VŠEM > Informace VŠEM > Programové dokumenty > Garant studijního programu

Garant studijního programu

Pro uskutečňované studijní programy je jmenován garant z řad akademických pracovníků v plném pracovním poměru. Garant studijního programu zejména koordinuje obsahovou přípravu studijního programu, dohlíží na kvalitu jeho uskutečňování, vyhodnocuje studijní program a rozvíjí jej.

Podmínky garanta studijního programu jsou stanoveny Zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb. a specifikovány Národním akreditačním úřadem.

Garantem studijního programu může být pro bakalářské obory akademický pracovník, který byl jmenován profesorem nebo docentem anebo má vědeckou hodnost „kandidáta věd“ (ve zkratce „CSc.“) nebo vzdělání získané absolvováním doktorského studijního programu. Garant má odbornou kvalifikaci vztahující se k danému bakalářskému studijnímu programu nebo ke studijnímu programu blízkého nebo příbuzného obsahového zaměření a v posledních pěti letech vykonával tvůrčí činnost, jež odpovídá oblasti nebo oblastem vzdělávání, v rámci které nebo v rámci kterých je bakalářský studijní program uskutečňován, anebo během této doby působil ve věcně odpovídající odborné praxi.

Garantem magisterského studijního programu může být pouze docent nebo profesor, který je akademickým pracovníkem dané vysoké školy.

Garant musí mít (v posledních 5 letech) ve vztahu ke garantované oblasti:

 • běžící nebo ukončený národní nebo mezinárodní výzkumný projekt (např. GAČR nebo projekty EU),
 • min. 5 publikací vědeckých článků v databázích SCOPUS nebo Web of Science (je nutné, aby byl jako autor na prvním nebo druhém místě v seznamu autorů daného díla a některá díla musí být publikovaná samostatně - bez spoluautorů),
 • minimální h-index 1,
 • ohlasy na publikace na Web of Science (citace článků),
 • min. 1 samostatné autorství uznané vědecké monografie a min. 1 spoluautorství téže kvality monografie (uznaná znamená, že jsou jí přiděleny body v RIV),
 • minimálně 1 vydaný recenzovaný učební text a 1 skripta,
 • perspektiva budoucnosti (tj. stáří dotyčné/ho a její/jeho progresivní publikační vývoj oproti degresivnímu - viz ukazatele na Web of Science),
 • uznání v zahraničí - myšleno delší pobyt na zahraniční univerzitě (alespoň 6 měsíců) nebo spolupráce se zahraničím na grantech, projektech, či jiných doložitelných akcích,
 • uznání vědeckou komunitou celkově - min. 1 vyzvaná přednáška, min 1 moderování sekce na mezinárodní konferenci,
 • podíl na přípravě a návrzích konceptů předmětů, jejich garance, rozvoj a aktualizace,
 • praxe v garantované oblasti,
 • získaný titul (PhD, doc., prof.) musí být v ČR nebo musí být v ČR nostrifikován (zahraniční se pro garantování neuznávají).