Akcelerátor VŠEM

Vysoká škola ekonomie a managementu se stala příjemcem podpory v rámci programu Operační program Zaměstnanost (OPZ) se svým projektem - Akcelerátor VŠEM pro vytváření a rozvoj kapacit zaměřených na vývoj a šíření inovací.

Základní informace

 • Doba trvání projektu: 01. 07. 2017 - 31.08.2019
 • Zkrácený název: Akcelerátor VŠEM
 • Registrační číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006487

O Projektu

 • Akcelerátor VŠEM pro vytváření a rozvoj kapacit je program na podporu začínajících podnikatelů a firem s krátkou historií.
 • Do programu spadají aktivity z oblastí vzdělávání, workshopů, poradenství a osobního rozvoje.

Cíl projektu

 • Vytváření a rozvoj kapacit pro vývoj a šíření inovací pro začínající podnikatele a firmy s krátkou historií.
 • Zajištění potřebných zdrojů (finančních, materiálních, znalostních) pro začínající podnikatele a dynamické firmy s krátkou historií, které mají problém se získáním vnějšího financování na trhu
 • Propojení podnikatelů a firem s investory, kteří do firmy vedle kapitálu přinesou také vlastní obchodní zkušenost, popř. technologickou expertizu.
 • Popularizace startupů se sociálním dopadem (Social Impact Startup) v České republice, v souladu s Cíli udržitelného rozvoje (SDGs), s 10 Základními principy UN GC, se Strategickým rámcem udržitelného rozvoje i s principy sociálního podnikání.

Cílová skupina

Cílové skupiny programu Akcelerátor VŠEM jsou skupiny osob, se kterými se bude pracovat v rámci projektu v aktivitách vzdělávání, workshopy, poradenství, osobní rozvoj a mohou tvořit rovněž účastníky programu.

 • Osoby pečující o malé děti - osoby pečující o osobu mladší 15 let.
 • OSVČ bez zaměstnanců - osoby vykonávající samostatnou výdělečnou činnost dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, které nezaměstnávají žádné zaměstnance. Může se jednat o zcela nový subjekt ale také o již fungující OSVČ, který/á má zájem na určité změně ve svém podnikání, inovaci, která bude s touto změnou spjatá - může se jednat o novou technologii, výrobek či nové metody práce. 
 • Uchazeči o zaměstnání - osoby zařazené Úřadem práce ČR do evidence uchazečů o zaměstnání.
 • Veřejnost - všichni občané ČR. Zapojení do projektu je možné v rámci všech klíčových aktivit projektu.
 • Zájemci o zaměstnání - osoby zařazené Úřadem práce ČR do evidence zájemců o zaměstnání.
 • Zaměstnanci NNO/ sociálních podniků
 • Zaměstnavatelé - právnické či fyzické osoby, které zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance. Může se jednat o zcela nový subjekt ale také o již fungující firmu, která se chce transformovat. V případě již existující firmy, která se chce k podmínkám účasti v programu zavázat, je také nutná určitá inovace, která bude s touto změnou spjatá - může se jednat o novou technologii, výrobek či nové metody práce.

Klíčové aktivity (KA)

Projekt je složen z logického celku navazujících aktivit, které se vzájemně doplňují a posilují tak impakt/dopad projektu.
 • 01 Networking (tvorba ekosystému)
 • 02 StartUp VŠEM Camp
 • 03 Inkubace záměrů
 • 04 Akcelerace záměrů.
 • 05 Růst a škálování
 • 06 Evaluace