Katedra lidských zdrojů

Katedra lidských zdrojů je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Komunikační dovednosti Psychologie II
Komunitní práce Psychologie a sociologie řízení
Leadership Rozvoj lidských zdrojů
Management lidských zdrojů I Řízení lidských zdrojů
Management lidských zdrojů II Řízení sociální práce
Manažerské dovednosti Sociální patologie
Manažerské rozhodování Sociální pedagogika
Organizační kultura Sociologie I
Personalistika Sociologie řízení
Personální řízení podniku Vzdělávání dospělých
Podniková kultura Vyjednávání a řešení konfliktů
Psychologie  

 

< zpět

prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová Müllerová, Ph.D., MPH

prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová Müllerová, Ph.D., MPH

Komunikace a komunikační dovednosti, Komunikační dovednosti, Organizační kultura, Podniková kultura,
Sociální patologie, Vzdělávání dospělých

Vystudovala magisterské a doktorské studium na Univerzitě Karlově, Filozofické fakultě, obor pedagogika, ošetřovatelství, na České zemědělské univerzitě, Provozně ekonomické fakultě obor veřejná správa a regionální rozvoj. Habilitovala v oboru pedagogika, jmenovací řízení absolvovala v oboru ošetřovatelství. Na Fakultě veřejného zdravotnictví Slovenské zdravotnické univerzity úspěšně ukončila tříleté specializační studium oboru řízení veřejného zdravotnictví.

Ve svém odborném zaměření v oblasti pedagogiky, managementu a zdravotnictví se specializuje zejména na problematiku řízení lidských zdrojů, vzdělávání a metodologii výzkumu.

