VŠEM > Studium VŠEM > Magisterské programy Ing/MSc > Profil absolventa Ing. / MSc.

Profil absolventa Ing. / MSc.

Magisterský studijní obor rozvíjí primárně specializované znalosti studenta v rámci podnikového/organizačního prostředí s důrazem pro následné širší uplatnění absolventa v praxi. Obsah a náplň oborových specializací je následně dána specifickými požadavky dalšího profesního uplatnění v rámci působení absolventa v řídících a vedoucích funkcích na pozicích vyššího a středního managementu ve firmách a organizacích, viz Zaměstnavatelé studentů a absolventů VŠEM

Znalosti a dovednosti absolventa

 • Schopnost manažerské práce a řízení projektů, strategické myšlení.
 • Schopnost formulace a realizace strategií, schopnost přijímat a řídit změny.
 • Analytické schopnosti a dovednost aplikovat výsledky.
 • Schopnost rozhodovat na základě kvalitního data-mindingu.
 • Schopnost práce s faktory ovlivňujícími výkonnost firmy.
 • Znalosti a dovednosti v oblasti leadershipu, motivace, vedení a rozvoje lidských zdrojů, schopnost tvorby a vedení týmů.
 • Schopnost sebeprofilace a schopnost se kontinuálně učit a rozvíjet.

Finance

 • Profilové předměty: FINANČNÍ ŘÍZENÍ, MĚŘENÍ FIREMNÍ VÝKONNOSTI, FINANCE A FINANČNÍ TRHY, KRIZOVÝ MANAGEMENT
 • Schopnost tvorby finanční analýzy, schopnost finančního rozhodování.
 • Znalost principů řízení a rozvoje finančních aktivit organizace a schopnost jejich efektivního řízení.

Lidské zdroje

 • Profilové předměty: MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ, PRACOVNÍ PRÁVO, ORGANIZAČNÍ KULTURA, KRIZOVÝ MANAGEMENT
 • Schopnost analytické a aplikační práce s lidmi, jejich rozvoj v souladu s moderními koncepcemi.
 • Znalost právní úpravy a schopnost pracovat i nastavit systém v organizaci v souladu s legislativními podmínkami a požadavky v oblasti řízení lidských zdrojů.

Marketing a reklama

 • Profilové předměty: REKLAMA A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE, MEZINÁRODNÍ MARKETING, KRIZOVÝ MANAGEMENT, PUBLIC RELATIONS
 • Schopnost tvorby a využití marketingového výzkumu, formulace a řízení marketingové strategie.
 • Znalost principů funkce trhu a schopnost využití výsledků analýz při tvorbě, realizaci a vyhodnocení marketingové komunikační kampaně.

Management obchodu

 • Profilové předměty: MANAŽERSKÁ EKONOMIKA II, OBCHODNÍ DOVEDNOSTI, KRIZOVÝ MANAGEMENT, MANAGEMENT ZMĚNY
 • Schopnost efektivního řízení procesů, změn, rizik a krize na základě znalosti jejich stádií a zákonitostí včetně schopnosti předvídat a efektivně využívat svěřené zdroje.
 • Znalost principů funkce obchodních úseků a schopnost je efektivně nastavit a řídit.