Čas čtení: 2 min.MOP VŠEM

Vysoká škola ekonomie a managementu se stala příjemcem podpory v rámci programu Operační program Praha Adaptabilita (prioritní osa 3. Modernizace počátečního vzdělávání) s projektem Moduly odborné praxe pro inovaci a rozvoj studijních programů VŠEM. Vzhledem k tomu, že byly projektu poskytnuty prostředky veřejné podpory, nevztahuje se na něj povinnost volné šiřitelnosti produktů.

Základní informace o projektu

 • Doba trvání projektu: 01.07.2013 - 30.03.2015
 • Zkrácený název projektu: MOP VŠEM
 • Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/36240

Cíl projektu

 • Obecným cílem projektu bylo vytvořit podmínky pro rozvoj takových znalostí, dovedností a zkušeností studentů, které jim umožní uplatnění na trhu práce krátce po úspěšném absolvování studia. Hlavním cílem byl rozvoj a inovace studijních oborů rozvojem profesně orientovaných aktivit, spolupráce s experty z praxe, spolupráce s podniky a rovněž prostřednictvím implementace stáží a krátkodobých praxí, tedy vývojem a implementací modulu odborné praxe.
 • Hlavní cíl byl naplňován na základě realizace projektových aktivit, mezi které patřil návrh a implementace modulu odborné praxe sestavené do několika navazujících kroků: audit dosud nabízených odborných seminářů v rámci praktických aplikací, realizace seminářů na rozvoj tzv. soft-skills, seminářů na rozvoj odborných znalostí a dovedností, tematických workshopů moderovaných zkušenými odborníky z praxe, zajištění zpětné vazby, revize smluv a dohod mezi VŠEM a podniky a jejich další aktivní rozvoj, výběr kandidátů na odborné stáže, realizace odborných stáží a praxí, zajištění zpětné vazby, zvýšení praktických dovedností lektorů.

Cílová skupina

 • studenti v prezenční i kombinované formě magisterského studijního oboru Management firem
 • studenti v bakalářských oborů VŠEM

Naplnění cílů projektu

 • Obecným cílem projektu bylo vytvoření podmínek pro rozvoj takových znalostí, dovedností a zkušeností studentů, které jim umožní uplatnění na trhu práce krátce po absolvování studia. Obecný cíl byl splněn, studenti měli možnost rozvíjet své znalosti v rámci odborných seminářů a workshopů a na expertních přednáškách odborníků z praxe. Realizováno bylo také 5 exkurzí, v rámci nich měli studenti možnost nahlédnout do vnitřního chodu vybraných společností. Studenti měli rovněž možnost rozvíjet své komunikační a prezentační schopnosti účastí na studentské konferenci, praktické zkušenosti pak mohli rozvíjet na pracovních stážích a praxích. K doplnění znalostí jsou rovněž studentům dostupné e-learingy z oblasti Financí, Lidských zdrojů, Managementu a Marketingu.
 • Hlavním cílem projektu byl rozvoj a inovace studijních oborů prostřednictvím rozvoje profesně orientovaných aktivit, spolupráce s experty z praxe a s podniky a implementace stáží a krátkodobých praxí. Hlavní cíl projektu byl splněn, došlo k implementaci modulu odborné praxe, kdy v prvním kroku měli studenti možnost účastnit se odborných seminářů a workshopů z oblasti Finance, Lidské zdroje, Marketing, Management a rovněž kurzů zaměřujících se na rozvoj soft-skills. Dalším krokem bylo propojení teorie a praktických zkušeností na expertních přednáškách odborníků z praxe a na exkurzích ve vybraných podnicích v České republice i v zahraničí. V další fázi si měli studenti možnost rozvinout své analytické, komunikační a prezentační dovednosti při psaní studentských prací a příspěvků na konferenci a jejich následnou prezentaci na konferenci. Navazující aktivitou v rámci modulu odborné praxe pak byla realizace odborných stáží a praxí. V rámci modulu odborné praxe jsou studentům dostupné také e-learningy, které obsahově navazují na odborné semináře a workshopy, a které jsou studentům k dispozici pro dodatečné doplnění potřebných znalostí.

Klíčové aktivity (KA)

 • 01 Řízení a realizace projektu
 • 02 Realizace odborných seminářů a tematických workshopů zaměřených na rozvoj profesních dovedností a znalostí
 • 03 Spolupráce s odborníky z praxe
 • 04 Studentské práce
 • 05 Realizace odborných stáží a praxí pro studenty
 • 06 Doprovodné e-learningové moduly

Průběh projektu

 • V rámci projektu bylo realizováno celkem 6 klíčových aktivit, kdy na sebe jednotlivé aktivity navazovaly tak, aby utvořily výsledný modul odborné praxe, prostřednictvím něhož mohlo být dosaženo cíle projektu.
  V rámci modulu odborné praxe bylo realizováno 12 odborných seminářů, workshopů a kurzů soft-skills. Odborné semináře a workshopy byly zaměřeny na oblast Financí, Lidských zdrojů, Managementu a Marketingu. Kurzy soft-skills byly zaměřeny na komunikační, prezentační a obchodní dovednosti.
 • Další aktivita v rámci modulu se zaměřovala na propojení teorie a praxe prostřednictvím expertních přednášek odborníků z praxe a realizací exkurzí do vybraných podniků v České republice i v zahraničí. Realizováno bylo celkem 14 expertních přednášek (videozáznamy jsou dostupné na kanálů YouTube) a 5 exkurzí (pivovar Bernard, Letiště Václava Havla, Volkswagen Drážďany, Škoda Auto, Plzeňský Prazdroj).
 • Navazující aktivita modulu se zaměřila na rozvoj analytických, komunikačních a prezentačních dovednosti při psaní studentských prací a příspěvků na konferenci. Příspěvky na konference byly v anglickém jazyce, studenti měli rovněž možnost zlepšit své jazykové dovednosti. Studentům, kteří napsali nejlepší studentské práce nebo příspěvky na konferenci, byla nabídnuta placená pracovní stáž.
 • Stáže byly spolu s odbornými praxemi další součástí modulu odborné praxe. Stáže byly realizovány v partnerských organizacích (Bohemia EU Planners, Horton International, Zenith Optimedia, MMS, Economia, Ogilvy, Diplomatická akademie. Stáž obdrželo 12 studentů, z čehož čtvrtině byla po ukončení stáže nabídnuta pracovní smlouva. Společnosti, ve kterých budou realizovány odborné praxe, si vybírali studenti sami.
 • V rámci modulu byly rovněž vytvořeny 4 e-learningové moduly (6 kurzů z oblasti Financí, Lidských zdrojů, Managementu a Marketingu), které jsou studentům dostupné na webových stránkách školy, a které rovněž slouží k doplnění potřebných znalostí.

Výstupy

 

img-oppa

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond