VŠEM > Studium VŠEM > Matematika a statistika

Čas čtení: 3 min.Matematika a statistika

Profesní kurzy (PK) a On-line kurzy (MOOC) jsou realizovány ve třech základních úrovních (základní, oborové, specializační) a dvou formách (prezenční, distanční), kdy obsah je dán zaměřením kurzu a cílovou skupinou.

Přihlášení do aplikace Videolearning VŠEM (MOOC)

  • Zkušební "trial" verze pro MOOC je platná 30 dní prostřednictvím formuláře Přístupové údaje E-aplikace VŠEM
  • Vystavení Certifikátu VŠEM o absolvování vybraného profesního kurzu MOOC je podmíněno registrací prostřednictvím Přihlášky ke studiu PK/MOOC
  • Přihlašovací údaje jsou zaslány na kontaktní e-mail (přístup do SIS VŠEM a aplikace Videolearningu VŠEM).

Matematika pro ekonomy I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 74 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Student prakticky zvládne vybrané základní matematické dovednosti a způsoby matematického myšlení z lineární algebry, diferenciálního počtu i integrálního počtu, které umožní aplikaci těchto kvantitativních metod v navazujících oborových, odborně zaměřených předmětech. Po absolvování kurzu jsou poschluchači schopni definovat a charakterizovat funkce jedné proměnné.
Obsah kurzu: Úvod, Funkce jedné proměnné
Základní literatura: Coufal, J., Línek, V. Logika a matematika pro ekonomy, VŠEM Praha, 2010

Matematika pro ekonomy II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideForum)
Časová dotace (video konzultace): 146 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 21 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Cílem předmětu je vysvětlit diferenciální počet: Funkce několika proměnných a parciální derivace, včetně parciálních derivací vyššího řádu (Hessova matice), optimalizace funkcí s více proměnnými, vázaná optimalizace s Lagrangeovými multiplikátory, totální a parciální diferenciál, totální derivace, pravidla implicitní a inverzní funkce. Dále vysvětlit diferenciální počet: druhá derivace funkce, tečna ke grafu funkce, lokální extrémy a význam první derivace. Předmět se také věnuje konvexní a konkávní funkci a přináší její definice.
Obsah kurzu: Diferenciální počet, Diferenciální počet 2, Diferenciální počet 3
Základní literatura: Coufal, J., Línek, V. Logika a matematika pro ekonomy, VŠEM Praha, 2010

Statistika pro ekonomy I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 74 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Studenti jsou seznámi se základními pojmy, zpracování a analýzami dat získaných ze statistického šetření, charakteristika znaků pomocí grafů.
Obsah kurzu: Popisná statistika
Základní literatura: Löster, T. Statistické metody a demografie, VŠEM Praha, 2009

Statistika pro ekonomy II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideForum)
Časová dotace (video konzultace): 73 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Cílem předmětu je definovat a blíže popsat Teorii pravděpodobnosti, dále předmět popisuje základní pojmy (náhodný pokus, náhodné jevy, rovnocenné jevy, průnik jevů, neslučitelné jevy, sjednocení jevů). Předmět popisuje a vysvětluje Náhodnou veličinu, včetně jejích druhů. V rámci kurzu jsou posluchači také seznámeni s Teorií odhadu, včetně jejího předmětu odhadu a značení. Dále s testováním hypotéz, s jejím předmětem, se základními pojmy jako hypotéza, testové kritérium, kritický obor x obor přijetí a kritická hodnota.
Obsah kurzu: Teorie pravděpodobnosti, Náhodná veličina, Teorie odhadu, Testování hypotéz
Základní literatura: Löster, T. Statistické metody a demografie, VŠEM Praha, 2009

Statistika pro ekonomy III.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 90 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Kurz posluchače seznamuje s analýzou souvislostí, s jejími metodami podle typů proměnných. Studentům poskytuje srovnávání různých veličin, bazické, řetězové indexy, základní cenové a množstevní indexy, jejich rozklady a využití v české praxi. Vysvětluje posluchačům analýzu časových řad: Formy zpracování a přípravy časových řad pro analýzu. Modely časových řad založené na dekompozici časové řady. Popis trendové složky časové řady. Adaptivní metody popisu trendu. Popis sezónní složky časové řady. Prognostické využití analýzy časových řad.
Obsah kurzu: Úvod do analýzy závislostí, Časové řady, Indexní analýza
Základní literatura: Löster, T. Statistické metody a demografie, VŠEM Praha, 2009