VŠEM > Výzkum a projekty > Projekty CIS VŠEM > Workshop Sociální inovace

Workshop Sociální inovace

Workshop Sociální inovace pořádá VŠEM ve spolupráci s DOXem za odborné garance Doc. Ing. Anny Kadeřábkové, CSc. (Centrum inovačních studií VŠEM). Workshop je pořádán u příležitosti vyhlášení dalšího ročníku rakouské ceny pro sociální inovace SozialMarie, který poprvé zahrnuje projekty z celé České republiky. Jde o nejdéle realizovanou formu cílené podpory sociálních inovací v regionu střední Evropy, která dnes zahrnuje také největší databázi projektů sociálních inovací. Další motivací akce je upozornit na význam systémového a kvalifikovaného přístupu k realizaci a podpoře sociálních inovací, která zatím v České republice zaostává za vyspělejšími zeměmi. CIS VŠEM se tématem inovační výkonnosti dlouhodobě zabývá v národních a zejména mezinárodních projektech.

Sociální inovace - jde o módní pojem nebo o přelomovou událost? Slyšíme o nich stále častěji, ale jaké jsou jejich skutečné výsledky a lze získaný sociální impakt důvěryhodně měřit? Sociální inovace zvyšují inovační výkonnost společnosti a kvalitu života obyvatel. Otevírají nové možnosti řešení problémů i využití dosud opomíjených příležitostí, mění způsoby chování jednotlivců i skupin. Objasnění klíčových pojmů viz prezentace ke stažení (formát pdf).

Workshop je kombinací různých přístupů, které účastníkům umožní proniknout pod povrch pojmu sociální inovace. Z přednášejících se ve správnou chvíli stávají moderátoři a z posluchačů aktivní spoluautoři jedinečných řešení. Cílem akce je prezentovat sociální inovace na základě zahraničních přístupů a českých zkušeností, které představí čtyři panelisté. Jejich výběr byl motivován různorodostí typu řešených problémů a využívaných příležitostí. Podle kritérií inovačních projektů a jejich impaktu panelisté představí své aktivity zčásti v samostatných prezentacích (10-15 minut), zčásti v interakci s moderátorem a publikem.

Vystupující hosté

  • Anna Kadeřábková (Centrum inovačních studií VŠEM)
  • Ivana Sládková (Národní vzdělávací fond)
  • Petra Francová (společnost P3 - People,Planet, Profit)
  • Osamu Okamura a Milota Sidorová (reSITE)
  • Jaroslav Valůch (One World Social Innovation, ReStart Česko)
  • Jan Černý (Programy sociální integrace, Člověk v tísni)

Workshop bude cílit na otázky

  • Jaké jsou klíčové inovační subjekty a jak ovlivňují sociální inovace?
  • Jaké jsou charakteristiky inovačních projektů a možnosti jejich hodnocení?
  • V čem spočívá impakt sociálních inovací a jak ho lze měřit?
  • V čem je situace v České republice odlišná oproti zemím s vyšší inovační intenzitou a jaké jsou možnosti a problémy podpory sociálních inovací v České republice?

Interaktivní část workshopu nabídne práci ve skupinách na formulaci inovačních námětů pro problémy a příležitosti formulované panelisty. Inovační náměty  budou následně vyhodnoceny podle hledisek používaných při měření sociálního impaktu. Interaktivní část akce přispěje k pochopení prezentovaných pojmů a jejich praktickému zvládnutí, k propojení tvůrčí kapacity a kapacity realizační.

Podklady k workshopu

Profily hostů

data/data/sis-soubory/mimoskolni_aktivity/2632335.jpg Anna Kadeřábková
Ředitelka Centra inovačních studií při Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze
Členkou expertního týmu pro politiky inovací a konkurenceschopnosti Evropské hospodářské komise OSN v Ženevě. Výzkum a expertizu zejména zaměřuje na inovace (technické i sociální) a sociálně-ekonomický rozvoj v nových členech Evropské unie, zemích SNS a v rozvojových zemích. Je členkou poroty ceny SozialMarie pro sociálně inovační projekty v regionu střední Evropy a působí jako poradce řady organizací pro otázky inovačního rozvoje.

