VŠEM > Studium VŠEM > Účetnictví, finance a daně

Čas čtení: 3 min.Účetnictví, finance a daně

Profesní kurzy (PK) a On-line kurzy (MOOC) jsou realizovány ve třech základních úrovních (základní, oborové, specializační) a dvou formách (prezenční, distanční), kdy obsah je dán zaměřením kurzu a cílovou skupinou.

Přihlášení do aplikace Videolearning VŠEM (MOOC)

 • Zkušební "trial" verze pro MOOC je platná 30 dní prostřednictvím formuláře Přístupové údaje E-aplikace VŠEM
 • Vystavení Certifikátu VŠEM o absolvování vybraného profesního kurzu MOOC je podmíněno registrací prostřednictvím Přihlášky ke studiu PK/MOOC
 • Přihlašovací údaje jsou zaslány na kontaktní e-mail (přístup do SIS VŠEM a aplikace Videolearningu VŠEM).

Daň z příjmů fyzických osob aktuálně

Typ kurzu (úroveň): PK (specializační) Forma výuky: Prezenční (výukové soustředění)
Časová dotace (rozsah výuky): 1 výukový den Kreditová zátěž: 1K
Termín konání (zahájení):
-
Vstupní znalosti: Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cílová skupina: manažeři různých úrovní, účetní, auditoři, daňoví poradci a specialisté, kteří chtějí získat aktuální přehled o změnách a novinkách daňové legislativy
Odborný garant kurzu: Ing. Marta Dykovská
Cíle a obsah kurzu: Seznámit účastníky s aktuálními změnami Daní z příjmů fyzických osob (Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění k 1. 3. 2011) k datu konání profesního kurzu.  Zároveň si své poznatky ověřit v počítačové učebně na výkladových příkladech z praxe a současně správně vyplnit potřebné formuláře.
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění k 1. 3. 2011
 • Poplatníci daně
 • Předmět daně, zdroj příjmů
 • Osvobození od daně
 • Základ daně a daňová ztráta, příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky, příjmy z podnikání a z jiných samostatně výdělečných činností, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu
 • Daň stanovená paušální částkou
 • Daňová evidence
 • Nezdanitelná část základu daně
 • Sazba daně, zvláštní sazba daně
 • Odpisy DM
 • Položky odčitatelné od základu daně
 • Sleva na dani
 • Zahraniční plátce daně
 • Vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí
 • Daňové přiznání k dani z příjmů FO

Daň z příjmů právnických osob aktuálně

Typ kurzu (úroveň): PK (specializační) Forma výuky: Prezenční (výukové soustředění)
Časová dotace (rozsah výuky): 1 výukový den Kreditová zátěž: 1K
Termín konání (zahájení): -
Vstupní znalosti: Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cílová skupina: manažeři různých úrovní, účetní, auditoři, daňoví poradci a specialisté, kteří chtějí získat aktuální přehled o změnách a novinkách daňové legislativy
Odborný garant kurzu: Ing. Marta Dykovská
Cíle a obsah kurzu: Seznámit účastníky s aktuálními změnami Daní z příjmů právnických osob (Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění k 1. 3. 2011) k datu konání profesního kurzu.  Zároveň si své poznatky ověřit v počítačové učebně na výkladových příkladech z praxe
a současně správně vyplnit potřebné formuláře. 
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění k 1. 3. 2011
 • Poplatníci daně
 • Zdaňovací období
 • Předmět daně, zdroj příjmů
 • Osvobození od daně
 • Základ daně a položky snižující základ daně, samostatný základ daně
 • Sazba daně, zvláštní sazba daně
 • Odpisy DM
 • Položky odčitatelné od základu daně
 • Sleva na dani
 • Zahraniční plátce daně
 • Vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí
 • Daňové přiznání k dani z příjmů PO

Daň z přidané hodnoty

Typ kurzu (úroveň): PK (specializační) Forma výuky: Prezenční (výukové soustředění)
Časová dotace (rozsah výuky): 1 výukový den Kreditová zátěž: 1K
Termín konání:
-
Vstupní znalosti: Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cílová skupina: manažeři různých úrovní, účetní, auditoři, daňoví poradci a specialisté, kteří chtějí získat aktuální přehled o změnách a novinkách daňové legislativy
Odborný garant kurzu: Ing. Marta Dykovská
Cíle a obsah kurzu: Seznámit účastníky s aktuálními změnami Daně z přidané hodnoty (Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění k 1. 4. 2011) k datu konání profesního kurzu.  Zároveň si své poznatky ověřit v počítačové učebně na výkladových příkladech z praxe a současně správně vyplnit potřebné formuláře. 
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění k 1. 4. 2011
 • Daň z přidané hodnoty
 • Předmět DPH
 • Osoby povinné k DPH, plátci DPH, pravidla pro uplatnění DPH
 • Výpočet DPH, dodání a pořízení zboží, poskytované a přijaté služby
 • Daňová povinnost
 • Nárok na odpočet DPH
 • Vrácení DPH

Daně I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum
Časová dotace (video konzultace): 36 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 23 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Absolventi kurzu budou schopni analyzovat dopady různých změn v daňovém systému z hlediska spravedlnosti a efektivnosti. Získají přehled o fungování daňových systémů v rámci EU a podrobněji pak v ČR. Studenti budou seznámeni s dějinami daňových teorií: Teorie zdanění v klasické ekonomii, teorie zdanění v předkeynesiánském neoklasicismu, keynesiánská teorie zdanění, neokonzervativní teorie zdanění, současný stav daňové teorie. Kurz charakterizuje jednotlivé prvky rozpočtové soustavy v ČR - Státní rozpočet jako pojem, vysvětlení základních zásad tvorby státního rozpočtu. Rozpočtový proces v ČR, jednotlivé fáze, specifika, analýza rozpočtových příjmů a výdajů. Cílem předmětu je také seznámit studenty s definicí a klasifikací daní.
Obsah kurzu: Vývoj teorie daní a veřejných financí, Vznik ucelené teorie daní, Daně, jejich funkce a klasifikace, Soustava veřejných rozpočtů
Základní literatura: Volkánová, Z., Klazar, S. Daně, daňová politika a daňová teorie, VŠEM Praha, 2013

Daně II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 40 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Předmět vymezuje význam a koncepce daně silniční, seznamuje s perspektivou a harmonizací v rámci EU, vymezuje poplatníky daně silniční, předmět daně, vynětí z předmětu a osvobození od daně. Seznamuje dále také se základem a sazbou daně a výpočtem a odvodem daně silniční, v neposlední řadě také se slevou na dani.
Předmět seznamuje s historií a současností, vymezuje poplatníky daně, předmět daní z nemovitostí a osvobození od nich, základ daní a sazby, dále také seznamuje s výpočtem daně z pozemků, ze staveb, seznamuje se správnou daní z nemovitostí. Předmět se také zabývá daní z pozemků včetně jejich sazeb a korekčích koeficientů. Dále daní ze staveb, jejím předmětem a základem daně ze staveb. Předmět vymezuje daně převodové: Význam a koncepce převodových daní, poplatníci převodových daní, předmět daně dědické a darovací, osvobození od převodových daní, základ a výpočet daně dědické a darovací, správa daně dědické a darovací, základ a výpočet daně z převodu nemovitostí, správa daně z převodu nemovitostí.Kurz vysvětluje daňové přiznání k převodovým daním včetně termínů podaní k daňovému příznání.
Obsah kurzu: Daň z nemovitosti, Daň z pozemků, Daň ze staveb, Daň silniční, Převodové daně, Daňové přiznání k převodovým daním
Základní literatura: Volkánová, Z., Klazar, S. Daně, daňová politika a daňová teorie, VŠEM Praha, 2013

Daňový systém a administrativa I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 31 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Daňový řád, Účastníci daňového řízení, Zásady daňového řízení, Podání v daňovém řízení, Registrační a vyměřovací řízení, Lhůty pro vyměření daně, doměření daně, placení daně, Vymáhací řízení, exekuční titul
Základní literatura: Volkánová, Z., Klazar, S. Daně, daňová politika a daňová teorie, VŠEM Praha, 2013

Daňový systém a administrativa II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 45 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Zákon o DPH, Základní pojmy, Typy plnění z teritoriálního hlediska, Osvobozená plnění bez nároku na odpočet, Osvobozená plnění s nárokem na odpočet, Ekonomická činnost, plátci DPH a ostatní osoby, Režim přenesené daňové povinnosti, Institut ručení za nezaplacenou daň, Skupina a skupinová registrace
Základní literatura: Volkánová, Z., Klazar, S. Daně, daňová politika a daňová teorie, VŠEM Praha, 2013

Daňový systém a administrativa III.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 40 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Registrace plátce DPH, Základ daně, Plnění související s nemovitostmi, Využití principů zdanění, pořízení zboží ze zemí EU, základ daně při dovozu ze třetích zemí, vývoz zboží, Zdaňovací období, Daňový doklad, Souhrnné hlášení, Nárok na odpočet
Základní literatura: Volkánová, Z., Klazar, S. Daně, daňová politika a daňová teorie, VŠEM Praha, 2013

Daňový řád aktuálně

Typ kurzu (úroveň): PK (specializační) Forma výuky: Prezenční (výukové soustředění)
Časová dotace (rozsah výuky): 1 výukový den Kreditová zátěž: 1K
Termín konání (zahájení): -
Vstupní znalosti: Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cílová skupina: manažeři různých úrovní, účetní, auditoři, daňoví poradci a specialisté, kteří chtějí získat aktuální přehled o změnách a novinkách daňové legislativy
Odborný garant kurzu: Ing. Marta Dykovská
Cíle a obsah kurzu: Seznámit účastníky s aktuálními změnami Daňového řádu (Zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád, ve znění k 1. 3. 2011) k datu konání profesního kurzu.  Zároveň si své poznatky ověřit v počítačové učebně na výkladových příkladech z praxe a současně správně vyplnit potřebné formuláře.
 • Zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád, ve znění k 1. 3. 2011
 • Správa daní - zásady
 • Správci daní
 • Místní příslušnost
 • Podání daňového subjektu, podání v daňovém řízení, registrační řízení
 • Dokazování, opatřování důkazních prostředků, závazné posouzení
 • Rozhodnutí v daňovém řízení, části daňového řízení, nalézací řízení, daňové tvrzení, vyměřovací řízení, způsob vyměření, stanovení daně, změna vyměřené daně, doměření daně
 • Lhůty v daňovém řízení, pravidla pro prodloužení lhůty
 • Daňové přiznání
 • Povinnosti daňového subjektu v daňové kontrole
 • Práva daňového subjektu v průběhu daňové kontroly
 • Placení daní, lhůty pro zaplacení daní, odklad zaplacení daně, příslušenství daně,
 • Vymáhací řízení, exekuční titul, formy daňové exekuce
 • Opravné prostředky

Energetické daně

Typ kurzu (úroveň): PK (specializační) Forma výuky: Prezenční (výukové soustředění)
Časová dotace (rozsah výuky): 1 výukový den Kreditová zátěž: 1K
Termín konání:
-
Vstupní znalosti: Výstupní znalosti:
Cílová skupina: manažeři různých úrovní, účetní, auditoři, daňoví poradci a specialisté, kteří chtějí získat aktuální přehled o změnách a novinkách daňové legislativy
Odborný garant kurzu: Ing. Marta Dykovská
Cíle a obsah kurzu: Seznámit účastníky s aktuálními změnami Energetických daní (Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů – část 45.: Daň ze zemního plynu, - část 46.: Daň z pevných paliv, - část 47.: Daň z elektřiny, ve znění k 1. 1. 2011) k datu konání profesního kurzu.  Zároveň si své poznatky ověřit v počítačové učebně na výkladových příkladech z praxe a současně správně vyplnit potřebné formuláře. 
 • Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů – část 45.: Daň ze zemního plynu, - část 46.: Daň z pevných paliv, - část 47.: Daň z elektřiny, ve znění k 1. 1. 2011 (nově zavedeno k 1. 1. 2008)
 • Předmět daní
 • Plátci daní, vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit, daňový doklad a doklad o prodeji
 • Základ a sazba daně, výpočet daně, zdaňovací období, daňové přiznání a splatnost daně
 • Osvobození od daně
 • Povolení k nabytí zemního plynu, pevných paliv a elektřiny osvobozených od daně, bez daně, zákaz dodání
 • Evidence
 • Vrácení daně osobám požívajícím výsad a imunit
 • Správní delikty

Finanční analýza I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 42 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Předmět vymezuje uživatele finanční analýzy. Cílem kurzu je vymezit vstupy do finanční analýzy - informační zdroje a jejich formální úpravy do podoby vhodné pro analytické zpracování. Cílem kurzu je vymezit metody finanční analýzy: Přehled metod, zhodnocení jejich výhod a nevýhod pro konkrétní aplikace. Dále objasnit význam ukazatelů aktivity pro finanční řízení podniku, definovat ukazatele aktivity a objasnit obratový cyklus podniku. Předmět vymezuje základní principy rentability jako základní nástroj finanční analýzy, charakterizuje základní ukazatele rentability. Dále předmět vymezuje, jaká jsou finanční a provozní rizika, která ohrožují platební schopnost podniku a jeho finanční stabilitu, objasnit lividitu a dluhovou schopnost.
Obsah kurzu: Funkce a členění finanční analýzy, Absolutní ukazatele, Rozdílové ukazatele, Poměrové ukazatele
Základní literatura: Jindřichovská, I., Pešková R. finanční analýza, VŠEM Praha, 2012

Finanční analýza II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 49 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Předmět vymezuje uživatele finanční analýzy. Cílem kurzu je vymezit vstupy do finanční analýzy - informační zdroje a jejich formální úpravy do podoby vhodné pro analytické zpracování. Cílem kurzu je vymezit metody finanční analýzy: Přehled metod, zhodnocení jejich výhod a nevýhod pro konkrétní aplikace. Dále objasnit význam ukazatelů aktivity pro finanční řízení podniku, definovat ukazatele aktivity a objasnit obratový cyklus podniku. Předmět vymezuje základní principy rentability jako základní nástroj finanční analýzy, charakterizuje základní ukazatele rentability. Dále předmět vymezuje, jaká jsou finanční a provozní rizika, která ohrožují platební schopnost podniku a jeho finanční stabilitu, objasnit lividitu a dluhovou schopnost. 
Obsah kurzu: Ukazatelé rentability, Ukazatele aktivity, Ukazatele likvidity
Základní literatura: Jindřichovská, I., Pešková R. finanční analýza, VŠEM Praha, 2012

