VŠEM > Studium VŠEM > Administrace studia > Harmonogram studia DEMMA07

Harmonogram studia DEMMA07

DEMMA07

Doporučený harmonogram ukončení studia pro studijní skupinu DEMMA07.

Přehled studijních předmětů

I. ročník

 • Ekonomické a sociální inovace
 • Finanční řízení
 • Manažerská ekonomie
 • Manažerská ekonomika
 • Právo

I. ročník

 • Projektový management
 • Řízení lidských zdrojů
 • Strategický management
 • Strategický marketing
 • Strategie podniku

II. ročník

 • 6 předmětů zaměření studia

Povinnosti v rámci studia

Vstupní testy Vstupní test, test kompetencí a vstupní jazykový test - do 30.6.2023 (všechny testy online)
Semináře Diplomový seminář (online dle termínů v Aktuality SIS) - účast není povinná, ale doporučená
Zkoušky Dle přehledu v Klasifikačním přehledu, v rámci EZK nebo alternativní zkouškový výstup
Zkouška z cizího jazyka Aj / Nj kdykoliv během studia (student volí anglický nebo německý jazyk)
Odborná praxe kdykoliv během studia (rozsah 240 hod.)
Volitelný předmět v Aj ve 2. ročníku (Management změny)
Dílčí písemné práce 6 kreditů za celé studium
Výstupní test v závěru studia (do 10.6.2024) - na základě žádosti možné absolvovat online
Závěrečná práce diplomová práce (2. ročník)
Písemné závěrečné zkoušky EZZK Ekonomika
EZZK Management

STANDARDNÍ DOBA STUDIA DO 31.8.2024 (UKONČENÍ STUDIA ČERVEN 2024)

Splatnost studijních poplatků

dle stanovených termínů

Termíny splatnosti studijních poplatků naleznete v SIS VŠEM/Platby uchazeče/studenta. Párování plateb v SIS neprobíhá on-line v reálném čase, ale v režimu off-line v rámci 5 pracovních dní (1 - 2 dny bankovní převod plátce - 1 den stažení bankovních výpisů VŠEM - 1 den aktualizace plateb v SIS).

Rozvrh studenta

od 1.7.

Rozvrh výuky na další akademický rok je k dispozici v SIS VŠEM vždy v prvním týdnu v červenci.

Hodnocení písemné práce

do 1.9.2023

Po odevzdání písemné práce má hodnotitel na opravu 30 dní. Tento doporučený termín je stanoven vzhledem k nutnosti mít dostatek času na výběr tématu závěrečné práce, nicméně není závazný.

Zadání závěrečné práce

do 1.12.2023

Zadání diplomové práce předchází oslovení vámi zvoleného akademického pracovníka pro vedení závěrečné práce a pro odevzdání zadání. Zadání odevzdává vedoucí práce - zadání je možné odevzdat, pokud má student kladné hodnocení minimálně z jedné písemné práce (mimo eseje) a má absolvován diplomový seminář.

Odevzdání závěrečné práce

do 1.5.2024

Diplomovou práci je možné odevzdat také v předtermínu k 1.3.2024 (nepovinné).
Práce jde následně ke kontrole tzv. Pedagogické komisi, která hodnotí dodržení pokynů pro psaní odborných prací na VŠEM. Pokud je práce vyhovující, odchází na hodnocení k vedoucímu a oponentovi (oponenta vybírá VŠEM). Pokud je práce nevyhovující, je zamítnuta a není možné přistoupit k obhajobě v termínu červen 2024. Pouze v případě odevzdání v předtermínu je možné opravenou práci znovu odevzdat do termínu řádného (1.5.2024).

Uzavření studia a obhajoba DP

do 10.6.2024

Splnění všech zkoušek, zápočtů, získání všech kreditů z písemných prací a kladně ohodnocené písemné závěrečné zkoušky, absolvování výstupního testu.

POKYNY PRO STUDENTY

 

Často kladené dotazy

Kde najdu přehled všech studijních povinností?

Přehled kontroly studia, tedy všech povinností studenta, je k dispozici na této stránce. Student má své splněné povinnosti evidovány v eIndexu a v Klasifikačním přehledu v SIS VŠEM.

Na koho se mohu obracet s dotazy?

Informačně poradenské centrum je studentům k dispozici každý den online a na telefonu a v rámci úřední doby také osobně. Zeptejte se na cokoliv co Vás zajímá nebo si domluvte individuální konzultaci.

Kdy si volím zaměření studia?

Závazná volba zaměření probíhá v průběhu prvního ročníku. Pro své finální rozhodnutí tak máte dostatek prostoru, kdy vám se správnou volbou rádi poradíme.

ZKOUŠKY

Kolik pokusů mám na zkoušku?

Standardně mají studenti 3 pokusy na zkoušku (1x řádný, 2x opravný), v případě neúspěchu mohou studenti využít 1x mimořádný termín, následně požádat o 5. rektorský termín.

Jakým způsobem absolvuji zkoušky?

V rámci distanční formy studia může student zkoušky absolvovat na VŠEM v rámci elektronických zkouškových termínů (EZK) nebo prostřednictvím alternativního výstupu.

Co když se nemohu na zkoušku dostavit?

V případě neúčasti na zkouškovém soustředění (EZK) student žádá o čerpání "Sick Day" a to do 7 dnů od konání zkouškového termínu. Je stanoven maximální počet SD za jeden akademický rok a to dle cenové úrovně studenta. U ústního zkoušení je nutné se předem omluvit zkoušejícímu.

ODBORNÁ PRAXE

Kdy musím odbornou praxi absolvovat?

Odbornou praxi je možné absolvovat kdykoliv během studia a to v celkovém rozsahu 480 hod. (Bc.)/240 hod. (Ing.). Praxi je možné absolvovat ve stávajícím zaměstnání.

Co je náplní odborné praxe?

Odborná praxe je pobyt na pracovišti zvolené organizace, kdy student poznává každodenní činnost organizace a podílí se na jejích aktivitách. Náplň by měla být v souladu se studovanou oblastí, respektive studijním programem.

Kde mohu praxi absolvovat?

Student si může zvolit společnost, ve které odbornou praxi absolvuje (může to být i stávající zaměstnání). Praxi je možné absolvovat i ve více společnostech, kdy celková časová dotace musí být 480 hod. (Bc.)/240 hod. (Ing.).