 

data/data/sis-soubory/mimoskolni_aktivity/sladkova_ivana.jpg Ivana Sládková
Konzultantka v Národním vzdělávacím fondu
Věnuje se strategickému řízení rozvoje lidských zdrojů v regionech. Zabývá se identifikací a rozvojem potenciálu jednotlivců, firem i regionů. Specializuje se na inovativní networking, zajímá ji tvorba „učících se“ sítí na principu sdílení znalostí. Kromě hledání nových přístupů ve vzdělávání a učení ji baví připravovat a realizovat debaty anebo workshopy tak, by se účastníci sami zapojovali, vzájemně překvapovali, inspirovali, společně tvořili.
 
data/data/sis-soubory/mimoskolni_aktivity/p3_petra_francova_reditelka.jpg Petra Francová
Ředitelka společnosti P3 – People, Planet, Profit
Ppůsobí dlouhodobě v neziskovém sektoru, kde se zabývá zejména sociální problematikou. Založila ve spolupráci s britským Know-How fondem síť občanských poraden v České republice. Od roku 2003 se zabývá Evropským sociálním fondem - nejprve na Ministerstvu práce a sociálních věcí v odboru řízení pomoci z Evropského sociálního fondu a poté v Nadaci rozvoje občanské společnosti, kde byla zodpovědná za regrantující programy financované z evropských zdrojů. Otázkám sociální ekonomiky a sociálního podnikání se odborně věnuje od roku 2004. Působila jako expertka v Národní tematické síti pro sociální ekonomiku v programu EQUAL, kde koordinovala tvorbu principů a standardů sociálního podniku pro Českou republiku. Poté spoluzaložila Novou ekonomiku, o.p.s., kde řídí projekt Tematické sítě pro rozvoj sociální ekonomiky TESSEA.

 

data/data/sis-soubory/mimoskolni_aktivity/20110804_OsamuOkamura_0142a.tif.jpg Osamu Okamura
Profesionální garant projektu reSITE
ve své osobě spojuje architekta, manažerskou schopnost a zkušenost a navíc užitečné kontakty a dlouholetou praxi v médiích. Tento ještě nedávno šéfredaktor architektonického časopisu pracuje od ledna 2013 v občanském sdružení reSITE, zvyšujícím povědomí veřejnost o problematice udržitelné architektury, urbanismu a městského plánování.  Bude zde zastávat hned tři tyto role: programový a mediální attaché, komunikátor reSITE; editor první publikace shrnující přínos reSITE.

 

data/data/sis-soubory/mimoskolni_aktivity/milota_sidorova.jpg Milota Sidorová
Koordinátorka platformy reSITE
Je postgraduální studentka oboru městského krajinářství na Slovenské zemědělské univerzitě v Nitře. Její vzdělání v oboru grafického designu a časté cesty ovlivnily široké a čtyřrozměrné vize městské architektury. Zastává interdisciplinární přístup ke krajinné architektuře a urbanismu, takže města chápe jako složité sítě lidských příběhů a jednání, viditelných a neviditelných sil. Ve svých projektech pracuje s architekty a urbanisty, sociology, městskými geografy, filosofy, politiky, umělci, vědci a dalšími odborníky. Města jsou pro lidi a lidi je zpětně utváří svojí aktivitou. A to je hlavní důvod, proč se ujala koordinace projektu reSITE.

 

data/data/sis-soubory/mimoskolni_aktivity/jaroslav-valuch.jpg Jaroslav Valůch
www.restartcesko.cz
Vedoucím připravované kampaně proti násilí z nenávisti v Agentuře pro sociální začleňování a vedoucím programu One World Social Innoation na festivalu Jeden svět. Je spolupracovníkem řady organizací, trenérem a konzultantem občanských iniciativ ve střední a východní Evropě, Rusku, Severní Africe a Jihovýchodní Asii. Spoluorganizoval Social Innovation Camp Internews v Sarajevu, České republice, Kazachstánu a Moldávii, spoluzakládal Standby Taskforce, online dobrovolnickou komunitu pro krizové mapování. Působil jako terénní pracovník projektu Ushahidi po ničivém zemětřesení na Haiti v roce 2010.  V témže roce byl stipendistou Fulbrightova programu na Univerzity of Maryland ve Washingtonu DC, v roce 2008 působil jako dobrovolník v New Orleans při rozvoji komunit postižených hurikánem Katrina.

 

 data/data/sis-soubory/mimoskolni_aktivity/2096325-blog-jan-cerny.jpg Jan Černý
Ředitel Programů sociální integrace organizace Člověk v tísni 
Prostřednictvím těchto programů usiluje o zmírnění složité situace lidí, kteří se ocitli v sociálním vyloučení. Tato situace se přes mnohaleté úsilí řady organizací nezlepšuje, což představuje naléhavou výzvu pro inovační řešení. Pomocí sítě terénních pracovníků pronikají pracovníci společnosti Člověk v tísni přímo k postiženým lidem, kterým se snaží pomoct nejen domoci se svých práv, která jsou velmi často porušována, ale zároveň je vedou k plnění jejich povinností. Několikaletou nabídku terénní sociální práce, pracovního poradenství a vzdělávacích a volnočasových aktivit pro lidi ohrožené sociálním vyloučením rozšířila nově také služba sociální asistence v trestním řízení určená především obětem či svědkům trestné činnosti páchané v sociálně vyloučených lokalitách.