Finanční analýza III.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 51 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Předmět vymezuje uživatele finanční analýzy. Cílem kurzu je vymezit vstupy do finanční analýzy - informační zdroje a jejich formální úpravy do podoby vhodné pro analytické zpracování. Cílem kurzu je vymezit metody finanční analýzy: Přehled metod, zhodnocení jejich výhod a nevýhod pro konkrétní aplikace. Dále objasnit význam ukazatelů aktivity pro finanční řízení podniku, definovat ukazatele aktivity a objasnit obratový cyklus podniku. Předmět vymezuje základní principy rentability jako základní nástroj finanční analýzy, charakterizuje základní ukazatele rentability. Dále předmět vymezuje, jaká jsou finanční a provozní rizika, která ohrožují platební schopnost podniku a jeho finanční stabilitu, objasnit lividitu a dluhovou schopnost. 
Obsah kurzu: Ukazatele majetkové a kapitálové struktury, Ukazatele finanční stability, Hodnotové ukazatele, Ukazatele kapitálového trhu, Ukazatele provozní výkonnosti
Základní literatura: Jindřichovská, I., Pešková R. finanční analýza, VŠEM Praha, 2012

Finanční gramotnost - problematika investic a spoření

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 115 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 21 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Úvod, Základní otázky osobních financí, Základní investiční zásady, Finanční trh, Spoření x investování, Základní finanční produkty, Stavební spoření, Kolektivní investování, Právní předpisy, Rizika a vhodný fond, Závěr
Základní literatura:

Finanční gramotnost - úvěrová problematika

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 132 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 21 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Úvod, Poskytovatelé úvěrů, Financování bydlení, Spotřebitelské úvěry, Kreditní karty, kontokorent, Leasing, Zajištění úvěrů, Úvěrové registry, Nebankovní sektor, Osobní finanční krize, Závěr
Základní literatura:

Finanční gramotnost - základní principy

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 107 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Úvod, Finanční gramotnost, Rodinné finance, Finanční plán, Finanční trhy, Tvorba portfolia - jeho části a vlastnosti, Úvěry, Finanční poradenství, Shrnutí
Základní literatura:

Finanční gramotnost IV. - oblast pojištění I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 54 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Úvod, Výhody ŽP, Podstata ŽP, Přehled produktů ŽP, Druhy připojištění k ŽP, Zajištění rizik - praktické aplikace a rady
Základní literatura:

Finanční gramotnost IV. - oblast pojištění II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 64 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Na jaké částky se pojistit?, Jaké produkty pro pojištění používat, Pojištění podnikatelů a PO, Úloha makléřů, Závěr
Základní literatura:

Finanční management I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 33 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Vstupní znalosti: Certifikát (VŠEM) (EZK)
Cíle kurzu: Po úspěšném absolvování kurzu Finanční management získají studenti základní orientaci ve finančním řízení podniku. Budou schopni aplikovat nástroje realizace firemní strategie vycházející z poslání firmy. Krátkodobý finanční majetek: Obsahové vymezení. Oceňování, účtování a vykazování krátkodobého finančního majetku v účetní závěrce. Problematika hotovostních operací. Po absolvování předmětu bude student vybaven interdisciplinárními znalostmi z oblasti finančního řízení, které mu umožní činit kvalifikovaná rozhodnutí ovlivňující strategii, finanční pozici a hodnotu společnosti.
Obsah kurzu: Finanční management, Krátkodobý finanční management
Základní literatura: Špaček M., Holečková L. Finanční management, VŠEM Praha, 2014

Finanční management II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 69 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle  kurzu: Předmět se zabývá rizikem a výnosem, včetně jejich vztahu, vysvětluje pojem diversifikace rizika. Kurz vymezuje krátkodobý finanční majetek, obsahové vymezení, oceňování, účtování a vykazování krátkodobého finančního majetku v účetní závěrce a problematiku hotovostních operací. Předmět se zabývá náklady kapitálu, náklady cizího kapitálu, náklady vlastního kapitálu a vysvětluje výpočty EVA a MVA.
Obsah kurzu: Riziko a výnos, Oceňování podniku, Náklady kapitálu
Základní literatura: Špaček M., Holečková L. Finanční management, VŠEM Praha, 2014

Financial Management I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace v aj): 37 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Company financing Part I. - II.
Základní literatura:

Financial Management II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace v aj): 51 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Company financial management Part I. - III., Investments Part I. - II.
Základní literatura:

Financial Management III.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (základní)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace v aj): 59 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: 
Obsah kurzu: Investment decision making Part I. - IV.
Základní literatura:

Financial Management of the Company

Typ kurzu (úroveň): PK (specializační) Forma výuky: Prezenční (výukové soustředění)
Časová dotace (rozsah výuky): dvoutýdenní kurz á 3dny (9 - 12/13- 16 hod.), lecture will take two weeks, each week is supposed to consist of three tuition days Kreditová zátěž: 2K
Termín konání:
-
Vstupní znalosti: Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cílová skupina: This lecture is dedicated to bachelors, masters and MBA students as well as to professionals who have already acquired extensive knowledge in financial management and want to deepen their skills in special techniques in financial management and financial analysis.
Odborný garant kurzu: Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Prague International Business School a Vysoké školy ekonomické v Praze. V minulosti zastával vrcholné manažerské funkce v průmyslovém sektoru, jmenovitě v oblasti chemie, farmacie a facility managementu
Target group of attendees of the course: This lecture is aimed to provide students with comprehensive and extensive insight into company financial management. The lecture is broken down into fourteen section each of them is addressing different part of financial management. Upon the completion of the lecture students should possess sufficient skills to hold down various positions in company financial management. Students are supposed to acquire a great deal of knowledge on:
 • Financial statements:  their elaboration, structure, interpretation of each single item as well as their mutual interconnection.
 • Principles of company financial planning: drawing up various financial plans including strategic, tactic and operative financial plans. Ranking financial plans among company functional plans. Solving pitfalls of financial planning.
 • Working capital management: managing and collection receivables, inventories as well as treasury and cash management, including forex hedging.
 • Financial analysis: construction of ratio indicators, their interpretation and use for company financial management.
 • Capital budgeting: principles of capital allocation.
 • Investment projects evaluation: their commercial viability assessment as well as post implementation appraisals.
 • Company: their parts evaluation using different approaches.
Core thematic lectures:
 • Preview: Why it is so important to manage company from financial point of view? Objectives of financial management. Financial management and its key components.
 • Grounds of financial managemen. Historical examples and references to financial management.
 • Financial statements, their structure, analysis, interpretation and purposes. Treasuries hidden in financial statements. Profit and loss statement. Balance sheet. Cash flow statement.
 • Financial plans their structure and various approaches to their elaboration. Strategic financial plans. Tactic financial plans. Stepwise process to yearly financial plan elaboration.
 • Working capital management. Essentials of working capital management, basic approaches to WC management. Conservative approach. Moderate approach. Risky approach. Receivables management. Inventory management.
 • Company financing. Company capital structure and its optimization. Strategic, tactic and operative financing, basic differences. Rules and approaches to company financing. Company financing through retained profit or equity increase. Company financing through shares and bonds issuance. Company financing through bank and intercompany loans. Other possible ways of company financing (donations, grants etc). Projects financing.
 • Company growth management.Theoretical background to company growth management. How to find an optimum way of company growth management? Company growth management through current business growth or product portfolio expansion. Company growth management through mergers and acquisitions.
 • Treasury and cash management. Treasury and cash management – are there any differences in these terms? Aims and purposes of cash management. Basic approaches to cash management. Cash transfers (pooling, netting). Factoring, forfeiting and their implications. Short term securities and their use.
 • Financial analysis. Why do we need financial analysis? Aims and purposes of financial analysis. Various ratio indicators calculation and their interpretations. Whom shall be results of financial analysis addressed to?
 • Shares, bonds and other securities. Shares, their types and various techniques of their evaluation. Bonds and their evaluations. Swaps and Futures. Portfolio theory.
 • FOREX and interest rate hedging. Hedging through financial markets. Hedging through forward deals. Hedging through Financial options and cost-free option strategy. Interests rate hedging.
 • Risk management. Short introduction to risk management.Risk and uncertainty – how can we distinguish between these two concepts? Risks classification according to various criteria. Risks identification. Risk analysis. Risk measurement. Probabilistic approaches. Value at risk. Risks mitigation. Enterprise Risk Management (ERM).
 • Investment projects evaluation. Investment projects risks, their identification, analysis, measurement and incorporation into calculation. CAPM, its theoretical grounds and its use for equity costs calculation. Elucidation on systemic and non-systemic risks determination. Equity costs determination. Debt costs determination. Static approaches to investment projects evaluations. Dynamic approaches to investment projects evaluation. Probabilistic (scenario and simulation) approaches to investment projects evaluation. Real options approach to investment projects evaluations. Postaudits of investment projects.
 • Company and/or their parts valuation. Description of various techniques to company valuation. Approaches using DCF techniques. Free Cash flow to the equity approach (FCFE). Free cash flow to the firm approach (FCFF). Using model EVA for company valuation.

