VŠEM > Studium VŠEM > Stipendia VŠEM > Stipendium VŠEM

Stipendium VŠEM

Stipendium VŠEM je udělováno ve standardní době studia v rámci stipendijního programu VŠEM, a to až do výše 100 % ročních studijních poplatků (z cenové úrovně Premium) při plnění stanovených podmínek.

Podmínky udělení

 • Studijní průměr a mimořádné studijní výsledky (studijní průměr do 1,2)
 • Odborné práce studentů na VŠEM (seminární, bakalářská/diplomová práce)
 • Rozvoj a výzkum (zapojení do rozvojových a výzkumných projektů VŠEM)
 • Společenský přínos studenta v rámci společenské odpovědnosti
 • Percentil 95 % a vyšší v testu Obecných studijních předpokladů (Scio)
 • Váleční veteráni ČR (dle Zákona č. 170/2002 Sb.)
 • Neziskové organizace (zaměstnanci NGO)
 • Zdravotnictví (zdravotničtí a sociální pracovníci zdravotnických a sociálních zařízení)
 • Vrcholový sport (členové reprezentace ČR)
 • Hendikepovaní a zdravotně postižení (držitelé průkazů ZTP)
 • Svobodné matky/samoživitelky

Podklady pro udělení

 • Ročníková a maturitní vysvědčení (pro studium Bc.) se studijním průměrem do 1,2.
 • Dodatek k diplomu (pro studium Ing./MBA/Ph.D.) se studijním průměrem do 1,2.
 • Statut válečného veterána, viz Osvědčení válečného veterána (Ministerstvo obrany ČR).
 • Pracovní poměr na dobu neurčitou v rámci neziskových, zdravotních a sociálních organizací/zařízení (název instituce, pracovní pozice, datum nástupu, prohlášení, že dotyčný uchazeč není ve zkušební/výpovědní lhůtě).
 • Potvrzení o členství v reprezentaci České republiky (olympijský sport, předložit doporučení příslušného sportovního svazu či ČOV a sportovní výsledky).
 • Průkaz ZTP či potvrzení příslušného úřadu (hendikepovaní a zdravotně postižení občané ČR).
 • Doklad o pobírání sociálních dávek, příspěvku na bydlení apod. (Svobodné matky/samoživitelky pobírající peněžitou pomoc v mateřství)

Administrace žádosti (uchazeči)

Žadatel musí splnit v rámci přijímacího řízení stanovené podmínky pro udělení Stipendia VŠEM s tím, že o udělení/neudělení Stipendia VŠEM rozhoduje Rektor VŠEM (Stipendium není nárokové).

 • Žádost o Stipendium VŠEM je uváděna uchazečem v rámci I. kola PŘ (elektronický dotazník PŘ).
 • Do 10 dnů od I. kola přijímacího řízení je uchazečem do SIS VŠEM/Soubory uchazeče/studenta uložena esej v rozsahu 1 - 2 stran a podklady pro udělení Stipendia VŠEM (Pokud uchazeč podklady do 10 dní nedodá, je uvedené považováno za nesplnění podmínek pro udělení stipendia VŠEM a zahájení v daném termínu zahájení je možné jen v rámci volby z nabízených cenových úrovní).
 • Povinností je absolvování pohovoru v rámci přijímacího řízení (II. kolo PŘ), rezervace termínu je možná v rámci rezervační aplikace.

Administrace žádosti (studenti)

Žádost o Stipendium VŠEM od 2. ročníku studia předkládá student Informačně poradenskému centru VŠEM v závislosti na svém termínu zahájení studia prostřednictvím SIS/Studijní formulář/Stipendia s tím, že žádost je schvalována Rektorem VŠEM (na udělení Stipendia VŠEM není právní nárok). Termín pro zaslání žádosti o prodloužení stipendia na další ročníky studia je dán podle termínu zahájení studia (říjen do 15.7., leden do 15.11., duben do 15.2.).

Rozsah a délka Stipendia VŠEM

Objem a výše udělených Stipendií VŠEM je stanoven dle počtu studentů, kteří splnili podmínky pro přiznání stipendia pro daný akademický rok, respektive výší disponibilních finančních prostředků ze stipendijního fondu VŠEM.

 • Rozsah uděleného stipendia 50 % až 100 % ročních studijních poplatků pro daný akademický rok (v návaznosti na udělené Stipendium).
 • Stipendium VŠEM je udělováno na období jednoho akademického roku s možností prodloužení, navýšení, krácení nebo odebrání, na základě plnění studijních povinností.

Udržení Stipendia VŠEM

V případě nesplnění podmínky pro udržení Stipendia VŠEM (odebrání stipendia a doplacení cenového rozdílu do cenové úrovně Premium), pokračuje student standardně v rámci své cenové úrovně.

 • Stipendium VŠEM je uděleno vždy na dané období s tím, že v případě přerušení studia nemají níže stanovené podmínky odkladný účinek.
 • Zanechání, respektive ukončení studia jiné než řádné nebo vyloučení ze studia, je považováno za nesplnění podmínek Stipendia VŠEM.
 • Termín pro zaslání žádosti o udělení stipendia pro další ročníky studia je dán dle termínu zahájení studia (Říjen do 15.7., Leden do 15.11., Duben do 15.2.).
PODMÍNKY UDRŽENÍ STIPENDIA VŠEM
 • Splnění minimálně 50 % kreditů za akademický rok/ročník (Bc./BBA/Ing./MSc. - 30 kreditů).
 • V rámci splnění 50 % kreditů musí být klasifikována za ročník minimálně 1 SP/ZP/PP vyjma eseje (platné pro Bc./BBA) a 1 ZZK (pokud student měl studijní předměty, které jsou její součástí v daném ročníku v rozvrhu).
 • Bez administrativních bodů v rámci studia/akademického roku.
 • Studentské aktivity a participace na akcích VŠEM / ročník (neplatí pro Stipendium VŠEM pro válečné veterány.).