VŠEM > Informace VŠEM > Aktuality VŠEM

Aktuality VŠEM

Zpravodaj VŠEM 01 2011/2012

16. 12. 2011 14:26

V SIS VŠEM byl zveřejněn Zpravodaj VŠEM 01 (16/12/11), viz http://www.vsem.cz/zpravodaj-vsem.html Vzhledem k tomu, že jsou zde uvedeny důležité informace, prosíme Vás o jeho prostudování. Z obsahu: dovolená VŠEM, studentské konference, cena rektora VŠEM 3.ročník (výsledky), výuková soustředění a EZT, studentská tiskárna VŠEM, mezinárodní studentský klub VŠEM, mezinárodní on-line studijní program , výuka cizích jazyků, studijní formuláře (dotazy studentů), elektronický zápis (změna termínu), maximální doba studia Ing./MBA, vstupní znalosti studijních předmětů, testová databáze VŠEM, seminární práce (prezentace), registrace na EZT, elektronické zkouškové termíny (přihlášení/odhlášení), modulová zkouška MBA, úřední doba studijního oddělení, slavnostní promoce VŠEM, diskusní duely VŠEM, Gaudeamus, career day VŠEM, profesní kurzy VŠEM, akademické mistrovství ČR.

ASU International Program

1. 12. 2011 13:00

V rámci spolupráce s Angelo State University (ASU) nabízí Vysoká škola ekonomie a managementu limitovanému počtu studentů prezenční a kombinované formy studia jedinečnou možnost zapojit se do mezinárodního studijního programu. 1) ASU Online International Program - Výuka probíhá výhradně distanční formou – online. - Výukovým jazykem je angličtina. - Délka programu je 2 roky s tím, že v každém ze 4 semestrů absolvují studenti jeden studijní kurz. - Výuku zajišťují zkušení lektoři Angelo State University. - Po absolvování každého semestrálního kurzu obdrží studenti certifikát a úspěšní absolventi celého programu získají na závěr absolventský certifikát Angelo State University. - Vzhledem k době trvání programu (2 roky), je program vhodný především pro studenty prvních a druhých ročníků. 2) Výuka - Výuka prvního kurzu International Management – začne v polovině ledna 2012 a potrvá do začátku května. - Distanční studium Online International Programu je náročné a vyžaduje proto časovou flexibilitu, aktivitu a maximální motivaci. 3) Přihlášení - Studenti, kteří mají zájem se do programu zapojit, zašlou přihlášku prostřednictvím SIS VŠEM, viz Administrativní přehled nejpozději do 12.12.2011. - S ohledem na to, že výuka probíhá v anglickém jazyce, musí studenti v termínu 13. – 15.12.2011 úspěšně absolvovat test z anglického jazyka. - Studenti budou vybíráni na základě výsledků testu z AJ a na základě studijních výsledků. - Maximální počet studentů je 8. Další informace na http://www.vsem.cz/asu-international-program.html
Zdroj: http://www.vsem.cz/studentsky-mail.html

Career day VŠEM

23. 11. 2011 13:56

Dne 8.12.2011 od 14hod se v prostorách školy uskuteční den profesního a kariérního rozvoje „Career day VŠEM“. Součástí programu budou přednášky odborníků z praxe: LMC (jobs.cz), PR klub, Marketingový institut, Česká spořitelna, Horton International, a další. Tematické zaměření přednáškových bloků, např: - Trendy trhu práce v ČR, možnosti uplatnění absolventů, očekávání firem - klíčové faktory úspěchu. - Jak získat dobré zaměstnání: nejdůležitější rady pro výběrová řízení (CV, motivační dopis, pohovor). - Jak oslovit, čím upoutat a na co nezapomenou při hledání práce v české a v zahraniční společnosti. - Význam zahraniční studijní zkušenosti pro budoucí rozvoj kariéry.Jednotliví přednášející zároveň představí specifika a náročnost různých profesních oborů (Marketing, Public Relations, Human Resources, Bankovnictví).

Diskuzní duel na téma "EVROPSKÁ UNIE"

10. 11. 2011 11:48

Ve středu 23.listopadu se na VŠEM od 16hod uskuteční debatní duel mezi Vladimírem Dlouhým a Petrem Zahradníkem na téma "EVROPSKÁ UNIE". Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. je český ekonom a politik, bývalý místopředseda strany ODA a ministr průmyslu a obchodu v letech 1992 až 1997 ve vládě Václava Klause. Je členem ODS od jejího vzniku. V letech 1989 až 1992 byl ministrem hospodářství ČSFR. V roce 2009 a 2010 byl členem Národní ekonomické rady vlády ČR. Je členem Trilaterální komise. Vystudoval ekonomii na Vysoké škole ekonomické v Praze. V letech 1980–1982 studoval postgraduální obor Matematická statistika a pravděpodobnost na Karlově univerzitě. V letech 1977–1983 přednášel na VŠE, od roku 1984 do roku 1989 byl zaměstnán v Prognostickém ústavu, kde po jistou dobu působil jako zástupce ředitele. Od roku 2000 přednáší jako vysokoškolský učitel na Institutu ekonomických studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2008 působí na Katedře ekonomie Národohospodářské fakulty VŠE v Praze, kde vyučuje předmět makroekonomie. Ing. Petr Zahradník, MSc. je ekonomický expert, analytik a konzultant specializující se na problematiku Evropské unie.Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor finance, kde byl promován v roce 1987. V letech 1993–1995 působil v Ústavu pro evropská a mezinárodní studia při Úřadu lucemburské vlády a v Mezinárodním ústavu pro analýzu aplikovaných systémů v rakouském Laxenburgu. Po návratu do České republiky působil více než sedm let jako makroekonomický analytik v soukromých společnostech aktivních na kapitálovém trhu – Conseq Finance (1999–2003) a Patria Finance (1995– 1997). V letech 1995 – 1999 působil také jako konzultant Kanceláře prezidenta republiky. V roce 2006 byl jmenován členem expertní skupiny Evropské komise EuroTeam. V roce 2009 byl jmenován členem Národní ekonomické rady vlády (NERV). V současnosti je projektovým manažerem a konzultantem EU Office. Přednáší ekonomii transformace na pražském centru New York University; podílí se na výuce a výzkumné činnosti na Vysoké škole ekonomické v Praze a řadě dalších univerzitních a výzkumných institucí v tuzemsku i zahraničí.

1. Studentská konference VŠEM

21. 10. 2011 10:05

Akademická rada VŠEM vyhlásila nejlepší písemné práce v rámci 1. Studentské konference VŠEM (prezentace SP) z 5.10.2011: 1. Vlach Petr (MBA 27) - Finanční hodnocení společnosti Autocont a.s. pro investory 2. Janková Pavlína (PE 40) - Specifika účtování v jednotlivých právních formách účetních jednotek 3. Koníř Pavel (MBA 25) - Analýza vývoje a hospodářsko-politické souvislosti v oblasti ekonomické reformy Za nejlepší písemnou práci v rámci 1. Studentské konference VŠEM je udělováno stipendium ve výši 2.000Kč s tím, že všechny vybrané práce budou zařazeny do Sborníku studentských prací VŠEM, který bude publikován na konci akademického roku. Na konci akademického roku bude odbornou komisí VŠEM vybrána nejlepší ročníková seminární práce a uděleno stipendium ve výši 10.000Kč.

Modulová zkouška MBA

10. 9. 2011 10:10

Od akademického roku 2011/2012 mají studenti studijního programu MBA možnost výběru v rámci kontroly studia mezi standardní zkouškou pro daný studijní předmět (EZT) nebo souhrnnou modulovou zkouškou (MZK) ze studijního modulu za studijní předměty v daném studijním modulu (ukončení probíhá formou případové studie a její prezentace), viz http://www.vsem.cz/zkousky-zk.html Modulová zkouška (MZK) prověřuje komplexní výstupní znalosti látky příslušného studijního modulu (moduly oborového základu) a její absolvování je možné po ukončení všech výukových soustředění z daného studijního modulu, viz http://www.vsem.cz/struktura-studia-mba.html Přihlášení studenta na modulovou zkoušku probíhá prostřednictvím vypsaných termínů SIS VŠEM/Zkoušky ve vyhrazených termínech, a to třikrát za akademický rok. Termíny budou vypsány po skončení admistrativního zápisu.

Úřední doba studijního oddělení

7. 9. 2011 12:52

Od 11.9.2011 dochází ke změně úřední doby studijního oddělení Po - Ne: 14 - 17 hod, viz http://www.vsem.cz/kontakty.html

Administrativní zápis AR 2011/2012

25. 8. 2011 10:07

Od 1.9. do 10.9.2011 probíhá řádný termín administrativního zápisu (AZ) pro studenty vyšších ročníků (včetně zahájení studia leden a duben 2011). Úřední doba studijního oddělení Po – Ne 10 - 16 hod. V době řádného AZ nelze provádět žádné další administrativní úkony (mimořádný termín zkoušek, nahlédnutí do testu atd.). 1) Student nemusí žádat o změnu termínu administrativního zápisu ve stanoveném rozsahu dní pro AZ (1.9. - 10.9.) s tím, že od 11.9. do 30.9. může student absolvovat pouze Mimořádný termín administrativního zápisu (MTAZ), který je zpoplatněn. 2) Administrativní zápis je povinný pro všechny studenty, kteří do doby konání administrativního zápisu nemají uzavřené studium. 3) V případě, že student v rámci AR 2011/2012 již nemá přímou výuku, může požádat o AZ bez osobní účasti, viz http://www.vsem.cz/administrativni-zapis.html 4) Student se může nechat zastoupit na AZ pouze na základě úředně ověřené plné moci, viz http://www.vsem.cz/administrativni-zapis.html. Podmínkou je prokázání totožnosti zmocněné osoby prostřednictvím průkazu studenta VŠEM (zmocnitel) a dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz) zmocněnce. 5) Průběh administrativního zápisu (1.9. – 10.9.2011): a) student se prostřednictvím předložení studentského průkazu VŠEM zaregistruje na studijním oddělení (5. patro), kde obdrží příslušné podklady ve dvou vyhotoveních (Zápisový list, E -index, Seznam převzaté studijní literatury, Prohlášení studenta). b) V učebně č.401 (4. patro) student příslušné podklady zkontroluje, vyplní (E-index, Prohlášení studenta, Zápisový list) a podepíše jejich převzetí. c) Jedno vyhotovení všech podepsaných podkladů student odevzdá v učebně č. 102 (přízemí), kde zároveň převezme studijní literaturu (Seznam převzaté studijní literatury podepisuje až po obdržení příslušné studijní literatury) pro daný akademický rok. Studenti, kteří již žádnou studijní literaturu nepřebírají, odevzdají příslušné dokumenty v učebně 401. 6) Upozorňujeme studenty, že největší počet přihlášených studentů je na první den administrativního zápisu (1.9.), respektive první víkendový den (3.9.). 7) Neprovedení administrativního zápisu pro daný akademický rok ve stanoveném termínu je považováno jako zanechání studia ze strany studenta (vyrozumění o ukončení studia). 8) Z důvodu plynulosti průběhu AZ žádáme studenty, aby si v SIS VŠEM aktualizovali údaje o svém zaměstnání/zaměstnavateli do 1.9.2011. V případě, že student není nikde zaměstnán, uvede „bez zaměstnání“. Tyto údaje jsou nutné pro Sdružené informace matrik studentů (SIMS). Zároveň žádáme o aktualizaci kontaktních údajů pro urychlení komunikace mezi studijním oddělením a samotnými studenty. Studenti mohou údaje editovat také v rámci AZ a to v učebně 308 (studovna). 9) Příslušné údaje budou kontrolovány v rámci AZ s tím, že studenti, kteří nebudou mít údaje řádně vyplněny, nebudou administrativně zapsáni do AR 2011/2012.

Nařízení rektora č. 05/2011

10. 8. 2011 21:34

V rámci Vnitřních předpisů VŠEM bylo zveřejněno Nařízení rektora č.05/2011 „Počet seminárních prací (Bc./P1, Bc./K1, Ing./K2, MBA/K1)“. Aktuální témata seminárních prací jsou nyní k dispozici v rámci příslušných seminárních bloků (SB), nikoli již v rámci samotných anotací studijních modulů.  Vzhledem ke stanovenému rozhodnému datu, respektive konci akademického roku 2010/2011, upozorňujeme studenty, že standardní doba pro hodnocení/klasifikaci seminární práce je zpravidla 30dní.
Zdroj: https://www.vsem.cz/sis/sis/studenti/hromadne-odesilani-emailu