Finanční rozhodování I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky:Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 69min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Předmět se zabývá cíli financování podniku, mezzaninovým financováním, vstupem na burzu a dále metodami financování podniků z pohledu původu zdrojů. Po absolvování předmětu bude student vybaven interdisciplinárními znalostmi z oblasti finančního řízení, které mu umožní činit kvalifikovaná rozhodnutí ovlivňující strategii, finanční pozici a hodnotu společnosti. Dále definuje pracovní kapitál, vysvětluje hrubý pracovní kapitál a v neposlední řadě i řízením pracovního kapitálu. Kurz vysvětluje posluchačům modely řízení hotovosti (Baumolův model, Miller - Orrův model).
Obsah kurzu: Financování podniku, Finanční řízení, Pracovní kapitál, Řízení hotovosti
Základní literatura: Špaček M., Holečková L. Finanční management, VŠEM Praha, 2014

Finanční rozhodování II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 50 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Předmět vysvětluje řízení kursových rizik, včetně nástrojů řízení kursových riik, dále se předmět zabývá finančními opcemi.
Obsah kurzu: Kursový a úrokový headging
Základní literatura: Špaček M., Holečková L. Finanční management, VŠEM Praha, 2014

Finanční řízení a financování podniku

Typ kurzu (úroveň): PK (specializační) Forma výuky: Prezenční (výukové soustředění)
Časová dotace (rozsah výuky): 2 výukové dny Kreditová zátěž: 2K
Termín konání:
-
Vstupní znalosti: Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cílová skupina: absolventi bakalářských, magisterských a MBA programů, manažeři různých úrovní, finanční specialisté
Odborný garant kurzu: Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Prague International Business School a Vysoké školy ekonomické v Praze. Specializuje se zejména na scénářové a simulační přístupy k analýze rizika investičních projektů, postaudity investičních projektů, management inovací, procesní a krizový management.
Cíle a obsah kurzu: Seznámit účastníky kurzu se zásadami a principy finančního řízení podniku. Součástí kurzu jsou dále: volba alternativních přístupů k financování podniku a hledání optimální varianty, možné přístupy k řízení složek pracovního kapitálu, alternativní přístupy k treasury a cash managementu a zásady řízení vybraných typů finančních rizik.
 • Cíle a nástroje finančního řízení  
 • Řízení pracovního kapitálu: Metodické přístupy k řízení pracovního kapitálu (konzervativní, umírněný, rizikový). Řízení pohledávek. Řízení zásob.
 • Treasury a cash management: Filosofie řízení likvidity podniku, diferencovaný pohled na problematiku. Krátkodobé cenné papíry a deposita. Obsluha dluhové služby a její rizika. Nástroje  zrychlování peněžního cyklu (faktoring a forfaiting). Nástroje efektivního zhodnocování finanční hotovosti (pooling a netting).
 • Forexový a úrokový hedging: Podstata řízení rizik spojených s fluktuací směnných kurzů a úroků. Hedging s využitím finančních trhů. Forwardové obchody. Finanční opce a opční strategie.
 • Přístupy k financování podniku: Filosofie a základní metodické přístupy k financování podniku. Financování z vlastních zdrojů (zadržený zisk, odpisy, rezervy). Financování prostřednictvím primární emise akcií (IPO). Financování pomocí navýšení základního a vlastního kapitálu společnosti (příplatky nad základní kapitál).
 • Financování pomocí emise dluhopisů. Financování pomocí grantů a dotací. Financování pomocí bankovních či mezifiremních úvěrů a finančních výpomocí. Financování pomocí dodavatelských úvěrů.
 • Řízení růstu firmy: Co je růst firmy, jak ho kvantifikovat a měřit? Gordonův model růstu firmy. Udržitelný růst firmy v podmínkách omezených zdrojů.

Finanční účetnictví I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 38 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Pozornost je věnována směrné účtové osnově a účtovému rozvrhu, včetně právní úpravy. Předmět vymezuje podstatu výnosů a jejich členění a charakteristiku. Dále seznamuje s podstatou nákladů a jejich členění, jejich charakteristikou.
Obsah kurzu: Směrná účtová osnova a Účtový rozvrh, Náklady, Výnosy
Základní literatura: Novotný, P. Finanční účetnictví, VŠEM Praha, 2007

Finanční účetnictví II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 118 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 21 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: V rámci kurzu se studenti naučí rozlišovat dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, bsahově vymezit dlouhodobý majetek, oceňovat a odepisovat dlouhodobéhý majetek, účtovat jeho pořízení dle jednotlivých způsobů. Studenti budou schopni obsahového vymezení zásob. Budou schopni oceňovat a účtovat zásoby, naučí se účtování jejich pořízení, spotřeby a prodeje. Studenti se seznámí s oceňováním, účtováním a vykazováním krátkodobého finančního majetku v účetní závěrce, dále je pozornost věnována problematice hotovostních operací. Předmět seznamuje s pohledávkami a závazkami ve finančním účetnictví a vykazování v účetní závěrce. Studenti jsou po po absolvování kurzu schopni účtovat a oceňovat pohledávky a závazky. Předmět se dále zabývá problematikou pohledávek a závazků z obchodních vztahů. Obsahem předmětu je také účtová třída 4, kdy je popsán základní kapitál a kapitálové fondy, rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé bankovní úvěry, dlouhodobé závazky a odložený daňový závazek a pohledávka.
Obsah kurzu: Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek, Účtová třída 1 - Zásoby, Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek, Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy, Účtová třída 4 - Kapitálové účty
Základní literatura: Novotný, P. Finanční účetnictví, VŠEM Praha, 2007

Finanční výkazy, jejich funkce, interpretace a zásady tvorby finančního plánu

Typ kurzu (úroveň): PK (speciálizační) Forma výuky: Prezenční (výukové soustředění)
Časová dotace (rozsah výuky): 2 výukové dny Kreditová zátěž: 2K
Termín konání:
-
Vstupní znalosti: Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cílová skupina: absolventi bakalářských, magisterských a MBA programů, manažeři různých úrovní, účetní a specialisté controllingu
Odborný garant kurzu: Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Prague International Business School a Vysoké školy ekonomické v Praze. Specializuje se zejména na scénářové a simulační přístupy k analýze rizika investičních projektů, postaudity investičních projektů, management inovací, procesní a krizový management.
Cíle a obsah kurzu: Seznámit účastníky kurzu se strukturou, tvorbou a interpretací finančních výkazů. Vysvětlit přístupy ke kalkulaci vybraných položek výsledovky (rozpracovaná výroba, aktivace, odložená daň). Ilustrovat a vysvětlit vzájemné vazby mezi jednotlivými finančními výkazy. Specifikovat adresáty finančních výkazů a využitelnost finančních výkazů pro finanční řízení firmy.
 • Vysvětlení vazeb mezi jednotlivými typy finančních výkazů
 • Výkaz zisku a ztráty: Členění výkazu a podrobná charakteristika jednotlivých složek (výkony, výkonová spotřeba, přidaná hodnota, provozní hospodářský výsledek, finanční hospodářský výsledek, mimořádný hospodářský výsledek, daň splatná a odložená). Interpretace výkazu zisku a ztráty, využití jednotlivých výstupů pro finanční řízení
 • Rozvaha: Aktiva a jejich členění (fixní a oběžná aktiva, přechodné účty aktiv). Pasiva a jejich členění (základní a vlastní kapitál, rezervy, dlouhodobé a krátkodobé cizí zdroje, přechodné účty pasiv)
 • Výkaz cash flow: Výkaz cash flow přímou a nepřímou metodou, rozdíly v metodice tvorby, rozsah a omezení využitelnosti jednotlivých typů výkazů. Cash flow z provozní činnosti. Cash flow z finanční činnosti. Cash flow z investiční činnosti. Interpretace a využití výstupů pro finanční řízení podniku.
 • Finanční plánování a jeho význam pro finanční řízení podniku: Členění finančních plánů dle časového horizontu. Členění finančních plánů dle účelu.
 • Strategické finanční plánování: Plán výnosů a nákladů. Investiční plán.
 • Taktické finanční plánování: Plán výnosů a nákladů. Investiční plán.

Finanční výkonnost podniku

Typ kurzu (úroveň): PK (specializační) Forma výuky: Prezenční (výukové soustředění)
Časová dotace (rozsah výuky): 2 výukové dny Kreditová zátěž: 2K
Termín konání:  -
Vstupní znalosti: Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cílová skupina: absolventi bakalářských, magisterských a MBA programů, manažeři různých úrovní, finanční specialisté, pracovníci controllingu a účetní
Odborný garant kurzu: Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Prague International Business School a Vysoké školy ekonomické v Praze. Specializuje se zejména na scénářové a simulační přístupy k analýze rizika investičních projektů, postaudity investičních projektů, management inovací, procesní a krizový management.
Cíle a obsah kurzu: Seznámit účastníky kurzu s podstatou finanční analýzy, její aplikací na reálné podnikání, interpretací a jejími omezeními. Dále seznámit účastníky kurzu s diagnostickými metodami posouzení finančního zdraví podniku a měření jeho výkonnosti.
 • Jak definovat, zjišťovat a měřit výkonnost podniku
 • Finanční analýza jako nástroj měření výkonnosti podniku: Podstata a cíle finanční analýzy. Zdroje dat pro finanční analýzu. Analýza poměrových ukazatelů (ukazatelé, rentability, zadluženosti, kapitálové struktury, likvidity, aktivity, obrátkovosti). Kovenanty,  ukazatele úrokového krytí, splácení jistiny dluhu a  doby splatnosti dluhu. DuPontův pyramidový model a jeho uplatnění pro řízení výkonnosti podniku. Analýza komplexních ukazatelů (Altmanův koeficient bankrotu, Index rentability). Analýza ukazatelů kapitálového trhu (EPS, P/E poměr). Využití Konceptů EVA a MVA k posouzení výkonnosti a tvorby hodnoty firmy. Interpretace výstupů z finanční analýzy a tvorba syntetického úsudku u výkonnosti podniku. Subjekty, kterým je finanční analýza určena.
 • Řízení a měření hodnoty firmy: Možné přístupy ke stanovení hodnoty firmy. Měření hodnoty firmy založené na analýze účetních dat. Zjišťování hodnoty firmy na základě ukazatelů kapitálového trhu (tržní kapitalizace). Zjišťování hodnoty firmy na základě analýzy budoucích cash flow (metoda FCFE a FCFF). Zjišťování hodnoty firmy s využitím konceptu EVA. Stanovení hodnoty části firmy (definice relevantních hotovostních toků, souvisejících typů režií atd).
 • Syntetické závěry, které lze učinit ve věci posouzení výkonnosti podniku a hodnoty firmy

Investice I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 74 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Investice, Úvod do problematiky investic a investování
Základní literatura: Kubová, P. Finanční matematika. Praha: VŠEM, 2018.

Investice II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 56 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Investiční rozhodování
Základní literatura: Kubová, P. Finanční matematika. Praha: VŠEM, 2018.

Investice III.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 76 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Akcie a obligace, Riziko a výnos
Základní literatura: Kubová, P. Finanční matematika. Praha: VŠEM, 2018.

Investice, investiční rozhodování a oceňování podniku nebo jeho části

Typ kurzu (úroveň): PK (specializační) Forma výuky: Prezenční (výukové soustředění)
Časová dotace (rozsah výuky): 2 výukové dny Kreditová zátěž: 2K
Termín konání: - -
Vstupní znalosti: Výstupní znalosti:
Cílová skupina: absolventi bakalářských, magisterských a MBA programů, manažeři různých úrovní. Finanční specialisté a investiční analytici
Odborný garant kurzu: Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Prague International Business School a Vysoké školy ekonomické v Praze. Specializuje se zejména na scénářové a simulační přístupy k analýze rizika investičních projektů, postaudity investičních projektů, management inovací, procesní a krizový management.
Cíle a obsah kurzu: Seznámit účastníky kurzu s principy kapitálového rozpočetnictví, principy a metodami vyhodnocování ekonomické efektivnosti projektů a jejich komerční životaschopnosti, alternativními přístupy k analýze rizik a jejich inkorporací do ekonomických modelů. Součástí kurzu je i přiblížení principů postauditů investičních projektů a seznámení účastníků s teorií i praxí oceňování podniku a jeho částí na bázi metody diskontovaných cash flow.
 • Investice, jejich podstata a teoretický základ investování: Proč lidé resp. podniky investují? Makroekonomické a mikroekonomické pojetí investic.
 • Rizika investičních projektů: Riziko a nejistota, jejich definice a dopad na investiční rozhodování.
  Typologie rizik, jejich členění dle různých hledisek. Identifikace investičních rizik. Analýza a měření investičních rizik. Řízení investičních rizik.
 • Vyhodnocování ekonomické efektivnosti investičních projektů: Statické přístupy k vyhodnocení investičních projektů. Dynamické přístupy k vyhodnocení investičních projektů (NPV, IRR, IR, EVA). Pravděpodobnostní přístupy k vyhodnocování investičních projektů (scénářové a pravděpodobnostní).
 • Využití konceptu reálných opcí při posuzování ekonomické efektivnosti investičních projektů: Podstata, funkce a význam reálných opcí. Kvantitativní přístupy k oceňování firemní flexibility (binomický a Black-Scholesův model). Využití reálných opcí v investiční praxi.
 • Posuzování komerční životaschopnosti investičních projektů: Komerční životaschopnost investičního projektu, její podstata a jak se s ní vypořádat.
 • Postaudity investičních projektů: Postaudity investičních projektů a jejich význam pro hospodářskou praxi. Výběr projektů pro postaudity. Subjekty rozhodující o postauditech. Metodický přístup k provádění postauditů investičních projektů. Vyhodnocování postauditů investičních projektů a formulace závěrů a doporučení.

Majetkové daně aktuálně

Typ kurzu (úroveň): PK (specializační) Forma výuky: Prezenční (výukové soustředění)
Časová dotace (rozsah výuky): 1 výukový den Kreditová zátěž: 1K
Termín konání: -
Vstupní znalosti: Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cílová skupina: manažeři různých úrovní, účetní, auditoři, daňoví poradci a specialisté, kteří chtějí získat aktuální přehled o změnách a novinkách daňové legislativy
Odborný garant kurzu: Ing. Marta Dykovská
Cíle a obsah kurzu: Seznámit účastníky s aktuálními změnami Majetkových daní (Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění k 1. 3. 2011, Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění k 1. 3. 2011, Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění k 1. 3. 2011) k datu konání profesního kurzu.  Zároveň si své poznatky ověřit v počítačové učebně na výkladových příkladech z praxe a současně správně vyplnit potřebné formuláře. 
 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění k 1. 3. 2011:
 • Daň z nemovitosti - Poplatník dan, Předmět daní z nemovitostí
 • Daň z pozemků
 • Daň ze staveb, Výběr daně
 • Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění k 1. 3. 2011:
 • Daň silniční - Poplatník, Předmět daně silniční, Výběr daně silniční
 • Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění k 1. 3. 2011 (tzv. převodové daně):
 • Daň dědická - Poplatník dan, Předmět daně, Výběr daní z převodu majetku
 • Daň darovací- Poplatník daně, Předmět daně, Výběr daní z převodu
 • Daň z převodu nemovitostí - Poplatník daně, Předmět daně, Výběr daní z převodu

Manažerský controlling I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 48 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Předmět se zabyvá strategickým a operativním controllingem. Seznamuje s integrační úlohou controllingu v podnikovém řízení při plánování a realizaci podnikové strategie. Vymezuje typy úloh zpracováváné contollingovým oddělením na úrovni strategického a operativního controllingu, specifika controllingu v různých odvětví ekonomiky. Předmět se také zabývá účetnictvím jako informačním pilířem pro controlling, zabývá se podnikovými účetními systémy a manžerským účetnictvím, významem nákladů pro řízení podniku včetně druhového členění nákladů, účelového členění nákladů, kalkulační členění nákladů, členění nákladů podle závislosti na objemu produkce, třídění nákladů z hlediska rozhodování a analýzou bodu zvratu a provozní pákou.
Obsah kurzu: Strategický a operativní controlling, Úloha controllingu při integraci informací, Účetnictví - informační pilíř controllingu, Význam nákladů pro řízení podniku
Základní literatura: Kovařík, P. Manažerský controlling, VŠEM Praha, 2013

Manažerský controlling II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 39 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní zalostin: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Kurz se zabývá plánováním jako nástrojem řízení podniku, definuje a vysvětluje plán a rozpočet. Kurz se také věnuje nákladovému controllingu, jeho pojetím a kalkulačními metodami a alokací nákladů.
Obsah kurzu: Podnikové plánování a rozpočtování, Nákladový controlling
Základní literatura: Kovařík, P. Manažerský controlling, VŠEM Praha, 2013

Manažerské účetnictví – porozumění účetním výkazům

Typ kurzu (úroveň): PK (specializační) Forma výuky: Prezenční (výukové soustředění)
Časová dotace (rozsah výuky): 2 výukové dny Kreditová zátěž: 2K
Termín konání:
-
Vstupní znalosti: Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cílová skupina: manažerům neekonomům.Vedoucím pracovníkům mimo účetní sféru.Všem zájemcům o danou problematiku.
Odborný garant kurzu: Ing. Zdenka Volkánová absolvovala v roce 2010 Západočeskou univerzitu v Plzni, Fakulta ekonomická. Během studia se zaměřuje na finanční řízení, controlling, oceňování podniků. V současné době studuje doktorský studijní program na Ústavu soudního inženýrství při Vysokém učení technickém v Brně se zaměřením Soudní inženýrství, Oceňování podniků.
Zdroj: http://www.vsem.cz/ing-zdenka-volkanova.html
Cíle a obsah kurzu:  Osvojíte si základní pojmy finančního výkaznictví. Porozumíte rozdílům mezi manažerským a finančním účetnictvím. Zorientujete se ve finančních výkazech a jednotlivých pojmech z finančních výkazů.
Proniknete do problematiky manažerského účetnictví. Pochopíte hlavní výhody manažerského účetnictví pro vaši firmu. Vše si vyzkoušíte na praktickém příkladu.
 • Rozdíl mezi manažerským a finančním účetnictvím.
 • Manažerské účetnictví – nákladové účetnictví a účetnictví pro rozhodování.
 • Účetnictví a struktura ekonomických informací podniku.
 • Základní metodické prvky účetnictví - zásady podvojného účetnictví, oběh účetních dokladů.
 • Účetní závěrka a účetní uzávěrka – jak porozumět procesu a výkazům?
 • Rozvaha - obsah a uspořádání rozvahy – klíčové položky pro manažerské účetnictví.
 • Výkaz zisků a ztrát - náklady x výdaje, výnosy x příjmy, členění výsledku hospodaření.
 • Rentabilita, likvidita a další manažerské pohledy – provázanost s výkazy.
 • Náklady a manažerské rozhodování.
 • Koncepty a nástroje nákladového managementu, kalkulace.
 • Nákladové účetnictví - rozdělení nákladů za účelem rozhodování, plánování a kontroly.
 • Metody oceňování na vstupech a výstupech.
 • Oceňování, optimalizace, množství a prodejní cena zásob.
 • Manažerské výsledovky.

Měření firemní výkonnosti

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 50 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Předmět se zabývá podnikem a jeho ekonomickou strukturou, vysvětluje pojem stakeholders 1,2,3,4, vysvětluje podnik jako subjekt práva. Vysvětluje význam strategického plánování, popisuje strategickou analýzu (externí, interní), popisuje cíle strategie podniku. Předmět se věnuje nákladovému controllingu, jeho pojetím a kalkulačními metodami a alokací nákladů. Kurz je věnován hodnotě a ceně, včetně jejich definicí a jejími rozdíly. Zabývá generátory hodnoty pro podnik: tržby a jejich růst, marže provozního zisku, investice do pracovního kapitálů, investice do dlouhodobého provozně nutného majektu, diskontní míra, způsob financování, doba, po kterou předpokládáme generování pozitivního peněžního toku. Předmět se zabývá nefinančními ukazateli - Argentiho model, EFQM model a Balanced Srorecard.
Obsah kurzu: Podnik a jeho ekonomická struktura, Řízení budoucnosti podniku, Finanční analýza, Nefinanční ukazatele, Hodnota a cena, Generátory hodnoty
Základní literatura:

Sociální pojištění

Typ kurzu (úroveň): PK (specializační) Forma výuky: Prezenční (výukové soustředění)
Časová dotace (rozsah výuky): 1 výukový den Kreditová zátěž: 1K
Termín konání: -
Vstupní znalosti: Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cílová skupina: manažeři různých úrovní, účetní, auditoři, daňoví poradci a specialisté, kteří chtějí získat aktuální přehled o změnách a novinkách daňové legislativy
Odborný garant kurzu: Ing. Marta Dykovská
Cíle a obsah kurzu: Seznámit účastníky s aktuálními změnami sociálního pojištění (Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění k 1. 1. 2011) k datu konání profesního kurzu.  Zároveň si své poznatky ověřit v počítačové učebně na výkladových příkladech z praxe a současně správně vyplnit potřebné formuláře. 
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění k 1. 1. 2011
 • Systém sociálního pojištění v ČR
 • Zdanitelné příjmy pro pojistné
 • Poplatníci SP, základní kritéria účasti na subsystémech SP, účast na SP, účast zaměstnanců
 • a OSVČ na subsystémech SP…
 • Pojistné, sazby pojistného, přirážka k pojistnému na sociální zabezpečení
 • Vyměřovací základ, maximální a minimální vyměřovací základy, pravděpodobná výše pojistného
 • Rozhodné období
 • Odvod pojistného, způsob placení pojistného, úhrada odvedeného pojistného
 • Přeplatek pojistného
 • Promlčení pojistného, počítání času
 • Penále, povolení splátek pojistného a penále, pokuty

Spotřební daně

Typ kurzu (úroveň): PK (specializační) Forma výuky: Prezenční (výukové soustředění)
Časová dotace (rozsah výuky): 1 výukový den Kreditová zátěž: 1K
Termín konání:
-
Vstupní znalosti: Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cílová skupina: manažeři různých úrovní, účetní, auditoři, daňoví poradci a specialisté, kteří chtějí získat aktuální přehled o změnách a novinkách daňové legislativy
Odborný garant kurzu: Ing. Marta Dykovská
Cíle a obsah kurzu: Seznámit účastníky s aktuálními změnami Spotřebních daní (Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění k 1. 1. 2011) k datu konání profesního kurzu.  Zároveň si své poznatky ověřit v počítačové učebně na výkladových příkladech z praxe a současně správně vyplnit potřebné formuláře. 
 • Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění k 1. 1. 2011
 • Předmět SD
 • Plátci SD, daňové území, prokázání zdanění vybraných výrobků, vznik daňové povinnosti, vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit
 • Výpočet daně, sazby, osvobození od daně, uplatnění nároku na osvobození od daně
 • Vrácení daně plátci, zánik nároku na vrácení daně
 • Zdaňovací období, daňové přiznání a splatnost daně, zajištění daně, povolení ručitele
 • Podmínečné osvobození od daně, vývoz v režimu podmínečného osvobození od daně
 • Povolení k provozování daňového skladu
 • Doprava a zasílání vybraných výrobků
 • Dovoz vybraných výrobků, prodej za ceny bez daně
 • Evidence vybraných výrobků
 • Oprávnění celních úřadů a celních ředitelství
 • Pokuty

Účetnictví

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 34 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Předmět seznamuje s pojmem účetnictví, jeho významem, funkcí a úkoly, které jsou na něho kladeny. Vysvětluje úkoly a požadavky kladené na účetnictví (sběr a pořízení prvotních informací, zpracování těchto informací, analýza včetně hodnocení a prognostiky, předání výsledků uživatelům). Předmět dále popisuje účetní zápisy a účetní knihy, popisuje členění účetních zápisů, vysvětluje princip podvojnosti a popisuje typy účetních knih (deník, hlavní kniha, knihy analytickách účtů, knihy podrozvahových účtů). Zabývá se rozvahou, včetně její definice, vysvětluje rozdíly mezi rozvahou zahajovací, počáteční a konečnou, výkazem zisků a ztrát, včetně jeho definice, včetně definice nákladů a výnosů.
Obsah kurzu: Význam a funkce účetnictví, Úkoly a požadavky kladené na účetnictví, Metodické prvky účetnictví, Účetní zápisy a knihy, Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát
Základní literatura: Novotný, P. Finanční účetnictví, VŠEM Praha, 2010

US GAAP versus České účetní postupy

Typ kurzu (úroveň): PK (specializační) Forma výuky: Prezenční (výukové soustředění)
Časová dotace (rozsah výuky): 2 výukové dny Kreditová zátěž: 2K
Termín konání: -
Vstupní znalosti: Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cílová skupina: kurz je určen pro ty, kteří potřebují reportovat data podle US GAAP.
Odborný garant kurzu: Ing. Zdenka Volkánová absolvovala v roce 2010 Západočeskou univerzitu v Plzni, Fakulta ekonomická. Během studia se zaměřuje na finanční řízení, controlling, oceňování podniků. V současné době studuje doktorský studijní program na Ústavu soudního inženýrství při Vysokém učení technickém v Brně se zaměřením Soudní inženýrství, Oceňování podniků.
Zdroj: http://www.vsem.cz/ing-zdenka-volkanova.html
Cíle a obsah kurzu: Poskytnout základní odborné znalosti potřebné k vykazování účetních dat podle US GAAP v prostředí České Republiky.
 • Koncepční rámec Českých účetních postupů a Koncepční rámec US GAAP – nastínění základních rozdílů při chápání výkaznictví podle české legislativy a podle metodiky US GAAP
 • Účetní politika a postupy podle US GAAP – seznámení se se základními principy US GAAP a směrnicemi Komise pro cenné papíry USA
 • Krátkodobý (běžný) majetek podle US GAAP a CAS – základní rozdíly v účtování, odepisování a následném vykazování podle US GAAP a české legislativy
 • Krátkodobé investice podle US GAAP a CAS – v této části se posluchači seznámí s pohledem na krátkodobé investice z pohledu US GAAP a české legislativy; bude poukázáno na rozdíly přimklasifikaci dle lokální úpravy a úpravy podle US GAAP
 • Pohledávky podle US GAAP a CAS – v souvislosti s touto částí se posluchači seznámí i s pojmem „rekonciliace“ pohledávek a výnosů; tvorbou opravných položek k pohledávkám atd.
 • Zásoby podle US GAAP a CAS – posluchači se seznámí s odlišnostmi v oceňování zásob z pohledu dvou rozdílných účetních systémů, dále se seznámí s principy tvorby opravných položek k zásobám atd.
 • Časové rozlišení podle US GAAP a CAS – tzv. „akruály“ – posluchači se seznámí s metodikou pro tvorbu časového rozlišení tak, jak se používá podle US GAAP a české legislativy (účetní a daňové) a na příkladech budou ukázány rozdíly
 • Závazky podle US GAAP a CAS - v souvislosti s touto částí se posluchači seznámí i s pojmem „rekonciliace“ závazků
 • Účetní uzávěrka podle US GAAP a CAS – v této části se posluchači seznámí s doporučeným harmonogramem prací účetní uzávěrky podle US GAAP a české účetní uzávěrky, zejména podrobněji budou zmíněny ty oblasti, kde jsou rozdíly při účetní uzávěrce
 • Výkazy podle US GAAP a CAS - posluchači se seznámí s povinnými výkazy podle US GAAP a české legislativy, s jejich podobou, zveřejňováním a interpretací
 • Změny, chyby a události po rozvahovém dni podle US GAAP – zde se posluchači seznámí s problematikou „jak postupovat“, pokud se po rozvahovém dni zjistily chyby, změny nebo nastaly události mající vlic na účetní závěrku; dále se posluchači seznámí s rozdílným postupem podle US GAAP a podle české legislativy.

Základy podnikání

Typ kurzu (úroveň): PK (specializační) Forma výuky: Prezenční (výukové soustředění)
Časová dotace (rozsah výuky): 2 výukové dny Kreditová zátěž: 2K
Termín konání: - -
Vstupní znalosti: Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cílová skupina: kurz je určen pro ty, kteří začínají podnikat nebo nad začátkem podnikání uvažují.
Odborný garant kurzu: Ing. Zdenka Volkánová absolvovala v roce 2010 Západočeskou univerzitu v Plzni, Fakulta ekonomická. Během studia se zaměřuje na finanční řízení, controlling, oceňování podniků. V současné době studuje doktorský studijní program na Ústavu soudního inženýrství při Vysokém učení technickém v Brně se zaměřením Soudní inženýrství, Oceňování podniků.
Zdroj: http://www.vsem.cz/ing-zdenka-volkanova.html
Cíle a obsah kurzu: Poskytnout základní odborné znalosti potřebné při zahájení podnikání.
 • začínáme podnikat: od myšlenky k rozhodnutí; od rozhodnutí k podnikatelskému plánu; typy podnikání; typy společností
 • podnikatelský plán: jeho význam; podstata; struktura
 • sestavení podnikatelského plánu: kde se nejčastěji chybuje; logika bývá pro začátek nejúčinnější
 • analýza trhu; segment zákazníků; konkurence; Bostonská matice; SWOT analýza
 • podpora IT nástrojů při podnikání: ERP systémy; účetní systémy; skladové systémy; čárové kódy; MS EXCEL
 • vzorové sestavení podnikatelského záměru; předpokládaná Rozvaha; předpokládaný Výkaz zisku a ztráty; Cash Flow
 • pořizujeme majetek: formy financování majetku; evidence majetku z pohledu přehlednosti a účelnosti; investiční záměr a jeho posouzení
 • investiční záměr a jeho posouzení; investiční plán
 • vstupní kapitál do společnosti: možnosti získání kapitálu; na co si dát pozor; pohled právní; pohled účetní; návratnost kapitálu
 • kapitál na investice; náklady na kapitál; diskontované příjmy; očekávaná užitnost investice; doba návratnosti investice
 • bankovnictví a pojišťovnictví: podle čeho vybírat banku; je rozumné mít všechny finanční prostředky u jedné banky?
 • směnky: nástroj pro zajištění pohledávek; náležitosti směnky
 • mzdová agenda: základy personalistiky; seznámení se Zákoníkem práce; Zákon o mzdě; Nařízení vlády o zaručené minimální mzdě; přihlašování zaměstnanců; vztah zaměstnavatele ke státním organům zaměstnanosti
 • sociální a zdravotní pojištění; výpočet mzdy; slevy na dani – uplatnění a prokazování
 • pracovní poměr: vznik, trvání, zánik; jiné formy pracovněprávních vztahů; výhody a nevýhody
 • rozvázání pracovního poměru; dovolená; práce přesčas; práce v So, Ne, státní svátek

Zdravotní pojištění

Typ kurzu (úroveň): PK (specializační) Forma výuky: Prezenční (výukové soustředění)
Časová dotace (rozsah výuky): 1 výukový den Kreditová zátěž: 1K
Termín konání:
-
Vstupní znalosti: Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cílová skupin: amanažeři různých úrovní, účetní, auditoři, daňoví poradci a specialisté, kteří chtějí získat aktuální přehled o změnách a novinkách daňové legislativy
Odborný garant kurzu: Ing. Marta Dykovská
Cíle a obsah kurzu: Seznámit účastníky s aktuálními změnami Zdravotního pojištění (Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění k 1. 1. 2011) k datu konání profesního kurzu.  Zároveň si své poznatky ověřit v počítačové učebně na výkladových příkladech z praxe a současně správně vyplnit potřebné formuláře.
 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění k 1. 1. 2011
 • Pojištěnci (osoby zdravotně pojištěné)
 • Vznik a zánik ZP
 • Pojistné
 • Zdravotní pojišťovny
 • Plátci pojistného ZP, povinnost platit pojistné, oznamovací povinnost plátců pojistného ZP, ŽÚ
 • Výše pojistného ZP, regulační poplatky, doplatky na léčiva nebo potraviny pro zvláštní účely
 • Zdravotní péče hrazená ze ZP
 • Způsob placení pojistného ZP
 • Zajišťovací fond
 • Penále, pokuty a přirážky k pojistnému

Změny daňové legislativy aktuálně

Typ kurzu (úroveň): PK (specializační) Forma výuky: Prezenční (výukové soustředění)
Hodinová dotace (rozsah výuky): 1 výukový den Kreditová zátěž: 1K
Termín konání:  -
Vstupní znalosti: Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cílová skupina: manažeři různých úrovní, účetní, auditoři, daňoví poradci a specialisté, kteří chtějí získat aktuální přehled o změnách a novinkách daňové legislativy
Odborný garant kurzu: Ing. Marta Dykovská
Cíle a obsah kurzu: Seznámit účastníky s aktuálními změnami v oblasti daní k datu konání profesního kurzu.  Zároveň si své poznatky ověřit v počítačové učebně na výkladových příkladech z praxe. Vybrané změny: zdanění loňského nároku na státní příspěvek ke stavebnímu spoření, zavedení povodňové daně, zdanění důchodců, změny v dani z nemovitosti, vzrůst odvodů na pojistné, změna minimální zálohy na důchodové a zdravotní pojištění, nově zaveden princip ručení odběratele – plátce DPH – za odvedení daně dodavatelem, zavádí se nově tzv. mechanismus reverse-charge, snížení limitu pro osvobození od DPH u zásilek ze zemí mimo EU na 22 EUR, změna při určování místa plnění u služeb atd. Obsah kurzu je sestaven v návaznosti na jednotlivé zákony:
 • Zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád, ve znění k 1. 3. 2011
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění k 1. 4. 2011
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění k 1. 3. 2011
 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění k 1. 3. 2011
 • Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění k 1. 3. 2011 
 • Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění k 1. 3. 2011
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění k 1. 1. 2011
 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění k 1. 1. 2011