Katedra podnikové ekonomiky

Katedra podnikové ekonomiky je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia. 

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Civilní proces Manažerské účetnictví
Daně a daňová politika Manažerský controlling
Daňová teorie a politika Měření firemní výkonnosti
Daňový systém a administrativa Neziskové organizace
Daňový systém a administrativa Obchodní právo
Ekonomika podniku I Oceňování podniku
Ekonomika podniku II Operační programy
Ekonomika podniku a organizací Podniková ekonomika
Etika podnikání Pojistné a majetkové daně
Finance a finanční trhy Politologie a mezinárodní vztahy
Finanční analýza Pracovní právo
Finanční management Právní prostředí
Finanční management a finanční analýza Právní prostředí a společnost
Finanční řízení a rozhodování Smluvní právo
Finanční strategie podniku Strategie podniku a organizací
Finanční účetnictví Účetnictví a finance
Manažerská ekonomika Základy práva
Manažerská ekonomika II Základy účetnictví

 

< zpět

JUDr. Bc. Peter Brezina, Ph.D.

JUDr. Bc. Peter Brezina, Ph.D.

Autorská práva, Elektronické právní jednání, Obchodní právo, Počítačové dovednosti, Politologie a mezinárodní vztahy, Právní prostředí a společnost, Právo, Právo a právní prostředí, Právo EU, Právo v praxi, Právo v praxi II, Strategické rozhodování - jak postupovat se zkušeností s pandemií a výhledem do roku 2022, Základy práva

Absolvet Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (Bc.), Právnické fakutly Univerzity Karlovy (Mgr., Ph.D.)

Ve své odborné činnosti se zaměřuje na filosofická, teoretická, antropologická a společenskovědní východiska práva, respektive na právo ve výše zmíněných souvislostech.

Publikační činnost

 • Brezina, P., Jermanová, H. (eds.) Metamorfózy práva ve střední Evropě VI - Hledá se Prométheus? Plzeň, ZČU, 2019. ISBN 978-80-261-0826-9.
 • Lojek, A., Brezina, P. Delikt cizoložství v proměnách času. Ostrava: KEY Publishing, 2015. 124 s. ISBN 978-80-7418-241-9.
 • Brezina, P., Svoboda, C. Politologie a mezinárodní vztahy. 2., rozšířené vydání. Praha: VŠEM, 2015. 143 s. ISBN 978-80-87839-62-1.
 • Brezina, P. Právo moc svazující: několik úvah k formalismu v právu. In: Osina, P. (ed.) Právní formalismus: Sborník příspěvků sekce teorie práva, přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Olomoucké právnické dny 2014. Olomouc, Iuridicum Olomoucense, 2014, 15 - 34. ISBN 978-80-87382-57-8.
 • Brezina, P. K jazykovému výkladu na příkladu ústavních pravomocí prezidenta republiky. Jurisprudence, 2014, 4, 24 – 30. ISSN 1802-3843.
 • Brezina, P. Politologie a mezinárodní vztahy. Praha: VŠEM, 2014. 73 s. ISBN 978-80-87839-41-6.
 • Brezina, P., Lojek, A. Beran, K. Pojem osoby v právu: Osoba, morální osoba, právnická osoba. Praha: Leges, 2012, 224 s. [The Notion of Person in Law: Person, Moral Person, Legal Person. Prague: Leges, 2014, 224 pp.] (recenze). The Lawyer Quarterly, 2013, 1, 74 – 75. ISSN 1805-8396.
 • Lojek, A., Brezina, P. Církevní azyl a intercese. Bibliotheca Strahoviensis, 2011, 10, 7 – 26. ISSN 1213-6514.
 • Brezina, P. Příkaz v nejobecnějším slova smyslu: pár poznámek na okraj jedné opomenuté věty In: Gerloch, A., Wintr, J. (eds.) Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR. Plzeň: Aleš Čeněk 2009, s. 177-183 ISBN 978-80-7380-192-2.

Pedagogická činnost

 • VŠEM (od r. 2014): Obchodní právo, Politologie a mezinárodní vztahy, Právní prostřední a společnost, Základy práva

Granty a členství

 • Člen České společnosti pro evropské a srovnávací právo
 • Člen Českého sdružení pro právní a sociální filosofii