Čas čtení: 1 min.Formy spolupráce

Spolupráce s podnikovou sférou je členěna v oblasti studia a studijních programů, vědy a výzkumu, strategie a rozvoje, partnerských a zahraničních vztahů, sportu a E-servisu, které jsou považovány za prioritní ve všech základních činnostech VŠEM.

Formy a obsah této spolupráce určuje jejich dlouhodobé cílové zaměření, specifikované jednak jako vytvoření systému zabezpečujícího soustavnou interakci vzdělávací, výzkumné, ediční a informační činnosti s podnikohospodářskou praxí a jednak jako využití výstupů této interakce k rozvoji komerčně úspěšné poradenské činnosti ve vztahu k subjektům podnikové sféry.

Formy spolupráce

 • Systematicky rozvíjená účast odborníků z praxe ve výuce a zejména ve vedení a hodnocení samostatných studentských prací.
 • Podpora aktivní účasti studentů a jejich zaměstnavatelů při specifikaci problémových okruhů z praxe, průběžně zapracovávaných do obsahu studijních předmětů a seminářů.
 • Spolupráce s tuzemskými a zahraničními vzdělávacími subjekty při oponování studijních textů, účasti ve státnicových komisích, realizaci tematicky specifických přednášek rozšiřujících obsah předmětů studijního programu, standardizaci výstupních znalostí profilových předmětů oborů a specializací.
 • Využívání stabilního okruhu odborníků z praxe (podniková sféra, profesní organizace, poradenské a konzultační firmy, instituce státní správy a samosprávy) k průběžnému hodnocení provázanosti obsahu jednotlivých studijních předmětů s aktuálními vývojovými trendy, potřebami a legislativními změnami.
 • Spolupráce s domácími a zahraničními institucemi v metodické oblasti s cílem zkvalitňování a rozvoje specifických učebních pomůcek, včetně využití informačních technologií, pro samostudijní účely.
 • Formy spolupráce v oblasti výzkumu jsou především určovány projektovým zaměřením samotné výzkumné činnosti VŠEM, kdy jsou finanční prostředky a technická pomoc vázány na řešení specifických a relativně úžeji konkretizovaných problémů (grantový systém podpory).
 • Spolupráce s praxí je podporována otevřeností grantového systému VŠEM ve fázi posuzování přihlášených projektů i hodnocení jejich výstupů (účastí odborníků z praxe ve funkci oponentů) i ve formě účasti odborníků z praxe na řešení jednotlivých projektů a prezentaci jejich výsledků.
 • Spolupráce s praxí prostřednictvím přidělení grantových prostředků VŠEM na řešení výzkumných projektů realizovaných jinými institucemi.
 • Podpora otevřenosti informační a ediční činnosti vůči příspěvkům odborníků z praxe, vytvářením stabilního okruhu přispěvatelů k problematice specifikované VŠEM v návaznosti na zaměření vzdělávací a výzkumné činnosti.

Oblasti spolupráce

 • Zadávání témat seminárních prací a jejich hodnocení.
 • Diplomové a bakalářské práce (doporučení vedoucích prací, popř. oponentů z řad odborníků z praxe, poradenství a konzultace).
 • Stáže, brigády pro studenty, praxe studentů.
 • Spolupráce na náborových aktivitách (nabídka volných pracovních míst, brigád na webových stránkách VŠEM, účast studentů na trainee programech).
 • Prezentace, workshopy a jiné akce odborníků z praxe (PR, Marketing, HR, právní experti atd.).
 • Možnost zajištění přednášek (např. v rámci Akademického dne VŠEM).
 • Spolupráce a garance odborných témat (studijních předmětů, odborných přednášek, přednášek z praxe).
 • Dny otevřených dveří společnosti (představení společnosti).
 • Praktické aplikace (přímý kontakt s odborníky z praxe a s úspěšnými podniky v rámci českého i mezinárodního trhu).
 • Vzájemná propagace (jako partner VŠEM uváděn na našich webových stránkách, eventuálně v reklamních kampaních a naopak).
 • Možnost vytvořit vzdělávací moduly (programy) na míru pro Vaše zaměstnance v rámci profesního a celoživotního vzdělávání.