Publikační činnost

 • HAJEROVÁ-MÜLLEROVÁ, L. Vzdělávání dospělých. Praha, VŠEM, 2016. ISBN 978-80-87839-70-6.
 • HAJEROVÁ-MÜLLEROVÁ, L. Sociální pedagogika, sociální patologie. Praha, VŠEM, 2014. 188 s. ISBN 978-80-87839-34-8.
 • HAJEROVÁ-MÜLLEROVÁ, L., HAJER, M. PYŠNÝ, L., PETRŮ, D. Strategie poskytování vzdělávání a péče v období raného dětství - opatření pro pomoc dětem ze znevýhodněného prostředí. In Sborník z mezinárodní konference "Sociální pedagogika v kontextu životních etap člověka", Brno, IMIS, 2013, 231-268. ISBN 978-80-87182-43-7.
 • HAJEROVÁ-MÜLLEROVÁ, L. Komunikační dovednosti. Praha, VŠEM, 2012. 154 s. ISBN 978-80-86730-99-8.
 • PYŠNÁ, J., HAJEROVÁ-MÜLLEROVÁ, L., PYŠNÝ, L., ŠKODA, J. Zdraví a nemoc ve stáří. In. PYŠNÁ, J. Kvalita života seniorů a pohyb. Bratislava: Infopress, 2010, s. 15 – 27. ISBN 978-80-85402-98-8. – kapitola v monografii
 • PYŠNÁ, J., HAJEROVÁ-MÜLLEROVÁ, L., PYŠNÁ, D., PYŠNÝ, L., ŠKODA, J. Komplexní geriatrické hodnocení. In. PYŠNÁ, J. Kvalita života seniorů a pohyb. Bratislava: Infopress, 2010, s. 52 – 71. ISBN 978-80-85402-98-8. – kapitola v monografii
 • PYŠNÁ, J., HAJEROVÁ-MÜLLEROVÁ, L., PYŠNÁ, D., PYŠNÝ, L., ŠKODA, J. Geriatrické syndromy. In. PYŠNÁ, J. Kvalita života seniorů a pohyb. Bratislava: Infopress, 2010, s. 72 – 104. ISBN 978-80-85402-98-8. – kapitola v monografii
 • HAJEROVÁ-MŰLLEROVÁ, L., PYŠNÝ, L. Problematika vzdělávání sester v ošetřovatelském managementu – inspirace australským výzkumem. In Padyšáková, H., Repková, A. (Eds.) Vzdelávanie v nelekárskych odborech, Zborník zo IV. medzinárodnej konferencie, Bratislava, SZU 2010, 46 – 52. ISBN 978–80-89352-47-0. 
 • HAJEROVÁ-MŰLLEROVÁ, L., HAJER, M., PYŠNÝ, L. Problematika atribuční chyby v poradenské péči o rodinu. In Sborník z mezinárodní konference „Dilemata sociální pedagogiky v postmoderním světě“, Brno, IMS, 2012, 195 - 198. ISBN 978-80-87182-27-7. 
 • HAJEROVÁ-MŰLLEROVÁ, L., PYŠNÝ, L., DOBRÍKOVÁ, P., MŰLLEROVÁ, J., PYŠNÁ, J. Vliv kauzální atribuce na komunikaci v domácí hospicové péči. Paliatívna medicína a liečba bolesti, 2012, 15, 33 – 34. ISSN 1337-6896. 
 • PYŠNÝ, L., BOTEK, O., HAJEROVÁ-MŰLLEROVÁ, L. Marihuana a možnosti jejího vhodného využití u pacientů v hospicové péči v České republice. Paliatívna medicína a liečba bolesti, 2012,15, 6 – 8. ISSN 1337-6896.
 • HAJEROVÁ-MŰLLEROVÁ, L., PYŠNÝ, L. Nové možnosti MBA studia ve zdravotnictví a v sociálních službách v České republice. Zdravotníctvo a sociálna práca, 2012, 7, 36 - 42. ISSN 1336-9326. 
 • PYŠNÝ, L., BOTEK, O., HAJEROVÁ-MŰLLEROVÁ, L., PYŠNÁ, J. Řešení syndromů imobility a hypomobility, dekondice a svalové slabosti u seniorů v domácí hospicové péči. Paliatívna medicína a liečba bolesti, 2012, 15, 17 – 19. ISSN 1337-6896. 
 • PYŠNÝ, L., HAJEROVÁ-MŰLLEROVÁ, L., PYŠNÁ, J. First aid outdoor activities – emergency reruscitation. Journal Of Outdoor Activities, 2011, 2, 88 - 98. 
 • HAJEROVÁ-MŰLLEROVÁ, L., PYŠNÝ, L., MÜLLEROVÁ, J. Control of pupils’ learning activity outside the classroom in the natural surroundings. Journal Of Outdoor Activities, 2010, 1, 48 - 53. 
 • HAJEROVÁ-MŰLLEROVÁ, L., HAJER, M., PYŠNÝ, L. Vzdělávání jako nástroj řešení regionálních disparit na trhu práce. In Sborník z mezinárodní konference „Dilemata sociální pedagogiky v postmoderním světě“, Brno, IMS, 2012, 17 - 22. ISBN 978-80-87182-27-7. 
 • HAJEROVÁ-MŰLLEROVÁ, L., HAJER, M. Vliv vzdělávání na kvalitu života v prodlouženém ekonomicko-aktivním životě. In Sborník mezinárodní konference 2011 „Úloha inovací v prodlužování ekonomicky aktivního života“, Praha, VŠMIE, 2011, 249 - 262. ISBN 978-80-86847-57-3. 
 • HAJEROVÁ-MŰLLEROVÁ, L., ŠIMEK, Z. Podniková kultura. Praha: VŠEM, 2011. 132 s. ISBN 978-80-86730-65-3.
 • (s L. Pyšným) Problematika vzdělávání sester v ošetřovatelském managementu – inspirace australským výzkumem. In PADYŠÁKOVÁ, H., REPKOVÁ, A. (eds): Vzdelávanie v nelekárskych odboroch. Zborník zo IV. medzinárodnej konferencie. Bratislava: SZU 2010, s. 46 – 52. ISBN 978–80-89352-47-0.
 • (s L. Pyšným a J. Müllerovou) Control of pupils’ learning activity outside the classroom in the natural surroundings. Journal of Outdoor Activities, 4, 1, 2010, p. 48-53. ISSN 1802-3908.
 • (s L. Pyšným a J. Pyšnou) Influence of outdoor physical activities on seniors' locomotive system. Journal of Outdoor Activities, 4, 1, 2010, p. 77–87. ISSN 1802-3908.
 • (s M. Hajerem, J. Škodou a J. Pyšnou) Motivační program organizace. In ŠKODA, J., DOULÍK, P. (ed) Pomáhající profese v reflexi aktuálních společenských proměn. Sborník z konference se zahraniční účastí Pedagogika v reflexi aktuálních společenských proměn. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2009, s. 98 - 102. ISBN 978-80-7044-040-2.
 • (s M. Hajerem) Strategie rozvoje školy a řízení pedagogického procesu. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2007, s. 118. ISBN 978-80-7044-861-8.
 • (s M. Hajerem) Úvod do personálního managementu a vedení lidí v organizaci. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2007, s. 140. ISBN 978-80-7044-859-5.
 • (s M. Hajerem) Řízení organizace. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2007, s. 122. ISBN 978-80-7044-860-1.
 • (s M. Hajerem, J. Škodou, P. Doulíkem  a J. Pyšnou) Řízení kvality života v organizaci. In KOL. AUTORŮ. Kvalita života I. Ústí nad Labem: Ústav zdravotnických studií UJEP, 2007, s. 68 - 76. ISBN 978-80-7044-893-9.
 • (s J. Škodou) Kompetence koordinátorů kurikula školy. In. Sborník z mezinárodní konference „Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy“. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2006, s. 94-97. ISBN 80-7041-404-9.
 • (s J. Škodou a P. Doulíkem) Kurikulární reforma – reforma kompetencí koordinátorů kurikula školy. Mezinárodní konference „Cesta rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání do škol“ Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta, 2006, s. 46 - 50. ISBN 80-7044-832-6.