Prázdninový provoz VŠEM 11.7. - 21.8.2011

3. 7. 2011 07:46

Ve dnech 11. 7. – 21. 8. 2011 probíhá na VŠEM prázdninový provoz všech administrativních a pedagogických pracovišť VŠEM (čerpání dovolené akademických a administrativních pracovníků VŠEM) s tím, že vypsané termíny zkouškových soustředění zůstávají v platnosti dle harmonogramu v SIS VŠEM/Zkoušky studenta. Úřední doba studijního oddělení ve dnech 11.7. - 21.8.2011: Po–Pá (15–17 hod.), So–Ne (pouze v rámci konaných zkouškových soustředění, EZT, ZZK). Zároveň se od 4.7. do 21.8.2011 prodlužuje lhůta na vyřízení žádostí/dotazů studentů na 7 dní. Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné prožití letních měsíců.

Elektronický zápis (AR 2011/2012)

27. 5. 2011 09:32

V termínu od 1.6. do 1.7.2011 bude probíhat Elektronický zápis do akademického roku 2011/2012. Student si elektronickým zápisem stanovuje, respektive potvrzuje harmonogram studia (rozvrh) a datum a čas administrativního zápisu (od 1.9.2011 do 10.9.2011) pro daný akademický rok. Podrobně si přečtěte informace týkající se administrace elektronického zápisu, viz Podniková ekonomika, Komunikace a lidské zdroje, Marketing, Management firem, Master of Business Administration.

Prezentace metody bargainingu

19. 5. 2011 08:20

Katedra marketingu Vysoké školy ekonomie a managementu představí dne 19.5.20011 ve 14 hodin metodu bargainingu ve výběrových řízeních. Při praktickém využití metoda eliminuje  potenciál korupce ve výběrových řízeních a  dokáže eliminovat zbytečná předražení nabídek  (v praxi ověřeno  o 23 až 34%) ve výběrových řízeních  pro  stát,  ministerstva, organizace , nemocnice, podnikatelské subjekty  aj.  Současně bude ukázáno a předvedeno, jak se uvedená metoda  vyučuje v bakalářských, magisterských a MBA programech na VŠEM. Představení se uskuteční v rámci 1. Mezinárodní konference o marketingové komunikaci  v sekci  Moderní výuka integrované marketingové komunikace v objektu  Vysoké školy finanční a správní  (aula přízemí) na adrese Estonská 500, Praha 10.

Mladý ekonom roku

12. 5. 2011 01:00

Česká společnost ekonomická vyzývá k účasti na 18. ročníku soutěže Mladý ekonom roku. Soutěže se mohou účastnit čeští občané nebo řádní studenti vysokých škol v České republice (bakalářského, magisterského i postgraduálního studia) do 30 let. Každý z účastníků může do soutěže zaslat pouze jednu práci v rozsahu do 30 stran (do 54 tis. znaků včetně mezer) včetně povinně uvedeného abstraktu, klíčových slov a JEL klasifikace. Termín pro zaslání práce je do 15. září 2011. Pro zařazení do soutěže je nutné vyplnit přihlášku a zaslat také krátké netechnické shrnutí v rozsahu maximálně 100 slov pro mediální propagaci v případě ocenění práce. Tím se účastník soutěže zároveň zavazuje v případě svého ocenění krátce prezentovat svou práci v rámci valného shromáždění ČSE, kde budou výsledky soutěže vyhlášeny. Přihlášku lze spolu se statutem soutěže nalézt na www.cse.cz. Soutěžní příspěvek (bez uvedení identifikace autora v textu) spolu s netechnickým shrnutím a přihláškou do soutěže zasílejte výhradně elektronickou cestou na e-mailovou adresu cse@cse.cz. Odměna za první místo v soutěži Mladý ekonom roku činí 20.000 Kč. Prezident společnosti může dále udělit „Cenu Karla Engliše“ za nejlepší práci zabývající se českou hospodářskou politikou. Čestným uznáním může být rovněž oceněna práce autora do 25 let věku, který nebyl ČSE v minulosti oceněn.

Promotým VŠEM (P1)

20. 4. 2011 12:35

Máte zájem získat zkušenosti z oblasti marketingu? Vysoká škola ekonomie a managementu hledá nové členy do svého promotýmu. Budete mít možnost prezentovat svou školu na propagačních akcích různého druhu, jako jsou například festivaly Mezi ploty, Jeden svět, mezinárodní veletrh vzdělávání Gaudeamus a na dalších. Získáte tak kromě množství zkušeností i nový náhled na marketingovou komunikaci v praxi. Stručný životopis s krátkým motivačním dopisem zasílejte do 30.4. prostřednictvím Studijního formuláře/IPC (mimoškolní aktivity).

Volby do Studentské rady VŠEM

8. 4. 2011 10:45

Předseda Studentské rady Vysoké školy ekonomie a managementu (Tomáš Michalec, PKLZ 02)  vyhlašuje volby do SR VŠEM pro volební období 2011. Přihlásit do voleb se může každý student VŠEM nebo může být navržen 10 členy akademické obce. Kandidatura musí obsahovat: a) charakteristiku nominovaného (jméno, příjmení, věk, studijní skupinu, …) b) stručný volební program c) fotografii d) v případě návrhu kandidatury i seznam navrhovatelů s podpisy a souhlas navrženého kandidáta 1) Kandidaturu odešlete prostřednictvím Studijního formuláře/IPC (mimoškolní aktivity). 2) Termín pro podávání kandidátek začíná 11. dubna 2011 a končí 18. dubna 2011. Poté budou nejpozději do 20. dubna 2011 zveřejněny kandidátky na webu VŠEM. 3) Volby do Studentské rady probíhají elektronicky, prostřednictvím SIS VŠEM (Anketa), kde student vybírá preferovaného kandidáta. 4) Způsob a pravidla voleb upravují dále IP 01 - Volební řád a další Interní předpisy SR VŠEM, viz Studentská rada VŠEM http://www.vsem.cz/studentska-rada-vsem.html Vysoká škola ekonomie a managementu zároveň vypisuje 3 mimořádná stipendia (100%, 50%, 50%) pro zástupce SR VŠEM, kdy podmínky pro získání stipendií budou uveřejněny na stránkách Studentské rady VŠEM.

Podklady pro zápis do 1.ročníku

21. 3. 2011 19:07

Od 18.3.2011 jsou k dispozici podklady pro zápis do 1.ročníku (termín zahájení studia Duben 2011), a to prostřednictcím SIS VŠEM/Výsledky a podklady PŘ. Elektronický zápis pro uchazeče je otevřen v termínu 18.3. - 1.4.2011.

Osobnost VŠEM

6. 3. 2011 16:27

Zapojte se do projektu volby Osobnosti VŠEM, viz http://www.vsem.cz/osobnost-vsem.html 1) Volba Osobnosti VŠEM spočívá v nominaci kandidáta prostřednictvím Kontaktního formuláře/Rektorát. 2) Nominovaní mohou být studenti, absolventi, lektoři nebo administrativní pracovníci z Vysoké školy ekonomie a managementu. 3) Součástí nominace je stručná charakteristika zvolené osoby spolu s důvodem nominace. Nominovaní kandidáti budou vybráni odbornou porotou složenou se zástupců a studentů VŠEM.

Administrativní komise VŠEM

23. 2. 2011 15:13

Od nového akademického roku umožňuje Administrativní komise VŠEM podání odvolání proti rozhodnutí příslušného administrativního pracoviště (studijní a technické oddělení, rektorát). Jedná se o administrativní rozhodnutí nesouvisejícími přímo s Vnitřními předpisy VŠEM (dotazy, žádosti, termíny plnění atd.).

Otevřené dveře psychologické poradny VŠEM

17. 2. 2011 16:45

Vysoká škola ekonomie a managementu pořádá dne 1.3.2011 od 16:00 hod. "Otevřené dveře psychologické poradny VŠEM" s PhDr. Michalem Novákem, členem Katedry řízení lidských zdrojů. V rámci této akce se studenti dozví o fungování psychologické porady, o profesi psychologa, psychologickém poradenství a psychoterapii, příjemcích psychologické péče a mýtech v oblasti psychologické péče. Svůj zájem o účast na této akci potvrďte prostřednictvím SIS VŠEM/Administrativní přehled, viz https://www.vsem.cz/sfsis/EventsCalendarSigning

Hosté na VŠEM - personální ředitelka ČS

14. 2. 2011 20:40

Ve čtvrtek 3. března 2011 se od 16:00 do 18:00 hodin uskuteční odborná přednáška personální ředitelky České spořitelny Ing. Jitky Schmiedové na téma "Personální management v praxi nadnárodní firmy, change management a kariéra ve velké firmě".