Orgány VŠEM

Vedení Vysoké školy ekonomie a managementu zahrnuje výkonné, statutární a samosprávné orgány vysoké školy (Rektorát, Akademická rada VŠEM, Studentská rada VŠEM, Studentský senát VŠEM), poradní a iniciační orgány (Rada pro vědu a výzkum VŠEM, Kolegium rektora VŠEM).
 
Administrativní komise VŠEM umožňuje studentům podání odvolání proti rozhodnutí administrativních pracovišť VŠEM (Informačně poradenské centrum, technické oddělení, rektorát), která nejsou součástí Vnitřních předpisů VŠEM a nepodléhají schválení rektorem VŠEM.
 
Akademická rada VŠEM působí jako koncepční, iniciativní a poradní orgán ve stanovených oblastech činnosti VŠEM, zejména schvaluje studijní programy předkládané k akreditaci Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projednává dlouhodobý záměr VŠEM a vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží rektor, zakladatel. Členy Akademické rady jsou rektor, prorektoři VŠEM, představitelé oborů, v nichž VŠEM uskutečňuje vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost.
 
Disciplinární komise VŠEM projednává disciplinární a administrativní přestupky a nekázeň studentů, členů akademické obce VŠEM a navrhuje rektorovi uložení příslušných opatření/sankcí.
 
Kolegium rektora VŠEM je iniciačním a poradním orgánem VŠEM. Členy Kolegia rektora VŠEM jsou jednak vybraní zástupci studijních skupin a studijních programů pro dané akademické období, dále pak absolventi, akademičtí představitelé a zástupci administrativy školy, odborníci z akademického nebo odborného prostředí.
 
Rada pro interní hodnocení kvality se zaměřuje na evaluaci výsledků VŠEM v pedagogické, vzdělávací, studijní, technicko-organizační a výzkumné činnosti.
 
Oborová rada sleduje a hodnotí studium v doktorském studijním programu. Dohlíží na aktuálnost a kvalitu studijního programu, hodnotí průběh studia jednotlivých studentů, schvaluje studijní plány, žádosti o změny a navrhuje členy zkušebních komisí.
 
Pedagogická komise provádí formální hodnocení odevzdaných finálních verzí závěrečných prací (bakalářsé/diplomové/disertační). Členy pedagogické komise jsou akademičtí pracovníci VŠEM.
 
Přezkumná komise jedná na podnět daný rektorem v řízení o vyslovení neplatnosti vykonání státní závěrečné zkoušky nebo její součásti.
 
Rektorát VŠEM je výkonným orgánem VŠEM. Rektorát uskutečňuje organizační, koordinační, konzultačně-poradní, evidenční a kontrolní činnost v oblasti studia, výzkumu, ekonomických, personálních, právních, vnějších a zahraničních vztahů a vnitřní správy. Rektorát zabezpečuje po stránce materiální a administrativní činnost jednotlivých orgánů a pracovišť VŠEM.
 
Revizní rada VŠEM provádí revize hodnocení písemných prací (seminární/zápočtové/praktické), hodnocených stupněm „nevyhověl“
 
Rada pro vědu a výzkum VŠEM působí jako poradní orgán ve stanovených oblastech činnosti VŠEM. Posuzuje programy činnosti a rozvoje v oblasti vědecko-výzkumné a vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží rektor, prorektoři nebo zakladatel. Předsedou Rady pro vědu a výzkum VŠEM je ředitel Centra ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu.
 
Studentská rada VŠEM je samosprávným orgánem akademické obce VŠEM (studenti). Členi Studentské rady jsou navrženi Akademickou radou VŠEM, Rektorátem VŠEM nebo Informačně poradenským centrem VŠEM a jejich členství v radě potvrzuje rektor VŠEM.
 
Studentský a Absolventský klub VŠEM je samosprávným orgánem akademické obce VŠEM (studenti). Členi Studentského a absolventského klubu VŠEM jsou voleni zástupci Studentské rady VŠEM.
 
Studentský senát VŠEM je samosprávným orgánem akademické obce VŠEM (studenti). Zástupci jsou voleni studenty na základě voleb, dle Jednacího řádu Studentského senátu VŠEM.