Katedra podnikové ekonomiky

Katedra podnikové ekonomiky je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia. 

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Civilní proces Manažerské účetnictví
Daně a daňová politika Manažerský controlling
Daňová teorie a politika Měření firemní výkonnosti
Daňový systém a administrativa Neziskové organizace
Daňový systém a administrativa Obchodní právo
Ekonomika podniku I Oceňování podniku
Ekonomika podniku II Operační programy
Ekonomika podniku a organizací Podniková ekonomika
Etika podnikání Pojistné a majetkové daně
Finance a finanční trhy Politologie a mezinárodní vztahy
Finanční analýza Pracovní právo
Finanční management Právní prostředí
Finanční management a finanční analýza Právní prostředí a společnost
Finanční řízení a rozhodování Smluvní právo
Finanční strategie podniku Strategie podniku a organizací
Finanční účetnictví Účetnictví a finance
Manažerská ekonomika Základy práva
Manažerská ekonomika II Základy účetnictví

 

< zpět

JUDr. Mgr. Barbora Vlachová, Ph.D., LL.M.

JUDr. Mgr. Barbora Vlachová, Ph.D., LL.M.

Obchodní právo, Obchodní právo/Smluvní právo, Právo, Právo ochrany osobních údajů, Právo v praxi, Právo ve sportu, Základy práva

Je absolventkou právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a Policejní akademie České republiky v Praze. Je doktorandkou na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Publikační činnost

 • VLACHOVÁ, Barbora. Zákon o vyvlastnění: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2018. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-036-2.
 • MAISNER M., VLACHOVÁ, B. Řešení obchodních sporů v rozhodčím řízení. Obchodní právo. 2018, (6), 206-213. ISSN 1210-8278.
 • VLACHOVÁ, Barbora. Náklady oprávněného v exekuci u pohledávek do 50 000 Kč. Soudní rozhledy. 2018, (7-8), 238-239. ISSN 1211-4405.
 • VLACHOVÁ, Barbora. Náhrada škody způsobená činností soudního exekutora. Soudní rozhledy. 2018, (7-8), 239-240. ISSN 1211-4405.
 • VLACHOVÁ, Barbora. Počátek lhůty pro vydání rozhodnutí finančního arbitra. Soudní rozhledy. 2018, (7-8), 253-254. ISSN 1211-4405.
 • VLACHOVÁ, Barbora. Konec investičních arbitráží uvnitř EU? Obchodněprávní revue. 2018, (7-8), 217-220. ISSN 1803-6554.
 • VLACHOVÁ, Barbora. Vyvlastnění a ochrana investic. V Praze: C.H. Beck, 2018. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-708-8.
 • VLACHOVÁ, Barbora. Rozhodčí nález jako exekuční titul. 2017, 9., III., s. 20-24.
 • VLACHOVÁ, Barbora. Zákon o elektronických komunikacích: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-632-6.
 • VLACHOVÁ, Barbora. Vydání vymoženého plnění insolvenčnímu správci ve smyslu § 46 odst. 7 EŘ. Soudní rozhledy. 2017, (4), 121-122. ISSN 1211-4405.
 • VLACHOVÁ, Barbora. Povinnosti podnikatelů v novele zákona o elektronických komunikacích. Obchodněprávní revue. 2017, (4), 111-113. ISSN 1803-6554.
 • VLACHOVÁ, Barbora. Splnění oddlužení v případě nepřihlášení věřitelů. Soudní rozhledy. 2016, (11-12), 363-364. ISSN ISSN 1211-4405.
 • VLACHOVÁ, Barbora. Exekuce postižením podílu ve společnosti s ručením omezeným ve světle rekodifikace. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2015, č. 3, s. 86-90.
 • MAISNER, M., VLACHOVÁ, B. Zákon o kybernetické bezpečnosti. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015. ISBN 978-80-7478-817-8.
 • VLACHOVÁ, Barbora. Stav kybernetického nebezpečí dle zákona o kybernetické bezpečnosti. Bezpečnostní teorie a praxe. 2015(2), 67-75.
 • VLACHOVÁ, Barbora. Fotovoltaické elektrárny a hrozba mezinárodních arbitráží. Jurisprudence: časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 2014, XXIII, č. 2, s. 35-41.
 • VLACHOVÁ, Barbora. Právní prostředí a společnost. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2014. ISBN 978-80-87839-29-4.
 • VLACHOVÁ, Barbora. Recenze: BŘÍZA, P.: Bříza P. Volba práva a volba soudu v mezinárodním obchodě.Praha: C. H. Beck, 2012, 300 s. Právník: teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013, č. 10, s. 1051-1052.
 • VLACHOVÁ, Barbora. Alternativní řešení spotřebitelských sporů na finančním trhu v České republice. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference: MMK 2013 MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013, s. 1256-1265. ISBN 978-80-87952-00-9.
 • MAISNEROVÁ, Barbora. Odpovědnost za škodu způsobenou soudním exekutorem. Komorní listy: časopis soudních exekutorů. 2013, 5., II, s. 32-35.

Pedagogická činnost

 • Bankovní institut vysoká škola - Katedra práva - Výuka předmětu Základy občanského práva, Soukromé právo, Obchodní právo
 • Policejní akademie České republiky v Praze - Katedra soukromoprávních disciplín - Výuka předmětu Rodinné právo
 • Newton College – výuka předmětu Základy práva, Obchodní právo

Konference

 • Multilaw 19th Annual Conference, 15.-18. říjen 2009, New York, USA
 • Multilaw 2010 Americas & Asia Pacific Joint Regional Conference, 11.-14. března 2010, Quito, Ekvádor
 • Mezinárodní konference Investice jako zdroj ekonomického růstu v současných podmínkách, 29.11.2013, Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, Praha
 • Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, 9.-13. prosince 2013, Masarykova univerzita, Brno
 • Příspěvek: Alternativní řešení spotřebitelských sporů na finančním trhu v České republice
 • Seminář Reducing the Risk of Disputes and Defaults in Trade Finance,10.12.2013, International Chamber of Commerce ČR, Praha
 • Mezinárodní vědecká doktorandská konference „Právo obchodních korporací, aneb čert nikdy nespí“, 5.12.2014, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Zákon o spotřebitelském úvěru v praxi, 4.4.2017, Vysoká škola Cevro Institut, Jungmannova 17, Praha 1, příspěvek: Exekuce a spotřebitelské úvěry.