Katedra podnikové ekonomiky

Katedra podnikové ekonomiky je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia. 

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Civilní proces Manažerské účetnictví
Daně a daňová politika Manažerský controlling
Daňová teorie a politika Měření firemní výkonnosti
Daňový systém a administrativa Neziskové organizace
Daňový systém a administrativa Obchodní právo
Ekonomika podniku I Oceňování podniku
Ekonomika podniku II Operační programy
Ekonomika podniku a organizací Podniková ekonomika
Etika podnikání Pojistné a majetkové daně
Finance a finanční trhy Politologie a mezinárodní vztahy
Finanční analýza Pracovní právo
Finanční management Právní prostředí
Finanční management a finanční analýza Právní prostředí a společnost
Finanční řízení a rozhodování Smluvní právo
Finanční strategie podniku Strategie podniku a organizací
Finanční účetnictví Účetnictví a finance
Manažerská ekonomika Základy práva
Manažerská ekonomika II Základy účetnictví

 

< zpět

Ing. Lenka Holečková, Ph.D.

Ing. Lenka Holečková, Ph.D.

Bakalářský seminář, Ekonomika podniku I a II, Ekonomika podniku a organizací I, Ekonomika podniku a organizací II, Komunikace a komunikační dovednosti, Prezentační dovednosti, Prezentace a komunikace v praxi, Prezentační a komunikační dovednosti, Prezentační a rétorické dovednosti v anglickém jazyce, Seminář BP/DP, Seminář ke zpracování písemných výstupů v oblasti podnikatelské činnosti, Rétorické dovednosti v českém i anglickém jazyce

Absolventka doktorského studia na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. V rámci magisterského studia tamtéž vystudovala obor Podniková ekonomika a management (Fakulta podnikohospodářská). Vystudovala taktéž rozšiřující studium anglického jazyka na ČVUT v Praze. 

Po ukončení studií pracovala několik let jako Corporate Credit Analyst v Raiffeisenbank, následně získala zkušenosti na pozici asistenta auditora.

V současné době se zaměřuje na výuku ekonomických předmětů, ale rovněž rétoriky, komunikačních a prezentačních dovedností, a to v českém i anglickém jazyce.

