VŠEM > Výzkum a projekty > Interní granty VŠEM

Čas čtení: 2 min.Interní granty VŠEM

Interní granty VŠEM (IG VŠEM) jsou vědecko-výzkumné projekty Vysoké školy ekonomie a managementu, do nichž jsou zapojeni lektoři a akademičtí pracovníci VŠEM. Cílem interních grantů je rozvoj vědy a výzkumu společně s prezentací výstupů a implementací výsledků do výuky. Granty a jejich podpora mají za úkol vytvořit na VŠEM kreativní a inovativní prostředí vedoucí k aktuálnímu a modernímu systému výuky.

Aktuální projekty IG VŠEM

Projekty IG VŠEM se zaměřují na odborné oblastí vyučované katedrami a pedagogickými pracovišti. Granty reflektují výzkumné oblasti rozvíjející vyučované obory bakalářského, magisterského i MBA studia.

 • Managementu firem, strategie, systémů řízení, manažerských dovedností včetně konceptu trvale udržitelného managementu a rozvoje.
 • Podnikové ekonomiky, včetně dílčích podoblastí – právo, etika, finance a finanční řízení, controlling.
 • Ekonomie, kdy zaměření je jak na oblast mikro-podnikání, tedy na ekonomiku firem, tak na makroekonomickou oblast a ekonomické prostředí.
 • Marketingu v oblastech marketingového výzkumu, analýza prostředí a marketingové strategie, komunikace a média.
 • Managementu lidských zdrojů, v oblasti firemní kultury, motivace, rozvoje, komunitní práce, personálního řízení, psychologie a sociologie.

Interní granty soustředí svou činnost na hloubkovou analýzu výzkumného problému. Jednotlivé aktivity jsou koncepčně řešeny a využívají moderních vědecko-výzkumných metod.

 • Analýza předpokladů a výsledků ve zkoumané oblasti, identifikace příčinných faktorů a nalezení řešení pro rozvoj zvoleného problému.
 • Analýza je založena na komplexních metodických přístupech, které kombinují sekundární a primární data, kvalitativní i kvantitativní přístupy řešení a na odlišení makroekonomického, odvětvového, regionálního a podnikového hlediska.
 • Cílem projektu je vytváření kvalifikovaných analytických podkladů pro rozhodování ekonomických subjektů při podpoře úspěšného přechodu České republiky na systém trvale udržitelné a znalostní ekonomiky.
 • Interní granty zapojují do aktivit i studenty VŠEM, kdy spolupracující studenti mají možnost zúčastnit se výzkumných projektů a rozšířit své dovednosti a schopnosti ve zvolené oblasti zkoumání.

Realizované projekty IG VŠEM

V akademickém roce 2014/2015 byla vyhlášena interní grantová soutěž dle pravidel uvedených výše. V termínu pro podávání žádostí bylo podáno celkem 8 návrhů projektů. Hodnocení projektů probíhalo ve dvou kolech. V rámci prvního kola byly hodnoceny formální náležitosti žádostí, v rámci druhého kola byly žádosti bodovány dle kvality návrhů. Následně byla sestavena tabulka výsledků interní grantové soutěže.

Přehled podpořených projektů

Ukončené projekty IG VŠEM

Generátory výkonnosti firmy (termín řešení 2012 - 2013) – hlavním řešitelem je Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA. Do projektu se aktivně zapojilo 8 spoluřešitelů. Cílem výzkumu je identifikace vybraných generátorů výkonnosti podniků a popis kauzální závislosti mezi těmito faktory a výkonností firem. Projekt komplexně analyzuje kvantitativní a kvalitativní faktory konkurenceschopnosti firem v ČR a identifikuje jejich vliv na růst a rozvoj podniků.

 • Generátory výkonnosti podniků ve vybraných sektorech průmyslu (řešitelé: M. Špaček, J. Hyršlová, R. Zuzák);
 • Inovace a řízení inovačního procesu jako generátor výkonnosti firmy (řešitelé: L. Čichovský, J. Boháček);
 • Faktory ovlivňující efektivitu řízení lidských zdrojů (řešitelka: L. Vnoučková);
 • Kapitálová struktura českých firem a Etika podnikání (řešitelka: I. Jindřichovská).

Výstupy IG VŠEM

Publikační a další diseminační aktivity IG VŠEM jsou realizovány v rámci výzkumných projektů. Výstupy se zaměřují zejména na bodované a mezinárodně uznávané vědecké časopisy a konference. Důraz je ovšem kladen i na popularizaci vědy a výstupy tedy cílí i na working papery (dílčí výzkumné studie), monografie, odborné články, účast na seminářích, pořádání workshopů, kulatých stolů a seminářů nad vlastními výzkumnými výstupy. Výstupy IG VŠEM jsou vedle vnějších odborných uživatelů určeny i jako doplňující výukové materiály pro studijní programy VŠEM. Současně je podporováno zapojení studentů do výzkumných aktivit IG VŠEM např. ve formě účasti na prováděných podnikových šetřeních a na tvorbě případových studií. V tomto případě je využíváno přínosu kombinované formy studia, která umožňuje bezprostřední propojení výuky, praktických zkušeností studentů a expertizy jejich zaměstnavatelů.

Dokumenty pro podávání žádostí IG VŠEM a podmínky soutěže: