VŠEM > Studium VŠEM > Stipendia VŠEM > Sociální stipendium

Sociální stipendium

Sociální stipendium je poskytováno studentům, kteří splňují podmínky pro jejich přiznání dle podmínek MŠMT ČR. Podmínky pro udělení stipendií upravují Vnitřní předpisy VŠEM (Stipendijní řád VŠEM).
  • Sociální stipendia se vyplácejí zpravidla dvakrát ročně, vždy za běžný kalendářní rok, a to zpětně bezhotovostní platbou na bankovní účet studenta.
  • Výplatní termín stanovuje svým rozhodnutím rektor VŠEM, a to na základě podkladů o přidělení dotace z MŠMT (leden, červenec).
  • V případě, že MŠMT ČR neposkytne prostředky na vyplacení sociálního stipendia, VŠEM nemá povinnost stipendium vyplatit.
  • Student je povinen neprodleně (nejpozději však do 15 dnů od doby, kdy rozhodná skutečnost nastala, nebo se o ní dozvěděl) písemně oznámit změnu rozhodných skutečností pro přiznání a výplatu stipendia. V případě, že dojde k neoprávněné výplatě stipendia, vrátí student všechny neprávem vyplacené částky VŠEM.

Podmínky pro udělení stipendia

Nárok na sociální stipendium má student, který předloží písemné potvrzení vydané úřadem státní sociální podpory o tom, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přiznání přídavku na dítě za kalendářní rok uvedený v potvrzení nepřevýšil součin částky životního minima a koeficientu 1,5. Toto potvrzení platí pro účely přiznání sociálního stipendia po dobu 21 měsíců od uplynutí roku, za který byl příjem rodiny zjišťován.
  • Nárok vzniká po standardní dobu studia za každý celý kalendářní měsíc, po který student splňuje podmínky pro jeho přiznání. Nárok na přiznání sociálního stipendia nevzniká za měsíce červenec a srpen a dále za všechny kalendářní měsíce, ve kterých měl student přerušeno studium alespoň na jeden den.

Žádost o sociální stipendium

Žadatel o sociální stipendium zašle prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formulář/Stipendia kompletně vyplněnou nascanovanou Žádost o přiznání sociálního stipendia (obsahující mj. vlastnoruční podpis žadatele) a písemné potvrzení vydané úřadem státní sociální podpory doručí (osobně/poštou) Informačně poradenskému centru VŠEM.
  • Nejpozději do 1.11. (1. - 3. ročník studia) na období září/říjen až prosinec aktuálního kalendářního roku.
  • Nejpozději do 1.4. (1. - 3. ročník studia) na období leden až červen aktuálního kalendářního roku.
  • Student vždy zodpovídá za správné, úplné a včasné dodání všech podkladů sám.
  • Pozdní nebo neúplné žádosti budou po následné kontrole vyřazeny (po uzávěrce termínu pro odevzdání).