Publikační činnost

 • HYRŠLOVÁ, Jaroslava, HOLEČKOVÁ, Lenka. Ekonomika podniku. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2018. Učební text. 296 s. ISBN 978-80-87839-90-4.
 • HOLEČKOVÁ, Lenka, KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, Katarína. Presentation and Communication Skills in English Language for Finance and Accounting. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2018. Učební text. 75 s.
 • HOLEČKOVÁ, Lenka. Aktivizující metody rozvíjející argumentační dovednosti studentů. In: KRÁLOVÁ, Alena a kol. Vybrané kapitoly z pedagogicko-psychologické a didaktické přípravy vysokoškolských učitelů. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2018. s. 107–115.
 • HOLEČKOVÁ, Lenka. Aktivizace studentů prostřednictvím písemných metod. Media4u Magazine [online], 2018, roč. 15, č. 2, s. 26–29. ISSN 1214-9187. URL: http://www.media4u.cz/mm022018.pdf.
 • HOLEČKOVÁ, Lenka. Písemné zachycení myšlenek studentů s využitím metody volného psaní v předmětu ekonomie. Media4u Magazine [online], 2017, roč. 14, č. 4, s. 26–29. ISSN 1214-9187. URL: http://www.media4u.cz/mm042017.pdf.
 • HOLEČKOVÁ, Lenka. Podpora kritického myšlení studentů s využitím metod písemného zachycení myšlenek. In: Schola nova, quo vadis? Praha : Extrasystem 2017, s. 46-51. ISBN 978–80–87570–38–8.
 • HOLEČKOVÁ, Lenka. The Role of Writing in Students' Argumentative Skills Development. Final Research Paper. Praha, 2017. Final Research Paper. ČVUT v Praze, Masarykův ústav vyšších studií. Advisor: Mgr. Hana Pavelková, Ph.D.
 • HOLEČKOVÁ, Lenka. Přínosy písemného zachycení myšlenek studentů pro vlastní reflexi a rozvoj argumentačních dovedností. In: Autoevaluační kultura a kvalita vzdělávání. Praha, 2017. Praha: VŠO v Praze – KDEP FFÚ VŠE v Praze – KP NHF EUBA, 2017, s. 47–51. ISBN 978-80-87570-36-4.
 • HOLEČKOVÁ, Lenka, LANGER, Tomáš. Možnosti sdílení výstupů studentů při práci ve skupině. Media4u Magazine. 2017, roč. 14, č. 1, s. 46–50. ISSN 1214-9187.
 • HOLEČKOVÁ, Lenka. Přínosy metody Argumentační esej ve výuce ekonomických předmětů. Ekonomické listy, 2016, roč. 7, č. 3, s. 3–12. ISSN 1804-4166.
 • HOLEČKOVÁ, Lenka. Skupinová práce studentů jako forma sdílení řešení. In: Schola nova, quo vadis? Praha, 07.11.2016. Praha : Extrasystem, 2016, s. 64–70. ISBN 978-80-87570-33-3.
 • HOLEČKOVÁ, Lenka. Rozvoj argumentačních dovedností prostřednictvím metody Think - Pair - Share v předmětu ekonomie. Media4u Magazine [online], 2016, roč. 13, č. 3, s. 49–53. ISSN 1214-9187. URL: http://www.media4u.cz/mm032016.pdf.
 • HOLEČKOVÁ, Lenka. Rozvoj prezentačních a komunikačních dovedností studentů prostřednictvím projektové výuky. Media4u Magazine [online], 2016, roč. 13, č. 1, s. 7–9. ISSN 1214-9187. URL: http://www.media4u.cz/mm012016.pdf.
 • HOLEČKOVÁ, Lenka. Význam sociálně komunikačních dovedností pro výslednou kvalitu ekonomického vzdělání. Praha, 2015. Disertační práce. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví. Školitel: doc. PhDr. Jan Trnka, CSc.
 • HOLEČKOVÁ, Lenka. Uplatňování aktivizujících metod při výuce ekonomických předmětů. In: Ekonomické vzdělávání v ČR a SR [CD]. Virt, 19.06.2015. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015, s. 24 - 28. ISBN 978-80-225-4095-7.
 • HOLEČKOVÁ, Lenka. Vybrané metody aktivizace žáků v předmětu účetnictví a způsoby jejich realizace. In: Nové trendy 2014 – New Trends 2014. Sborník příspěvků z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference. Znojmo, 13.11.2014 – 14.11.2014. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2015, s. 487–492. ISBN 978-80-87314-67-8.
 • HOLEČKOVÁ, Lenka. Zkušenosti s aktivizujícími metodami ve výuce předmětu ekonomie: metody rozvíjející schopnost argumentace žáků. In: BERKOVÁ, Kateřina (ed.). Integrace ekonomického vzdělávání. Praha, 03.10.2014. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2014, s. 72–81. ISBN 978-80-245-2049-0.
 • HOLEČKOVÁ, Lenka. Možnosti využití aktivizujících metod pro zefektivnění výuky účetnictví podle IFRS. Media4u Magazine [online], 2014, roč. 11, č. 2, s. 9–13. ISSN 1214-9187. URL: http://www.media4u.cz/mm022014.pdf.
 • ŠPAČEK, Miroslav, HOLEČKOVÁ, Lenka. Finanční management. Praha, 2014. Učební text. Vysoká škola ekonomie a managementu.
 • HOLEČKOVÁ, L., FIALOVÁ, J. Projektové práce jako prostředek týmové spolupráce žáků středních škol. Media4u Magazine [online], 2014, 4, 33–38. ISSN 1214-9187. URL: http://www.media4u.cz/mm042014.pdf.
 • HOLEČKOVÁ, L. Vybrané komunikační dovednosti žáků gymnázia a jejich rozvoj. Media4u Magazine [online], 2014, roč. 11, č. 4, s. 11–16. ISSN 1214-9187. URL: http://www.media4u.cz/mm042014.pdf.
