Finanční účetnictví

Základní znalost finančního účetnictví se může hodit každému.

Studenti získají během předmětu Finanční účetnictví teoretické znalosti základních principů účetnictví a dovednosti v oblasti identifikace účetních operací, jejich vlivu na položky účetních výkazů a sestavení účetních výkazů. Předmět je zaměřen do oblasti podstaty a základních principů účetnictví ve vztahu k obsahu, struktuře a významu účetní závěrky, a to ve smyslu konstrukce rozvahy, změn v rozvaze, vzniku nákladů a výnosů, utváření výsledku hospodaření a průběhu peněžních toků v podniku. Cílem předmětu je naučit studenty základním principům účetnictví a primárním návaznostem v účetních výkazech, které jsou klíčové pro pochopení systému účetnictví a pro finanční řízení podniku. Pozornost je věnována také peněžním tokům a jejich řízení.

 • Význam a funkce účetnictví. Požadavky a úkoly kladené na účetnictví.
 • Aktiva, pasiva, náklady, výnosy, zisk a ztráta. Bilanční princip. Majetek podniku.
 • Peněžní toky a jejich řízení. Příjmy a výdaje. Provozní, investiční a finanční CF.
 • Metodické prvky v účetnictví. Účet, jeho podstata, funkce a forma, základní třídění účtů.
 • Nástroje průkaznosti účetnictví. Účetní doklady, jejich náležitosti, druhy a oběh.
 • Oceňování aktiv a dluhů. Problematika oceňování majetku a závazků.
 • Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. Obsahové vymezení dlouhodobého majetku.
 • Zásoby. Obsahové vymezení. Oceňování a účtování zásob.

Karel Šteker

 • Pracoval několik let na pozici finančního ředitele v soukromé společnosti.

 • Pedagogické činnosti se věnuje již od roku 2006, a to se zaměřením na české a mezinárodní účetnictví. Dlouhodobě působí jako člen státní zkušební komise u bakalářských i magisterských státních závěrečných zkoušek a byl také členem řešitelských týmů různých projektů.

Lenka Holečková

 • Po ukončení studií pracovala několik let jako Corporate Credit Analyst v Raiffeisenbank, následně získala zkušenosti na pozici asistenta auditora.
 • V současné době se zaměřuje na výuku ekonomických předmětů, ale rovněž rétoriky, komunikačních a prezentačních dovedností, a to v českém i anglickém jazyce.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

S výukou jsem spokojená. Líbí se mi procvičování látky v podobě různých testů, ze kterých se o sobě někdy dozvíme věci, které jsme netušili.

Výuka byla velice zajímavá, hodnotím kladně.

Přestože nepracuji v oboru, předmět je vysvětlen srozumitelně a baví mě.