Jak je to se souhlasem s uveřejněním fotografií/videí?

Souhlas s uveřejněním fotografií/videí v rámci sociálních sítí a webových stránek VŠEM (z konkrétní akce) je studenty poskytnut na základě jejich zaslání v rámci závěrečné zprávy z dané studentské aktivity. Současně všichni účastníci dané akce taktéž souhlasí s pořízením fotografií z průběhu a jejich účastí na nich. Organizující student taktéž samostatně zajišťuje souhlas v případě účasti třetích stran. Fotografie mohou být uveřejněny na sociálních sítích VŠEM či na webových stránkách školy.