Sociální služby

Rozšiřte si nabyté vědomosti o ekonomické souvislosti sociální práce.

Předmět Sociální služby se zabývá oblastí sociální práce coby společenskovědní disciplínou a praktickou činností, jejímž cílem je odhadování, zmenšování a řešení problémů ve společnosti. Rozšiřuje studentovy vědomosti o ekonomické souvislosti sociální práce, poskytuje základní poznatky o činnosti neziskového sektoru, managementu sociální práce a představuje sociální práci jako tržní příležitost v souvislosti s negativními či problémovými trendy ves společnosti, jako je nárůst sociálně patologických jevů či stárnutí populace.

  • Teoretická východiska a vymezení pojmů. Sociální práce, sociální pracovník.
  • Základní druhy a formy sociálních služeb. Druhy sociální práce a jejich charakteristika.
  • Zařízení sociální služeb. Charakteristika jednotlivých zařízení sociálních služeb.
  • Základní činnosti při poskytování sociálních služeb.
  • Sociální služby poskytované bez úhrady a sociální služby poskytované s úhradou.
  • Podmínky poskytování sociálních služeb. Registrace subjektů, podmínky registrace.

Gabriela Ježková Petrů

  • Je členem výzkumného týmu zaměřeného na Behavioral Research.
  • Přednáší Management lidských zdrojů a Metody vědecké práce. Vede a oponuje bakalářské a diplomové práce z oblasti managementu lidských zdrojů.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Lektorka mě  naprosto vtáhla do hodin.

Super!

Fajn předmět.