VŠEM > Studium VŠEM > Stipendia VŠEM > Ubytovací stipendium

Ubytovací stipendium

Ubytovací stipendium je poskytováno studentům, kteří splňují podmínky pro jejich přiznání. Podmínky pro udělení stipendií upravují Vnitřní předpisy VŠEM (Stipendijní řád VŠEM).
 • Ubytovací stipendia se vyplácejí zpravidla dvakrát ročně, vždy za běžný kalendářní rok, a to zpětně bezhotovostní platbou na bankovní účet studenta.
 • Výplatní termín stanovuje svým rozhodnutím rektor VŠEM, a to na základě podkladů o přidělení dotace z MŠMT ČR (leden, červenec).
 • V případě, že MŠMT ČR neposkytne prostředky na vyplacení ubytovacího stipendia, VŠEM nemá povinnost stipendium vyplatit.
 • Student je povinen neprodleně (nejpozději však do 15 dnů od doby, kdy rozhodná skutečnost nastala, nebo se o ní dozvěděl) písemně oznámit změnu rozhodných skutečností pro přiznání a výplatu stipendia.
 • V případě, že dojde k neoprávněné výplatě stipendia, vrátí student všechny neprávem vyplacené částky VŠEM.

Podmínky pro udělení stipendia

Ubytovací stipendium může být přiznáno studentům bakalářského i navazujícího magisterského studijního programu v prezenční formě studia, kteří nepřekročili standardní dobu studia (v probíhajícím ani v žádném ze souběžně studovaných studijních programů), studují v prvním akreditovaném studijním programu, popřípadě v akreditovaném studijním programu na něj navazujícím, a nemají místo trvalého bydliště na území hlavního města Prahy.
 • Nárok na ubytovací stipendium vzniká ode dne zahájení studia, a to za každý celý kalendářní měsíc, po který student splňuje podmínky pro jeho přiznání.
 • Nárok na ubytovací stipendium nevzniká za měsíce červenec a srpen (a také září pro studenty zahajující studium v termínu Říjen), za všechny kalendářní měsíce, ve kterých měl student přerušeno studium alespoň na jeden den, a pokud bylo studentovi uloženo podmínečné vyloučení.
 • Výše ubytovacího stipendia se stanoví podle počtu studentů, kteří splnili podmínky pro jeho přiznání dle disponibilních finančních prostředků VŠEM a výše dotace poskytnuté MŠMT ČR, kdy maximální výše ubytovacího stipendia pro jednoho studenta je 540 Kč/měsíc.

Žádost o ubytovací stipendium

Žadatel o ubytovací stipendium zašle prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Stipendia kompletně vyplněnou nascanovanou Žádost o přiznání ubytovacího stipendia, která musí obsahovat mj. vlastnoruční podpis žadatele.

 • Nejpozději do 1.11. (1. - 3. ročník studia) na období září/říjen až prosinec aktuálního kalendářního roku.
 • Nejpozději do 1.4. (1. - 3. ročník studia) na období leden až červen aktuálního kalendářního roku.
 • Student zodpovídá za správné, úplné a včasné dodání všech podkladů sám.
 • Pozdní nebo neúplné žádosti budou po následné kontrole vyřazeny (po termínu pro odevzdání).
 • Podkladem pro přiznání ubytovacího stipendia jsou údaje zjištěné z informačního systému Sdružené informace matrik studentů (SIMS).