 • BERKOVÁ, K., FIŠEROVÁ, M., HOLEČKOVÁ, L., FIALOVÁ, J. Metodický materiál k implementaci IFRS do sekundárního vzdělávání. 2. rozšířené vydání. Brno, Tribun EU, 2014. 113 s. ISBN 978-80-236-0787-7.
 • HOLEČKOVÁ, L. Vybrané metody aktivizace žáků v předmětu účetnictví a způsoby jejich realizace. In: Nové trendy 2014. 9. ročník mezinárodní vědecké konference, sborník abstraktů. SVŠE Znojmo, listopad 2014. ISBN 978-80-87314-66-1.
 • HOLEČKOVÁ, L. Zkušenosti s aktivizujícími metodami ve výuce předmětu ekonomie: metody rozvíjející schopnost argumentace žáků In: Integrace ekonomického vzdělávání – Sborník mezinárodní vědecké konference 2014. Praha, 3.10.2014. Praha, Nakladatelství Oeconomica, 2014, 72–82. ISBN 978-80-245-2049-0.
 • BERKOVÁ, K, HOLEČKOVÁ, L. Komunikační dovednosti jako faktor úspěchu pro uplatnění na trhu práce. In: ŠEDIVÝ, J., CHROMÝ, J., KOWALSKI, M. (ed.). Media a vzdělávání 2014. [online] Praha, 10.12.2014. Praha, Extrasystem Praha, 2014, 1–4. ISBN 978-80-87570-20-3. URL: http://media4u.cz/9788087570203.pdf.
 • HOLEČKOVÁ, L. Možnosti využití aktivizujících metod pro zefektivnění výuky účetnictví podle IFRS. Media4u Magazine [online], 2014, 2, 9–13. ISSN 1214-9187. URL: http://www.media4u.cz/mm022014.pdf.
 • BERKOVÁ, K., HOLEČKOVÁ, L. Komunikační dovednosti žáků sekundárního vzdělávání: Význam komunikace pro přechod do terciéru. Media4u Magazine [online], 2014, 2, 20–26. ISSN 1214-9187. URL: http://www.media4u.cz/mm022014.pdf.
 • HOLEČKOVÁ, Lenka. Aktivizující metody rozvíjející schopnost argumentace. In: Trendy v ekonomickém vzdělávání – Sborník mezinárodní vědecké konference 2013. Praha, 15.11.2013. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2013, s. 33–38. ISBN 978-80-245-1989-0.
 • HOLEČKOVÁ, Lenka. Efektivní využití elektronické komunikace jako prostředku přenosu informací. In: ŠEDIVÝ, Josef, CHROMÝ, Jan, RYASHKO, Liubov (ed.). Média a vzdělávání 2013 – Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference. [online] Praha, 10.11.2013 – 20.11.2013. Praha : Extrasystem Praha, 2013, s. 5–8. ISBN 978-80-87570-15-9. URL: http://www.extrasystem.com/9788087570159.pdf. elektronická konference.
 • BERKOVÁ, Kateřina, FIŠEROVÁ, Marie, HOLEČKOVÁ, Lenka. Vliv osobnosti učitele na studijní výsledky žáků obchodních akademií v předmětu účetnictví. GRANT journal [online], 2013, roč. 2, č. 2, s. 6–10. ISSN 1805-0638. URL: http://www.grantjournal.com/issue/0202/PDF/0202.pdf.
 • BERKOVÁ, Kateřina, FIŠEROVÁ, Marie, HOLEČKOVÁ, Lenka, FIALOVÁ, Jana. Metodický materiál k implementaci IFRS do sekundárního vzdělávání. 1. vyd. Brno : Tribun EU, 2013. 81 s. ISBN 978-80-263-0530-9.
 • HOLEČKOVÁ, Lenka. Prostor pro zlepšování komunikačních dovedností žáků středních škol. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 2, s. 84–88. ISSN 1214-9187.
 • HOLEČKOVÁ, L. Neverbální komunikace: Čeho by se řečník měl vyvarovat? Praha, Vysoká škola ekonomie a managementu. Soutěž Prezentiáda, 2013. URL: <http://www.prezentiada.cz/novinky/788-t-t-5-retoricke-dovednosti>.
 • HOLEČKOVÁ, L. Komunikační dovednosti: Jak se připravit na prezentaci a dosáhnout požadovaného efektu? Praha, Vysoká škola ekonomie a managementu. Soutěž Prezentiáda, 2013. URL: <http://www.prezentiada.cz/novinky/788-t-t-5-retoricke-dovednosti>.
 • HOLEČKOVÁ, Lenka. Úloha a možnost médií jako prostředku pro přenos informací: Současná úloha elektronické komunikace. Media4u Magazine [online], 2012, roč. 9, č. X3, s. 15–18. ISSN 1214-9187. URL: http://www.media4u.cz/mmx32012.pdf.
 • HOLEČKOVÁ, L. Význam rétorických a komunikačních dovedností v ekonomickém vzdělávání v České republice. Praha 1.6.2012. In: PROCHÁZKA, David (ed.). The 13th Annual Doctoral Conference of the Faculty of Finance and Accounting, University of Economics, Prague. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2012, s. 659–668. ISBN 978-80-245-1869-5.
 • HOLEČKOVÁ, L. Rétorické dovednosti. Praha, Vysoká škola ekonomie a managementu. Soutěž Prezentiáda, 2012. URL: <http://www.prezentiada.cz/novinky/788-t-t-5-retoricke-dovednosti>.
 • HOLEČKOVÁ, L. Komunikační dovednosti. Praha, Vysoká škola ekonomie a managementu. Soutěž Prezentiáda, 2012. URL: <http://www.prezentiada.cz/novinky/790-t-t-6-komunikacni-dovednosti>.
 • HOLEČKOVÁ, L., PIKE, J. Prezentace a komunikace. Praha: Institut informatiky vyšší odborná škola, s.r.o., 2011. URL: <http://www.iivos.cz>, 97 s.
 • HOLEČKOVÁ, L., PIKE, J. Ekonomika a podnikání v praxi. Praha: Institut informatiky vyšší odborná škola, s.r.o., 2010. URL: < http://www.iivos.cz>, 129 s.
 • HOLEČKOVÁ, L., BERKOVÁ, K. Komunikační dovednosti žáků sekundárního vzdělávání: význam komunikace pro přechod do terciéru. In Media4u Magazine [online].
 • HOLEČKOVÁ, L. Možnosti využití aktivizujících metod pro zefektivnění výuky účetnictví podle IFRS. In Media4u Magazine [online].

Pedagogická činnost

 • VŠEM: Ekonomika podniku I a II, Komunikace a komunikační dovednosti, Prezentační dovednosti
 • VŠE Praha: Rhetoric in Business Use, Contemporary Rhetoric
 • Institut informatiky, VOŠ: Ekonomika a podnikání v praxi, Prezentace a komunikace

Granty a členství

VŠE v Praze:

 • Spoluřešitel projektu OPVVV „Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze“; Metodický návod pro AP pro implementaci nových metod výuky do vzdělávání ve financích a účetnictví, výstup: Vybrané kapitoly z pedagogicko-psychologické a didaktické přípravy vysokoškolských učitelů
 • Spoluřešitel projektu OPVVV „Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze“; Modernizace předmětů Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze – výstup: Presentation and Communication Skills in English Language for Finance and Accounting
 • Spoluřešitel projektu IGA „Zkvalitňování prostupnosti sekundárního vzdělávání s terciárním vzděláváním v kontextu mezinárodních účetních standardů IFRS“
 • Spoluřešitel projektu IGA „Implementace metody případové studie a ekonomických her do sekundárního vzdělávání v kontextu rozvoje ekonomického myšlení a zkvalitňování prostupnosti s terciárním vzděláváním“
 • Účast na projektu IRS: Předměty FFÚ v angličtině – předmět Contemporary Rhetoric
 • Účast na projektu IRS: Pedagogická příprava začínajících učitelů a doktorandů na VŠE – Rétorika v angličtině

Konference

 • Schola nova, quo vadis? Sborník z mezinárodní vědecké konference. Listopad 2017, Praha.
 • Autoevaluační kultura a kvalita vzdělávání – Sborník z mezinárodní vědecké konference. Květen 2017, Praha.
 • Schola nova, quo vadis? Sborník z mezinárodní vědecké konference.  7. 11. 2016, Praha.
 • Ekonomické vzdelávanie v SR a ČR - Sborník z mezinárodní vědecké konference. 19. 06. 2015, Virt. 
 • Integrace ekonomického vzdělávání – Sborník z mezinárodní vědecké konference 2014. 3. 10. 2014, Praha. Aktivní účast.
 • Konference k projektu JA Bankovní gramotnost pro učitele. Červen 2014, VŠE v Praze.
 • Média a vzdělávání 2013 - Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference. Listopad 2013, Praha. Aktivní účast.
 • Trendy v ekonomickém vzdělávání - Sborník mezinárodní vědecké konference 2013. 15. 11. 2013, Praha. Aktivní účast.
 • Média a vzdělávání 2014 - Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference. Listopad 2014, Praha. Aktivní účast.
 • Nové trendy 2014. 9. ročník mezinárodní vědecké konference. Listopad 2014, SVŠE Znojmo.
 • 13. ročník doktorské konference Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze, 2012.
 • Jak správně finančně vzdělávat dospělé. VŠE v Praze, 2011.