Katedra lidských zdrojů

Katedra lidských zdrojů je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Komunikační dovednosti Psychologie II
Komunitní práce Psychologie a sociologie řízení
Leadership Rozvoj lidských zdrojů
Management lidských zdrojů I Řízení lidských zdrojů
Management lidských zdrojů II Řízení sociální práce
Manažerské dovednosti Sociální patologie
Manažerské rozhodování Sociální pedagogika
Organizační kultura Sociologie I
Personalistika Sociologie řízení
Personální řízení podniku Vzdělávání dospělých
Podniková kultura Vyjednávání a řešení konfliktů
Psychologie  

 

< zpět

prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová Müllerová, Ph.D., MPH

prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová Müllerová, Ph.D., MPH

Komunikace a komunikační dovednosti, Komunikační dovednosti, Organizační kultura, Osobnostní management, Podniková kultura,
Sociální patologie, Vzdělávání dospělých

Vystudovala magisterské a doktorské studium na Univerzitě Karlově, Filozofické fakultě, obor pedagogika, ošetřovatelství, na České zemědělské univerzitě, Provozně ekonomické fakultě obor veřejná správa a regionální rozvoj. Habilitovala v oboru pedagogika, jmenovací řízení absolvovala v oboru ošetřovatelství. Na Fakultě veřejného zdravotnictví Slovenské zdravotnické univerzity úspěšně ukončila tříleté specializační studium oboru řízení veřejného zdravotnictví.

Ve svém odborném zaměření v oblasti pedagogiky, managementu a zdravotnictví se specializuje zejména na problematiku řízení lidských zdrojů, vzdělávání a metodologii výzkumu.

Publikační činnost za posledních 10 let

 • HAJEROVÁ MÜLLEROVÁ, L. Vzdělávání dospělých. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2023 (v tisku).
 • HAJEROVÁ MÜLLEROVÁ, L., ŠIMEK, Z. Organizační kultura. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2022, 151 s. ISBN 978-80-88330-79-0
 • PYŠNÁ, J., PYŠNÝ, L., CIHLÁŘ, D., PETRŮ, D., HAJEROVÁ MÜLLEROVÁ, L., ČTVRTEČKA, L., ČECHOVÁ, A., SUCHÝ, J. Physical Activity and BMI before and after the Situation Caused by COVID-19 in Upper Primary School Pupils in the Czech Republic. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, 19, no. 5, 3068. ISSN 1660-4601 https://doi.org/10.3390/ijerph19053068
 • CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., HAJEROVÁ MÜLLEROVÁ, L., ŠLAJCHOVÁ, L. Propojení modelu klinické školy s atributy kvalitní školy. In Skvalitňovanie prípravy budúcich učiteľov prírodovedných, poľnohospodárskych a príbuzných odborov. Nitra: UKF, 2021. s. 55-65. ISBN 978-80-558-1865-8
 • HAJEROVÁ MÜLLEROVÁ, L., SLAVÍK, J. Modelování kurikula. 1. vyd. Plzeň: ZČU, 2020, 193 s. ISBN 978-80-261-0903-7
 • SLAVÍK, J., HAJEROVÁ MÜLLEROVÁ, L., SOUKUPOVÁ, P. et al. Reflexe a hodnocení kvality výuky I. 1. vyd. Plzeň: ZČU, 2020, 217 s. ISBN 978-80-261-0920-4
 • CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., HAJEROVÁ MÜLLEROVÁ, L. Překlenování "nedomluvy" mezi oborovou a obecnou didaktikou v pojetí didaktiky biologie. In Didaktické a environmentální aspekty v přípravě učitelů přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů: sborník přihlášených statí z XV. ročníku konference EDUCO. Praha: ČZU, Institut vzdělávání a poradenství, 2020. s. 27-32. ISBN 978-80-213-3039-9
 • CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., HAJEROVÁ MÜLLEROVÁ, L. Vliv terénní exkurze na modifikaci žákovských prekonceptů odborných pojmů. Scientia in educatione, 11(1), 2020, s. 22-42. ISSN 1804-7106
 • KOHOUT, J., MENTLÍK, P., HAJEROVÁ MÜLLEROVÁ, L., JANÍK, T., SLAVÍK, J. Rozvoj oborově-didaktického výzkumu jako prostředku pro zvýšení kvality práce pedagogů v Plzeňském kraji. vyd. Plzeň: ZČU, 2020, 70 s. ISBN 978-80-261-0938-9
 • CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., HAJEROVÁ MÜLLEROVÁ, L. Didaktika biologie ve vztahu mezi obecnou a oborovou didaktikou. 1. vyd. Plzeň: ZČU, 2019, 280 s. ISBN 978-80-261-0846-7
 • SLAVÍK, J., CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., HAJEROVÁ MÜLLEROVÁ, L., SOUKUPOVÁ, P. Souvislosti mezi kvalitou reflexe výuky a teoretickou znalostí u studentů magisterského studia v předmětu Reflexe a hodnocení kvality výuky. Edukácia, 2019, roč. 3, č. 1, s. 184-194. ISSN 1339-8725
 • CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., HAJEROVÁ MÜLLEROVÁ, L., SLAVÍK, J. Inkluzivní didaktika jako součást profesní přípravy studentů na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. In Duchovičová, J., Gunišová, D., Kozárová, N. Inovatívne trendy v odborových didaktikách v kontexte požiadaviek praxe: zborník študií z medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, 2018. s. 536-541. ISBN 978-80-558-1277-9
 • HAJEROVÁ MÜLLEROVÁ, L. Vzdělávání dospělých. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2016, 133 s. ISBN: 978-80-87839-70-6
 • HAJEROVÁ MÜLLEROVÁ, L. Sociální pedagogika, sociální patologie. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2014, 188 s. ISBN 978-80-87839-34-8
 • HAJEROVÁ MÜLLEROVÁ, L. Komunikační dovednosti. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2013, 154 s. ISBN 978-80-86730-99-8
 • HAJEROVÁ MÜLLEROVÁ, L., HAJER, M., PYŠNÝ, L., PETRŮ, D. Strategie poskytování vzdělávání a péče v období raného dětství – opatření pro pomoc dětem ze znevýhodněného prostředí. In Sociální pedagogika v kontextu životních etap člověka. Brno: Institut mezioborových studií, 2013, s. 261-268. ISBN 978-80-87182-43-7
 • HAJEROVÁ MÜLLEROVÁ, L., MŰLLEROVÁ, J., PYŠNÝ, L. Problematika atribuční chyby v poradenské péči o rodinu. In Dilemata sociální pedagogiky v postmoderním světě. Brno: Institut mezioborových studií, 2012, s. 195-198. ISBN 978-80-87182-27-7
 • HAJEROVÁ MÜLLEROVÁ, L., PYŠNÝ, L., DOBRÍKOVÁ, P., MŰLLEROVÁ, J., PYŠNÁ, J. Vliv kauzální atribuce na komunikaci v domácí hospicové péči. Paliatívna medicína a liečba bolesti, 2012, roč. 5, č. suplement 2, s. 33-34. ISSN 1337-9917
 • HAJEROVÁ MÜLLEROVÁ, L., HAJER, M., PYŠNÝ, L. Vzdělávání jako nástroj řešení regionálních disparit na trhu práce. In Dilemata sociální pedagogiky v postmoderním světě. Brno: Institut mezioborových studií, 2012, s. 17-22. ISBN 978-80-87182-27-7
 • HAJEROVÁ MÜLLEROVÁ, L., ŠIMEK, Z. Podniková kultura. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2012, 133 s. ISBN 978-80-86730-84-4

Pedagogická činnost

 • VŠEM: Komunikační dovednosti, Organizační kultura, Podniková kultura, Sociální patologie, Sociální pedagogika, Vzdělávání dospělých

Přehled tvůrčí činnosti za posledních 10 let

 • Projekt INSPIRE – autorka inovací, 2022.
 • Centralizovaný rozvojový projekt UK v Praze 2021-2022 – Rozvoj standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia s ohledem na aktuální metody a zkušenosti se vzděláváním na dálku. Zapojení ZČU, zpracování úkolu "Návrh jednotné terminologie pro popis a definici forem výuky a studia vhodný pro implementaci na národní úrovni včetně metodických doporučení pro implementaci na úrovni VŠ" - vedoucí týmu.
 • NIDV: Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů, Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_052/0008363
  Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
  Prioritní osa: PO 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  
  Výzva: 02_17_052 Individuální projekty systémové III
  Typ projektu: Individuální projekt systémový
  Doba realizace: 1.1.2018-31.10.2022 (ukončení projektu; 31.3.2023 vyhodnocení přínosů)  
  KA 04 – Kabinety: Sestavení dokumentů obsahujících klíčové linie dlouhodobého kvalitativního rozvoje všech stránek vzdělávacích oblastí. Ověření činnosti a dopadu modelu systému 12 národních, krajských a oblastních metodických kabinetů a sítě ICT metodiků na úrovni kraje – odborný tým 04 B – metodik specialista
 • Projekt Pregraduální vzdělávání – individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Zvyšování kvality pregraduálního vzdělávání na FPE ZČU v Plzni – garant KA2, obecný didaktik, člen akčního výzkumného týmu, 2016-2018
 • Dotační program MŠMT Podpora nadaných žáků základních a středních škol – Aktivity podporující přírodovědné vzdělávání nadaných žáků v Plzeňském a Karlovarském kraji II (0060/7/NAD/2018) – členka týmu.
 • Projekt ESF – Inovace předmětů – výstup CW předmět Andragogika (ESF KA2, KA7), 2018 – členka týmu