Riziko a riziková analýza

Získáte znalosti a dovednosti pro zpracování rizikové analýzy, a to na konkrétních příkladech.

Předmět Riziko a riziková analýza se zabývá riziky a rizikovou analýzou. Cílem předmětu je získání znalostí a dovedností při zpracování rizikové analýzy na konkrétních příkladech. Důraz je kladen na procesy a metody rizikové analýzy. Současně je pozornost věnována různým přístupům a nástrojům využívaných při identifikaci a analýze rizik, tak aby výsledná analýza byla vhodným podkladem pro návrhy a vyhodnocení vhodných opatření na ošetření řešených rizik. Prostor je věnován i praktické aplikaci rizikové analýzy, a to od identifikace jevu, rozboru příčin, vyhodnocení dopadů, stanovení významu rizik až po sestavení kompletního registru rizik s kvantifikací celkového rizika, rozdělením rizika do skupin dle významu a přiřazením vlastníků rizika.

  • Teoretická východiska a vymezení pojmů. Riziko, riziková analýza.
  • Riziko. Kategorizace, příčiny, formulace.
  • Identifikace rizik. Vstupní údaje pro identifikaci, modely rizika, postup identifikace.
  • Analýza rizik. Kvalitativní. Hodnocení pomocí stupnic, škály hodnotících stupnic.
  • Analýza rizik. Semikvantitativní. Lineární a nelineární hodnotící stupnice, výhody a nevýhody.
  • Analýza rizik. Kvantitativní. Analýza scénářů, analýza citlivosti, metoda PERT.
  • Registr rizik.

Zita Prostějovská

  • Profesně se zaměřuje na problematiku řízení projektů a řízení rizik.
  • V roce 2010 se stala certifikovaným projektovým manažerem – IPMA level C.

Studijní materiály

  • Prezentace PPT

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Přednášky i videocvičení byly skvěle koncipovány. Paní docentka je odborník, který umí zaujmout. Její přednášky jsou jedny z nejužitečnějších a zároveň nejzábavnějších. Vše, co přednášela, využiji v praxi.

Vynikající výklad paní docentky Prostějovské, která nám srozumitelně vysvětlovala příklady a pravidelně procvičovala.

Pí. Prostějovská je odborník a dokáže zaujmout.