VŠEM > Informace VŠEM > Projekty VŠEM > Evropské strukturální fondy > SIMPAKT - Datová platforma sociálního impaktu

Čas čtení: 2 min.SIMPAKT - Datová platforma sociálního impaktu

Vysoká škola ekonomie a managementu se stala příjemcem podpory v rámci programu Operační program Zaměstnanost (OPZ).

Základní informace

 • Doba trvání projektu: 01.7.2017 - 30.06.2022
 • Zkrácený název: SIMPAKT
 • Registrační číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006469

O projektu

Projekt zavádí hodnocení impaktu sociálních intervencí prostřednictvím nástroje datové platformy do praxe organizací v ČR a tím zvyšuje jejich efektivnost a efektivitu.

Cíl projektu

Cílem projektu je změna chování primárních aktérů, které bude dosaženo díky vytvoření a zavedení datové platformy.

 • inovačním a potenciálně inovačním organizacím umožní hodnocení, analýzu a využití dat o impaktu takovým způsobem, který zohlední jejich výchozí KPM; bude vytvářena a spravována s jejich zapojením jako společné řešení (princip kolektivního impaktu).
 • zvýší efektivitu a efektivnost zapojených organizací při tvorbě a realizaci inovačních sociálních intervencí (princip hluboké sociální změny).
 • poskytne organizacím základnu pro srovnání úspěšnosti v daném sektoru nebo jeho částech a tím i pro legitimizaci vnější podpory (oproti aktérům, kteří impakt svých intervencí nebudou schopni prokázat, princip evidence-based advocacy).
 • vnějším aktérům Datová platforma sociálního impaktu poskytne referenční základnu pro hodnocení úspěšnosti jimi podporovaných nebo zvažovaných intervencí (majitelé zdrojů, tvůrci politik).
 • rovněž datovou základnu pro vlastní znalostní aktivity se společenským přínosem (výzkumníci, tvůrci aplikací). V projektu je předpokládáno zapojení 120 organizací (primárních aktérů) s celkem 2000 účastníky a 3000 datovými sběry (k objasnění uváděných hodnot.

Cílová skupina

 • Cílovou skupinu představují organizace, které realizují nebo v době projektu budou realizovat sociální intervenci, která je zaměřena na řešení problému znevýhodněné cílové skupiny. 

Klíčové aktivity (KA)

 • 01 IT řešení DP
 • 02 Metriky a metodiky řešení a jejich kvalita
 • 03 Výzkum pro obsah řešení, nastavení evaluace a koordinace sítě
 • 04 Evaluace
 • 05 Podpůrné aktivity