Pedagogická činnost

 • VŠEM: Komunikační dovednosti, Organizační kultura, Podniková kultura, Sociální patologie, Sociální pedagogika, Vzdělávání dospělých

Granty a členství

 • 2013 – 2015 (VŠMIEP)

Projekt: TEMPUS
Název: „ENHANCING ALBANIAN SYSTEM OF QUALITY ASSURANCE IN HIGHER EDUCATION: APPLICATION OF THE PROCESS- AND OUTCOME-BASED METHODOLOGY“ – spoluřešitelka, hlavní řešitel: prof. Serge Chernyshenko, Universität Koblenz-Landau.

 • 2013 – 2015 (VŠMIEP)

Projekt: MŠMT
Název: KREDO – Kvalita, relevance, efektivita, diverzifikace a otevřenost vysokého školství v ČR
CZ 1.07/4.1.00/33.0005
Řešitel – garant VŠ: Lenka Hajerová-Műllerová

 • GA ČR - „Učební styl žáka – jedna z podmínek umožňující řízení učební činnosti jako aktivní konstrukci poznání“, řešitelka
 • MŠMT - „Podpora zkvalitnění informační infrastruktury pro vzdělávání studentů kombinované formy studia prostřednictvím e-learningu“, řešitelka
 • Evropský sociální fond - „Inovace a modularizace studia školského managementu v rámci celoživotního vzdělávání“, řešitelka
 • MŠ Dánské království a MŠMT ČR - „The Learning Teacher“, spoluřešitelka
 • FRVŠ - „Univerzitní poradenské centrum“, spoluřešitelka
 • PF UJEP - „Změny výuky v souvislosti se současnými tendencemi vzdělávání“, spoluřešitel
 • FRVŠ - „Multimediální studijní opora vybraných výzkumných metod v pedagogice“, spoluřešitelka
 • GA ČR - „Kvalita života dětí a mládeže“, spoluřešitelka
 • Členka vědecké rady FOZOŠ SZU Bratislava
 • Členka ČAPV

Konference

 • Mezinárodní konference „Sociální pedagogika v kontextu životních etap člověka“, Brno, IMIS, 2013
 • Mezinárodní konference „Dilemata sociální pedagogiky v postmoderním světě“, Brno, IMIS, 2012 
 • Mezinárodní konference „Úloha inovací v prodlužování ekonomicky aktivního života“, Praha, VŠMIE, 2011 
 • IV. medzinárodna konferencia Vzdelávanie v nelekárskych odborech, Bratislava, SZU, 2010