Elektronické právní jednání

Bez elektronického právního jednání se dnes v podnikání neobejdete.

Předmět Elektronické právní jednání navazuje na předchozí předměty zaměřené zejména osvojení principů soukromého práva a podnikání, dále tyto získané teoretické a praktické znalosti prohlubuje a rozvíjí ve specifické a významné oblasti právního jednání prostřednictvím moderních technologií. Získané teoretické i praktické znalosti jsou nezbytné pro efektivní a bezpečnou práci manažera při aplikaci smluvního práva.

  • Právní jednání v právu ČR. Právní jednání a jeho náležitosti.
  • Podpis a jeho funkce z pohledu práva. Vlastnoruční podpis. Techniky elektronických podpisů.
  • Elektronické právní jednání. Písemnost v elektronické podobě.
  • Nařízení eIDAS. (Nařízení EP a Rady EU č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách.

 

Jiří Tobíšek

  • Jeho pedagogická činnost se zaměřuje zejména na oblasti matematiky, souvisejících oborů a základů evropského práva.
  • Mimo to se zajímá především o IT technologie a historii raného novověku.

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Pan Tobíšek je jeden z dalších klenotů vyučujících na VŠEM.

Hodiny jsou interaktivní a dostatečně propojují teorii a praxi.

Doporučuju!