VŠEM > Informace VŠEM > Předpisy VŠEM > Ochrana osobních údajů

Čas čtení: 1 min.Ochrana osobních údajů

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Základní zásady zpracování osobních údajů

 • VŠEM při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s právními předpisy (evropskými i národními) a jen k plnění povinností svěřených jí zákonem a dalším činnostem vyplývajícím z jejího postavení jako vysoké školy.
 • Jedině v případech, kdy je to nezbytné, vyžaduje VŠEM ke zpracování osobních údajů udělení souhlasu, který musí být udělen svobodně, jednoznačně, ke konkrétnímu účelu a po informování o tom, jaký je účel udělení souhlasu. Souhlas je poskytován dobrovolně.

Identifikační údaje správce a pověřence pro ochranu osobních údajů

 • Správcem osobních údajů je Vysoká škola ekonomie a managementu, Nárožní 2600/9a, Prah 5, 158.00, Česká republika,

Účel zpracování osobních údajů

 • VŠEM zpracovává osobní údaje za účelem:

 1. uskutečňování akreditovaných studijních programů,
 2. uskutečňování programů celoživotního vzdělávání,
 3. zabezpečování přijímacího řízení,
 4. zajištění rovného přístupu ke studiu,
 5. uskutečňování výzkumu, vývoje a inovací a další tvůrčí činnosti,
 6. uskutečňování doplňkové činnosti,
 7. práce s absolventy,
 8. propagace
 9. zajištění bezpečnosti osob a majetku,
 10. zajištění podpůrných (administrativních) činnost

Kategorie zpracovávaných osobních údajů (uchazeči, studenti, absolventi, zaměstnanci)

 • VŠEM k výše uvedeným účelům zpracovává následující kategorie osobních údajů:
 1. základní identifikační údaje – jméno, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, čísla identifikačních dokladů,
 2. kontaktní údaje – telefonní čísla, e-mailové adresy, poštovní adresy,
 3. popisné údaje – věk, pohlaví, státní příslušnost, národnost, osobní stav, fotografie, zdravotní pojišťovna
 4. údaje vztahující se ke studiu - studijní výsledky, výstupy kontroly studia, identifikace dřívějších studií,
 5. údaje vztahující se k pracovnímu vztahu – pracovní zařazení, další současní zaměstnavatelé,
 6. ekonomické údaje – čísla bankovních účtů, informace o pobírání důchodů, rodičovských příspěvků, informace o platbách uchazečů, studentů
 7. informace vztahující se ke zdravotnímu stavu – pracovně lékařské posudky, doklady o zdravotním stavu u osoba se specifickými studijními potřebami,
 8. provozní a lokační údaje – informace z čidel pro čipové karty
 9. údaje o aktivitách subjektu – publikační aktivita, odborný profil, 
 10. případně další údaje.

Zdroje osobních údajů

 • VŠEM získává osobní údaje přímo od subjektu údajů.

Příjemci osobních údajů

 • VŠEM poskytuje přístup k vašim osobním údajům jiným subjektům jen v případě, že tyto subjektům zajišťují služby zajišťující řádný chod vysoké školy (správa informačních systémů) či subjekty u nichž je VŠEM zakladatelem. Těmto jiným osobám jsou údaje poskytnuty jen v případě, že je s nimi uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů, takže jsou ve vztahu k osobním údajům vázány stejnými povinnostmi jako VŠEM.

Doba zpracování osobních údajů

 • VŠEM zpracovává osobní údaje pouze po dobu trvání právního vztahu k ní a po nezbytnou dobu po jeho skončení pro splnění účelů evidenčních, kontrolních, statistických, archivních a pro účely vědeckého a historického výzkumu.

Práva při zpracování osobních údajů

 • Ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům můžete na VŠEM uplatnit následující práva:
 1. právo na přístup k osobním údajům – máte právo požadovat po VŠEM potvrzení, zda zpracovává osobní údaje a pokud ano, pak jaký je účel zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, kdo je příjemcem osobních údajů nebo o jaké kategorie příjemců jde, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uchování osobních údajů, právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informaci, zda dochází k automatizovanému zpracování či profilování,
 2. právo na opravu – právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů,
 3. právo na výmaz (právo být zapomenut) – týká se povinnosti správce vymazat zpracovávané osobní údaje; toto právo však neplatí vždy, neboť existují případy, kdy VŠEM k řádnému plnění svých úkolů osobní údaje zpracovávat musí (plnění zákonné povinnosti),
 4. právo na omezení zpracování– lze uplatnit v případě, že nechcete, aby VŠEM zpracovávala osobní údaje pro jiné, než nezbytné zákonné důvody,
 5. právo na přenositelnost osobních údajů – můžete požadovat, aby VŠEM tam, kde jí v tom nebrání zákonná překážka, předala osobní údaje vámi určenému správci,
 6. právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování – tuto námitku můžete vznést v případě, že si myslíte, že VŠEM zpracovává osobní údaje neoprávněně; námitku lze vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování,
 7. právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů – můžete se kdykoli se žádostí, podnětem nebo stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Uplatnění práv je možné elektronicky s elektronickým podpisem prostřednictvím e-mailu info@vsem.cz, datové schránky VŠEM, či prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adresu VŠEM.